Похожие разделы

Кудажы Кызыл-Эник. Ыржым булуң

 • формат pdf
 • размер 980,53 КБ
 • добавлен 07 декабря 2015 г.
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1965. — 171 ар. Тихий уголок: повесть. Кызыл-Эник Кыргыс Кудажы 1929 чылдың декабрь 18-те Улуг-Хем районнуң Барыкка төрүттүнген. Шагаан-Арыг ортумак школазынга, Кызылдың башкы училищезинге өөренип чораан. Ооң соонда Тере-Хөлге Чыргаланды чеди чыл школазынга башкылап турган. Чогаалчының 《Ыржым булуң》 деп тоожузунда бистиң хүннеривисте аныяктарның амыдыралы, оларның көдээ ажылагайны көдүрер дээш демиселге киржилге...

Куулар Д.С. (парлалгага белет.). Он чүктүң ээзи, он хоранның үндүсүн үскен Ачыты Кезер-Мерген дугайында тоожу

 • формат djvu
 • размер 25,18 МБ
 • добавлен 23 декабря 2015 г.
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1995. — 128 ар. Сказание о благородном Кезер-Мергене, владыке десяти стран света, победителе тёмных сил. ISBN 5-7655-0421-3 "Кезер тоожузу" - тибет, кытад, моол, бурят, калмык улустарның демнежип, чогаадып тургусканы кайгамчык уран-чечен аас чогаалы болур. Тоожуну Тывада безин каш янзы адап тоолдап турар. Бөдүүн кижиниң күзел-бодалдарын илереткен бо маадырлыг, философчу уткалыг тоолду, аныяктарга таныштырар дээш б...

Сеглеңмей Феликс. Аңчы угбалышкы

 • формат pdf
 • размер 544,67 КБ
 • добавлен 08 октября 2016 г.
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1988. — 80 ар. Сёстры-охотницы: рассказы. Допчузу Эмчи Вера (Врач Вера). Аңчы угбалышкы. Тын дээш демисел (Воля к жизни). Арбакоглу. Элдеп чүве база тургуулар. Эптежилге. Бот-тогдунарының хоралыы. Балдайның МЧАЭ кежигүнүнге киргени. 10 мая исполнилось бы 96 лет писателю, общественному деятелю Феликсу Шажан-Хоовичу Сегленмею (псевдоним Ондар Сегленмей). В 1938 году, окончив техникум в Ойрат-Туре (Горно-Алтайск), он...

Тараачы Бады-Байыр. Кайгал

 • формат pdf
 • размер 5,83 МБ
 • добавлен 02 июня 2016 г.
Тоожу, чечен чугаалap — Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1994. — 160 ар. — ISBN 5765503039. Автор бирги номунда "Кайгал" киирген. Ында амыдырал байдалының aaйы биле моол оорлаар ужурга таваржып чораан тыва кайгалдap чупшын тоожуп турар. Чечен чугаалар мөзү-шынар темазынга бижигиген.

Таубе Эрика (чыып тургускан). Барыын Моолда Сеңгел тываларының ырлары

 • формат pdf
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 30 декабря 2015 г.
Кызыл: Улустар аразының《Хөөмей》аттыг эртем төвү, 1995. — 49 с. Песни цэнгэльских тувинцев в Западной Монголии. Номда ырларның сөстерин чамдык таварылгаларда амгы тыва шын бижилгениң дүрүмнерин барымдаалап эвес, а тургузукчунуң бижээнин ёзугаар парлаан.

Эргеп Монгуш. Өдүгенде чайлаг: тоожу, чечен чугаалар

 • формат djvu
 • размер 22,37 МБ
 • добавлен 09 декабря 2015 г.
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1994. — 128 ар. Литературно-художественное издание. Лето на Одугене. Повесть и рассказы. Для детей среднего школьного возраста. ISBN 5-7655-0367-5 Номда хоорай чурттуг өөреникчи оолдуң Тожуга эрттирген солун дыштанылгазының дугайында "Өдүгенде чайлаг" деп тоожу боолгаш уругларга бижээн чечен чугаалар кирген.