Статья
 • формат doc, pdf
 • размер 131.71 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
Хорт Ю.В. Функції статутного капіталу за законодавством України (укр.яз)
Стаття - Держава і право. Збірник наукових праць. - 2009 - Випуск №46 - С.326-332

Статья посвящена исследованию функций уставного капитала по законодатель-ству Украиньї. Автор формулирует собственное определение правообеспечительньїх функций и проводит их классификацию на основньїе и производньїе (дополнительньїе). Даются предложения по усовершенствованию действующего законодательства
Смотрите также

Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права

 • формат doc
 • размер 960.5 КБ
 • добавлен 21 января 2010 г.
Загальна характеристика теорії держави і права Держава Додержавні форми організації суспільства Виникнення і розвиток держави Загальне поняття та ознаки держави Форма держави Функції держави Механізм та апарат держави Політична система суспільства Держава у політичній системі суспільства Демократична правова держава Права людини Поняття та класифікація прав людини Міжнародно-правові механізми закріплення і захисту прав людини Право Загальне вченн...

Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права

 • формат doc
 • размер 2.81 МБ
 • добавлен 04 апреля 2010 г.
Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. Зміст РОЗДІЛ I. Наукознавчі питання теорії держави і права 1. Теорія держави і права в системі юридичних наук Поняття та класифікація науки Предмет теорії держави і права, його особливості Функціональне призначення теорії держави і права Теорія держави і права в системі юридичних наук, її значення 2. Методологія юриди...

Котюк В.О. Основи держави і права

 • формат tif
 • размер 20.05 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Навчальний посібник.-3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001.- 432 с. ISBN 966-7714-83-7 У навчальному посібнику в популярній формі викладено основні питання теорії держави і права, окремих галузей права і законодавства України згідно з програмою вступних іспитів та викладання дисципліни з предмета «Основи правознавства» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний посібник суттєво переробл...

Купайгородський Еміль. Чудеса правового поля України

 • формат doc
 • размер 53 КБ
 • добавлен 21 ноября 2010 г.
Еміль Купайгородський Чудеса "правового поля" України Аналізуються результати державотворення і правотворення в Україні за 19 років побудови незалежної держави створити належний національний правопорядок, правове середовище, нормальні, ефективні та сприятливі правові умови для економічного, політичного та соціального життя людини. Особлива увага в матеріалі приділяється тому, що нашому суспільству, на превеликий жаль, не вдалося створити так зван...

Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика

 • формат doc
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Львів 2004 448 с. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень Науковий консультант Козюбра Микола Іванович доктор юридичних наук, професор Зміст Вступ Теоретико-методологічні основи аналізу європейських міждержавних правових систем Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній юридичній літератур...

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 165.79 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
— К.: Атіка. — 2001. — 176 с. Висвітлюється низка нетрадиційних для навчальної літератури понять і теорій (зокрема, поняття за-гальносоціального права, прав людини, прав нації, народу, прав людства; концепція та ознаки правової держави; загальнолюдські принципи юридичного права; сутність та функції сучасних перехідних держав, зорієнтованих на розбудову громадянського суспільства соціальної демократії). Весь навчальний матеріал викладено з позицій...

Скакун О.Ф. Теорія права і держави

 • формат doc
 • размер 3 МБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Посібник. КНТ. - 2009 - 520 с. Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми із загальної теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Навчальний матеріал становлять основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспрунденції, оновленого національного законодавства.

Цвік М.В., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права

 • формат pdf
 • размер 4.11 МБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - X.: Право, 2009. - 572 с. Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому відображено останні досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Для студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто цікавитьс...

Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін. Загальна теорія держави і права

 • формат doc
 • размер 2.85 МБ
 • добавлен 13 марта 2010 г.
[Підручник для студентів 3-14 юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. - Харків: Право, 2002. - 432 с. 966-7146-71-5 Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вузів України. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень зако...

Цвик М.В.Общая теория государства и права Украины.Учебник

 • формат doc
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 18 декабря 2009 г.
Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вузів України. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю і тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.