• формат pdf
  • размер 1,22 МБ
  • добавлен 07 марта 2012 г.
Калініченко М.М. Влада громадянського суспільства
Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 200 с.
Монографія присвячена аналізу влади громадянського суспільства з метою обґрунтування її як цілісної самодостатньої системи і підсистеми у соціальному організмі країни, що відкрита для необмеженого обміну речовиною, енергією і інформацією з навколишнім середовищем, здатна до самовідтворення і необмеженого розвитку у часі і просторі. Концептуально подаються генезис, природа, сутність, зміст, форми, види та різновиди, специфіка недержавної влади. Доведено, що у горизонті громадянського суспільства влада є специфічний комунікаційний код, що спирається на каталітичну функцію і атрактор самоорганізації родового життя людини, що використовує систему параметрів управління, а у вимірі її взаємодії з владою держави – вона є інструмент саморегуляції соціальних процесів, у якому відіграє функцію зворотного зв’язку, що діє за резонансним принципом. Визначено, що специфіка явища полягає у підкоренні одного суб’єкта громадянського суспільства іншому за принципом суб’єкт – суб’єктних відносин, індивідуалістичним принципом, приватними інтересами і несиловими засобами досягнення мети в основі яких лежить механізм угод між рівними агентами ринкових відносин та інститут свідків. Обґрунтовано, що у сучасній Україні її становлення не завершено, оскільки вона не пройшла точку біфуркації і тому визначити троекторію її подальшого розвитку із-за високої ентропійності суспільних відносин поки що не можливо.
Рекомендується для користування науковцям, докторантам, аспірантам, магістрам, викладачам соціальної філософії, соціології, політології та соціального управління.