Похожие разделы

Авторитетные/нормативные БД в АБИС

Презентация
 • формат ppt
 • размер 24,67 КБ
 • добавлен 05 октября 2013 г.
БГУКИ, Минск/Беларусь, доц. Ильина С.В., 2010 г., 26 слайдов. Дисциплина: Лингвистическое обеспечение АБИС. Предназначена для студентов специальности "Библиотековедение и библиография" специализации "АБИС". Содержание: Функции. Средства преодоления средствами АЗ асимметрии знаков естественного языка. Связи между объектами и именами объектов (заголовками в составе АЗ). Связи «БЗ — АЗ». Технология создания и ведения БД АЗ, Преимущества применения а...

Алаутдинова Н. (Тузувучи) Беба?о хазина

 • формат pdf
 • размер 323.88 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 41б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма 23 апрель Хал?аро китоб ва муаллифлик ?у?у?ларини ?имоя ?илиш кунига ба?ишланган бўлиб, ?ўлланмада китобнинг тарихи, ў?иш маданияти, доноларнинг китоб ?а?идаги фикрлари, ?амда ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ва адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхоначи ходимлар, китоб тар?иботи билан шу?улланувчилар ва кенг китобхонлар омма...

Алаутдинова Н. (Тузувучи) Инсон ?у?у?лари - олий ?адрият

 • формат pdf
 • размер 355.46 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 39б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма 10 декабрь Инсон ?у?у?лари куни муносабати билан тузилган. ?ўлланмадан инсон ?у?у?лари бўйича дастлабки ва энг зарур маълумотлар жой олган ?амда кутубхона, ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?амда адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхоначилар ва ?у?у? со?асига ?изи?увчи китобхонлар фойдаланишлари мумкин.

Алаутдинова Н. (Тузувучи) Оммавий тадбирларни тайёрлаш ва ўтказиш методикаси

 • формат pdf
 • размер 330.27 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 33б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланмада кутубхона, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган оммавий тадбирларнинг-китобхонлар конференцияси, савол-жавоб, учрашув, шеърият кечалари, о?заки журнал, викторина ва бош?а ?атор турлари ?авола этилган. ?ўлланмадан кутубхоначилар, АКМ ва АРМ мутахассислари оммавий тадбирларни тайёрлаш ва ўтказишда фойдаланишлари мумкин.

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Гўзаллик дунёси

 • формат pdf
 • размер 333.09 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 43б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма Муста?ил давлатлар ?амдўстлиги давлат ра?барлари кенгаши томонидан МД? мамлакатларида 2008 йил - Адабиёт ва мутолаа йили деб эълон ?илингани муносабати билан тузилган. ?ўлланмада адабиёт фани нимани ўргатади, унинг а?амияти, китобхонлик нима, китобларни ?андай са?лаш, улардан ?ай тарзда фойдаланиш мумкин? каби масалалар ёритилган, шунингдек, кутубхоналар, ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс ма...

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Куй ва ?ўши? се?ри: Хал?аро муси?а куни муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 270.98 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 29б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма 1 октябрь Хал?аро муси?а куни муносабати билан тузилган. ?ўлланмада шар? мутафаккирларининг муси?а ?а?идаги ?арашлари, замонавий ?ўши?чилик муаммолари, муси?а ва ?ўши?нинг шифобахшлик хусусияти ?а?идаги фикр-муло?азалар, шуниндек, АКМ ва АРМларда ўтказиш мумкин бўлган оммавий тадбирлар ?амда адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхона мутахассислари, муси?а ва ?ўши? со?асига ?изи?увчи...

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Одоб-инсон зийнати

 • формат pdf
 • размер 333.5 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Тошкент-2007, 45б. Одоб-ахло? мавзусидаги пандномалар, ?икматлар хал?имизнинг ?адимдан севиб мутолаа ?иладиган маънавий озу?аларидан эканлиги ?еч кимга сир эмас. Ушбу методик- библиографик ?ўлланмада одоб-ахло? мавзусининг баъзи масалалари ёритилган ва ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?амда адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхоначи ходимлар ва кенг китобхонлар оммаси фойдаланиш...

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Табаррук сиймо: Мунаввар?ори Абдурашидхонов таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 305 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 37б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма ХХ аср бошларида ўзбек хал?ининг миллий озодликка эришиш йўлида фаолият кўрсатган педагог, журналист, жамоат арбоби Мунаввар?ори Абдурашидхонов таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан тайёрланган. ?ўлланмада Мунаввар?орининг ?аёти ва фожиали кечмиши ?а?идаги маълумотлар, унинг ижодидан намуналар ?амда кутубхона, ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадби...

Алаутдинова Н. (тузувчи) Шар?нинг аллома санъаткори: Садриддин Айний таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 301.17 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 34б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма XIX асрнинг сўнгги чорагида ту?илиб, ХХ асрнинг ўрталарига ?адар яшаб ижод этган, ўзбек ва тожик адабиётлари тара??иётига муайян ?исса ?ўшган зуллисонайн ёзувчи Садриддин Айний таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан тузилди. ?ўлланмада Садриддин Айнийнинг ?аёти ва ижоди ?а?идаги маълумотлар шунингдек кутубхоналар, АКМ ва АРМларда ўтказиш мумкин бўлган тадбирлар туркуми ва адабиётлар рўйх...

Аналитико-синтетическая обработка документов

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 16,22 КБ
 • добавлен 24 октября 2012 г.
Украина, Одесса, Одеське училище мистецтв і культури ім. К. Ф .Данькевича, Ярова О.С., 2012 г., 8 стр. План Библиографическое описание. Виды описания: одноуровневое, многоуровневое, аналитическое. Аннотации. Характеристика видов и элементов. Список литературы.

Андреева Н.Е. Формирование инновационной концепции системы показателей и критериев оценки информационной работы библиотек: постановка проблемы

 • формат doc
 • размер 13,48 КБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
Доклад — Роль библиотек в развитии и укреплении семейных ценностей и решении демографических проблем: Румянцевские чтения : материалы междунар. науч. конф. — Москва, 2008. — С. 144-150. Совершенствование управления информационной деятельностью библиотек невозможно без инноваций, в связи с этим особое значение имеет использование инновационной концепции к формированию системы показателей и критериев оценки информационной деятельности библиотек. До...

Аницына Т.М., Чикина Л.Г., Хаустова В.В. Библиотечное и информационно-библиографическое сопровождение педагогов в общеобразовательных учреждениях

 • формат doc
 • размер 39,99 КБ
 • добавлен 17 января 2013 г.
Красноярск: Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования, 2006. – 27 с. Школьная библиотека как звено в системе непрерывного педагогического образования. Информационно-библиографическая поддержка педагогов (продукты и услуги). Индивидуальное библиотечно-библиографическое обслуживание. Фронтальное библиотечно-библиографическое обслуживание. Внестационарные формы обслуживания. Межбиблиотечное обслуживание. Справочн...

Артемьева Е.Б., Мурашова Н.С. Библиотечно-информационная деятельность

 • формат doc
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Методические рекомендации. Новосибирск. 2011. – 172 с. Издание включает составленные на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности 071201 / направления подготовки 071900 «Библиотеч-но-информационная деятельность» методические рекомендации по прохождению учебной, производственной, педагогической практики, подготовке и защите выпускной квалификационной работы, а также программу государст...

Асортимент як об’єкт книжкової торгівлі

Статья
 • формат doc
 • размер 10,05 КБ
 • добавлен 17 февраля 2013 г.
РДГУ, Україна/Рівне, 2013 р., 3 ст. Особливості асортименту в сучасній книжковій торгівлі. Проблема формування асортименту. Ціноутворення в книжковій торгівлі. Базові системи ціноутворення. Фактори, що впливають на збільшення цін на книги.

Ахмедов Д., Маматраимова Х. (сост.) Гармонично развитое поколение - будущее страны

 • формат pdf
 • размер 468.18 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Ташкент-2010, 20с. Данное методико-библиографическое пособие посвящено вопросам гармоничного развития молодёжи, роли и месте информационно-библиотечных учреждений в её воспитании. Приводится ряд практических советов по проведению спектра мероприятий, цель которых оказание методической и практической помощи ИБЦ, ИРЦ и библиотекам в организации мероприятий по пропаганде литературы для молодежи в целях развития её культурной, творческой деятельнос...

Ахти Е.Г. (гл. ред.) Методическая служба современной публичной библиотеки: от теории к практике

 • формат pdf
 • размер 3,83 МБ
 • добавлен 09 июня 2016 г.
СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2014. — 192 с. В сборнике опубликованы доклады, представленные на Всероссийской научно-практической конференции «Методическая служба современной публичной библиотеки: от теории к практике». В докладах затронут широкий спектр вопросов формирования объективной картины состояния методической деятельности общедоступных библиотек, определения основных тенденций и перспектив модерни...

Бібліографічна діяльність Івана Бойка в контексті сучасного бібліографознавства

degree
 • формат doc
 • размер 76,60 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
НАУ, 2009. — 71 с. Зміст Вступ Біографія Івана Захаровича Бойка Основні віхи життєвого шляху бібліографа Узагальнююча характеристика творчого доробку фахівця Діяльність Івана Захаровича Бойка в галузі літературної бібліографії Бібліографічна шевченкіана І.З. Бойка, її характеристика Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – поч. ХХ ст. до 1917 р. як провідна праця вченого в галузі літературної бібліографії Українські письменники та драмат...

Бабченко И.В. (сост.) Методические рекомендации по реорганизации сети муниципальных библиотек в соответствии с требованиями Модельного стандарта муниципальной библиотеки Пермской области

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 504,84 КБ
 • добавлен 27 июня 2016 г.
Пермь: ПОУБ им.А.М.Горького, 2004. — 86 с. Введение. Анализ эффективности организации библиотечной деятельности Методика проведения обследования. Основные требования “Модельного стандарта” к муниципальной библиотеке. Анализ себестоимости библиотечной услуги. Внестационарное библиотечное обслуживание в условиях оптимизации сети муниципальных библиотек. План организации муниципальных библиотек Пермского района. План приведения библиотек МУ ЦБС. Пер...

Баженова Н.М. (сост.) и др. Чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900-1973)

 • формат pdf
 • размер 6,16 МБ
 • добавлен 13 августа 2013 г.
Баженова Н.М., Бокан М.Г., Пономарева Н.В., Романова А.А. Отв. ред. Скворцова О.В. СПб.: БАН, 2011. — 288 с. — ISBN 978-5-336-00127-3. В сборнике представлены материалы прошедших в 2008 г. в Библиотеке Российской академии наук Чтений памяти Константина Илларионовича Шафрановского. В статьях раскрываются биографические и профессиональные аспекты жизни этого выдающегося академического библиографа, исторические и современные проблемы библиографоведе...

Басов С.А., Куликова Л.В. Новые правовые формы государственных и муниципальных библиотек

 • формат pdf
 • размер 449.61 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
СПб.: Изд-во Рос.нац.б-ка, 2010. Аналитические материалы для руководителей библиотечного дела. Об особенностях перехода библиотек в статус автономных, бюджетных и казенных учреждений в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08 мая 2010 года.