• формат pdf
  • размер 16,97 МБ
  • добавлен 26 сентября 2015 г.
Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин
Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем):
підручник: [для студ. виш. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків,
та ін. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - 304 с. - (Серія «Біологічні Студії»).
Затверджено Міністерством освіти і науки України
як підручник для студентів вищих навчальних закладів.
(Лист№ 1/11-686 від 10 лютого 2010 р.)
Р е ц е н з е н т и :
д-р біод. наук, проф. В. П. Фекета
(Ужгородський національний університет);
д-р біол. наук, проф. В. I. Соболев
(Донецький національний університет);
канд. біол. наук., проф. С. Є. Швайко
(Волинський національний університет імені Лесі Українки)
У підручнику з урахуванням сучасних досягнень фізіології людини і тварин викла­
дено її предмет, історію, методи досліджень і значення, а також фізіологію збудливих тка­
нин, загальну фізіологію нервової системи, фізіологію вищої нервової діяльності та сен­
сорних систем.
Для студентів біологічних і психологічних спеціальностей університетів.