• формат djvu
  • размер 8,99 МБ
  • добавлен 18 января 2017 г.
Генеалогія 2013 №01
Збірка наукових праць. Голова редколегії В. А. Смолій; упорядник В. В. Томазов. — К.: ВД «Простір», 2013. — 442 с.
Збірка наукових праць вміщує матеріали Перших генеалогічних читань, що відбулися у Києві 27–29 травня 2011 р. Видання розраховане на фахівців у галузі генеалогії та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю.
Зміст:
Від редколегії
Теорія, методика і практика генеалогії
Лилия Белоусова Генеалогические исследования в Государственном архиве Одесской области: опыт и перспективы
Александр Богинский. Фонды ведомственных и некоторых государственных военных архивов России как источник для историко-биографических и генеалогических исследований
Андрій Гречило. Періодичні видання Українського геральдичного товариства «Генеалогічні записки» та «Реєстр особових гербів»
Александр Груша. Устные источники генеалогической информации в Великом княжестве Литовском в конце XV – первой трети XVI вв.
Алла Краско. Насущные задачи генеалогического просвещения: из опыта работы петербургских генеалогов
Юрій Легун. Генеалогічні матеріали у фондах Державного архіву Вінницької області та форми роботи з ними
Олександр Целуйко. Генеалогія у навчальному процесі студентів-істориків
Генеалогія окремих родів та соціальних груп
Наталія Білоус. «Багатоликі» Ходики: до генеалогії київського роду XVI – першої половини XVII ст.
Олексій Вінниченко. Звідки взялися князі Химські (Причинок до генеалогії брацлавської шляхти XV–XVII ст.)
Ірина Ворончук. Актові книги ґродських і земських судів як джерело генеалогічних досліджень: складнощі та пастки практичних процедур
Віталь Галубовіч. Проблемы генеалогіі шляхты Полацкага ваяводства XVI–XVII стагоддзяў
Sławomir Górzyński. О pożytkach płynących z czytania inskrypcji nagrobnych
Iwona Dacka-Górzyńska. O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej w świetle parafialnych metryk zmarłych kościoła św. Krzyża w Warszawie z lat 1670–1801. Wybrane przykłady
Дмитро Кобринський. Історія роду Кобринських з Черкащини: стратегія дослідження
Петро Кулаковський. Родина Єльців на Київщині у другій половині XV–XVI ст.
Микола Михайліченко. Дворянська родовідна книга Харківського намісництва як джерело з історії козацько-старшинських родів Слобожанщини
Світлана Потапенко. Списки та відомості 1757–1767 років як джерело до генеалогії козацької старшини Слобідських полків
Сяргей Рибчонак. Да радавода Адама Міцкевіча, ці яшчэ раз аб фальсіфікацыі доказаў на шляхецтва ў заходніх губернях Расійскай імперыі у першай палове XIX ст.
Вадим Рыхляков. Фенины – дворяне Слободско-Украинской, Харьковской и Екатеринославской губерний
Игорь Сахаров. Полтавские ирландцы графы О’Рурки: к вопросу об этническом составе дворянства Украины
Анастасия Скепьян. Родовая и историческая память в роду князей Олельковичей-Слуцких
Ігор Смуток. Формування родів руської шляхти Перемишльської землі (XV–XVIII ст.)
Jerzy Sperka. Stan badań nad rodami rycerskimi w średniowiecznej Małopolsce
Валерій Томазов. Соціальний статус купців-хіосців Маврогордато в Російській імперії: пошуки дворянства
Василь Ульяновський. Генеалогія княжого роду Острозьких: проблеми конструювання та реконструкцій
Bożena Czwojdrak. Stan badań nad średniowieczną genealogią dynastyczną w Polsce w początkach XXI wieku
Євген Чернецький. Караффа-Корбути герба Корчак на Київському Поліссі та Пороссі у XVIII–XIX ст.
Андрэй Янушкевіч. Уплыў сваяцкіх сувязяў на фарміраванне складу ротмістраў найманага войска ВКЛу 1558–1579 гг.
Генеалогія та родова геральдика: до проблеми взаємозв’язків
Олександр Алфьоров. Хрестильні імена Ізяславичів у світлі нових сфрагістичних пам’яток (за матеріалами колекції О. Шереметьєва)
Олег Однороженко. Руські родові герби XIV–XVI ст. як генеалогічне джерело
Аляксей Шаланда Лёс клейнавых гербаў шляхты ВКЛ і яе гербавы «сепаратызм» у XVII–XVIII ст.
Відомості про авторів