Статья
  • формат pdf
  • размер 5,58 МБ
  • добавлен 25 сентября 2015 г.
Гарагонич О.В. Збільшення статутного капіталу акціонерних товариств
Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №
8. – С. 26-32
У статті досліджуються теоретичні та практичні правові питання збільшення статутного капіталу акціонерних товариств в Україні. Особлива увага приділяється аналізу елементів юридичного складу, що опосередковує збільшення статутного капіталу акціонерних товариств, дослідженню проблем правового регулювання збільшення статутного капіталу акціонерних товариств та вироблення рекомендацій щодо їх вирішення.
Ключові слова: акціонерне товариство, статутний капітал, акції, розміщення акцій, емісія акцій, збільшення статутного капіталу.
Гарагонич А.В. Увеличение уставного капитала акционерных обществ
В статье исследуются теоретические и практические правовые вопросы формирования уставного капитала акционерных обществ в Украине. Особое внимание уделяется анализу элементов юридического состава, который опосредует увеличение уставного капитала акционерных обществ, исследованию проблем правового регулирования увеличения уставного капитала, как имущественной основы хозяйственной правосубъектности акционерного общества и разработки рекомендаций по их решению.
Ключевые слова: акционерное общество, уставный капитал, акции, размещение акций, основание акционерных обществ, формирование уставного капитала .