Лингвистика
Дисертация
  • формат pdf
  • размер 1,11 МБ
  • добавлен 23 декабря 2015 г.
Копчак М.М. Мовленнєвий етикет англійськомовного постколоніального персонажа (функційно-синергетичний підхід)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Львів, Львівський національний університет імені І. Франка, 2015. — 243 с.
Науковий керівник: д.ф.н., професор Бехта І.А.
Метою дисертаційної праці є системний опис синергетичних граней фігур мовленнєвого етикету англійськомовного постколоніального персонажа в художньому прозовому тексті через розкриття їхньої структурної, семантичної та функційної специфіки.
Наукова новизна праці полягає в тому, що структурно-семантична організація фігур мовленнєвого етикету англійськомовного постколоніального персонажа художнього прозового тексту визначена з опертям на методологічну базу функціоналізму крізь призму синергетики.
Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів у лекційних курсах зі стилістики англійської мови (розділи «Дискурс на стилістика», «Стилістика тексту»), лексикології англійської мови (розділи «Лексична семантика», «Лексична морфологія»), комунікативної лінгвістики (розділи «Засоби мовного коду в комунікації», «Риторика мовлення і ситуація спілкування»), спецкурсах із лінгвосинергетики, лінгвістики тексту, у науково-дослідній та практичній перекладацькій діяльності філологів.