Клименко А.П. та iн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при розв'язуванні задач з фізики. Розділи Механіка, Механічні коливання та пружні хвилі, Молекулярна фізика і термодинаміка

Клименко А.П. та iн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при розв'язуванні задач з фізики. Розділи Механіка, Механічні коливання та пружні хвилі, Молекулярна фізика і термодинаміка
 • разное
 • doc
 • 584 КБ
 • добавлен 05.01.2012
Контрольні роботи №1 та №2 для студентів заочної форми навчання. – К.: КНУТД, 2002.–33 с.
Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам у розв'язуванні задач з фізики, розділи Механіка, Механічні коливання та пружні хвилі, Молекулярна фізика і термодинаміка, зокрема студентам заочної форми навчання у виконанні контрольних робіт № 1 та № 2, які охоплюють теоретичний матеріал перелічених розділів фізики.
Змістом контрольних робіт є розв'язування певної кількості відповідних задач. Вміння розв'язувати задачі є одним з головних критеріїв оволодіння фізикою. І саме розв'язування задач викликає найбільші труднощі у студентів. Крім знання теорії, головним, що сприяє успіхові у розв'язуванні задач, є оволодіння спеціальними методами і прийомами для розв'язування певних груп задач. На цьому і зосереджено увагу в даному посібнику.
Матеріал розділів поділено на параграфи. На початку кожного з них подано короткий перелік формул і законів, які стосуються розв'язування задач відповідної теми. Ці формули дозволяють студентові скласти уявлення про обсяг теоретичного матеріалу, який необхідно опрацювати, і можуть слугувати формальним апаратом для розв'язування задач. Далі наведено приклади розв'язування найбільш типових задач, в яких показано застосування фізичних законів і викладено методи і прийоми розв'язання.
Для студентів заочної форми навчання подано таблиці варіантів контрольних робіт та список підручників з переліком відповідних розділів, які потрібно опрацювати для виконання відповідної контрольної роботи, та задачі для самостійного розв'язування.
Методичні вказівки також можуть бути використані студентами стаціонару і викладачами.

Смотрите также


Нет изображения

Корнієнко Ю.К. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики

 • разное
 • doc
 • 6.47 МБ
 • добавлен 09.03.2011
ОДАХ, Одесса. - 133 стор.
Для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання.

Зміст:
Передмова
Вступ до лабораторного практикуму
Обробка результатів вимірювань, обчислення похибок, представлення даних у вигляді таблиць і графіків
Експериментальне визначення густини речовини
Механіка твердого...
Ананьїна О.Ю. Моделі та системний підхід до моделювання: Методичні вказівки до курсової роботи для студентів ІІІ курсу фізичного факультету

Ананьїна О.Ю. Моделі та системний підхід до моделювання: Методичні вказівки до курсової роботи для студентів ІІІ курсу фізичного факультету

 • разное
 • doc
 • 511 КБ
 • добавлен 11.12.2011
Запоріжжя: ЗНУ, 2007
Методичні вказівки містять теоретичні положення, основні поняття з теорії квантово-хімічного моделювання, описання поширених напівемпіричних методів, методику проведення розрахунків і аналізу їх результатів, завдання на курсову роботу з дисципліни «Моделі та системний підхід до моделювання».
Призначе...
Частоколенко П.П., Колінько С.О. та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з розділу Механіка

Частоколенко П.П., Колінько С.О. та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з розділу Механіка

 • разное
 • doc
 • 1.89 МБ
 • добавлен 04.02.2011
Автори: П. П. Частоколенко, С. О. Колінько, Л. К. Нетребчук, В. Є. Прямухін, А. В. Михайлов, Т. І. Веретільник. Черкаси: ЧДТУ, 2002. – 60 с.
Методичні вказівки містять теоретичні відомості щодо досліджуваних явищ з детальними ілюстраціями, опис лабораторної установки, методику розрахунків, детальні інструкції щодо виконання ...
Костенко Є.Ю., Приходько О.В., Синьоокий В.М., Ткаченко А.В. Основи сучасної електроніки

Костенко Є.Ю., Приходько О.В., Синьоокий В.М., Ткаченко А.В. Основи сучасної електроніки

 • разное
 • doc
 • 1.87 МБ
 • добавлен 11.12.2011
Лабораторний практикум для студентів ІІI курсу фізичного факультету. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008
Практикум містить теоретичні положення, основні поняття, мету та етапи дослідження, рекомендації по проведенню лабораторних робіт та обробці результатів досліджень, контрольні питання.Призначений для студентів ІІI курсу фізичного факу...
Методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки до лабораторних робіт

 • разное
 • rtf
 • 291.42 КБ
 • добавлен 27.09.2009
Київ, 2008
№ лабораторних робіт:
1. Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта
2. Визначення абсолютної і відносної вологості повітря
3. Визначення модуля пружності гуми
4. Порівняння молярних теплоємностей металів
5. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
6. Визначення питомого опору пр...
Гаєвський А.С., Классен І.Ф., Слободянюк О.В. Фізичний практикум. Часть 2. Молекулярна фізика

Гаєвський А.С., Классен І.Ф., Слободянюк О.В. Фізичний практикум. Часть 2. Молекулярна фізика

 • разное
 • djvu
 • 11.52 МБ
 • добавлен 13.03.2011
Київ КДУ 1982 (Методична розробка).

Зміст:
Теплоємність металів методом охолодження
Теплоємність рідини
Відношення теплоємностей газів
Броунівсбкий рух, число Авогадро
Поверхневий натяг рідини
Залежність поверхневого натягу від температури
Внутрішнє тертя методом Стокса
Внутрішнє тертя ка...
Методичні інструкції щодо виконання експериментальних лабораторних робіт з механіки в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методичні інструкції щодо виконання експериментальних лабораторних робіт з механіки в умовах кредитно-модульної системи навчання

 • разное
 • doc
 • 3.08 МБ
 • добавлен 21.01.2010
Методичні інструкції щодо виконання експериментальних лабораторних робіт
з механіки в умовах кредитно-модульної системи навчання. Укладачі: В. П Пойда, В. М. Юнаш, Е. В. Гапон, В. В Скляр, В. П. Лебедєв, В. П. Хижковий. За загальною редакцією В. П. Пойди. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2007. - 106с.

Эта методич...
Мартинсон Л.К., Смирнов Е.В. Методические указания к решению задач по курсу общей физики. Раздел: Волновые свойства частиц, гипотеза Де Бройля

Мартинсон Л.К., Смирнов Е.В. Методические указания к решению задач по курсу общей физики. Раздел: Волновые свойства частиц, гипотеза Де Бройля

 • разное
 • pdf
 • 243.46 КБ
 • добавлен 15.01.2012
М.: МГТУ им. Баумана, 2001 - 14 с.
Содержат краткий обзор основных понятий и соотношений теории, необходимых для решения задач. Изложена методика решения типовых задач и приведены условия задач для самостоятельного решения. Для студентов 2-го курса всех специальностей МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Землянов А.П., Мальцев Ю.Ф., Кузнецов В.Г., Положенцев Е.В., Саченко В.П. Динамика и кинематика в неинерциальных системах отсчета

Землянов А.П., Мальцев Ю.Ф., Кузнецов В.Г., Положенцев Е.В., Саченко В.П. Динамика и кинематика в неинерциальных системах отсчета

 • разное
 • pdf
 • 860 КБ
 • добавлен 12.10.2011
Ростов-на-Дону: Ростовский ГУ, 2002 - 58 страниц.
Методические указания к курсу "Механика" для студентов физических специальностей университетов. Рассмотрены методические аспекты решения задач по теме, слабо освещенной в учебной литературе. Приводятся основные теоретические сведения. Даны примеры решения задач и задачи для с...
Иванов В.Н., Лиссон В.Н., Шабалин В.П. Электростатика и постоянный ток. Магнетизм

Иванов В.Н., Лиссон В.Н., Шабалин В.П. Электростатика и постоянный ток. Магнетизм

 • разное
 • doc
 • 2.94 МБ
 • добавлен 07.02.2012
Учеб. пособие.// Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. 72 с
Приведены краткие теоретические сведения, формулировки основных законов и теорем электромагнитного поля, некоторые частные результаты применения законов и теорем; примеры решения задач; тексты задач и варианты двух контрольных работ № 3 и №
4. Предназначено для студентов ин...