• формат pdf
  • размер 1,02 МБ
  • добавлен 14 августа 2013 г.
Ковбасюк Ю.В. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп./авт . кол.: Ю. В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. у пр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К.О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. Ю.П. Сурміна (кер. проекту). - К.: НАДУ, 2012. - 72 с.
У науковій доповіді на основі Указу Президента України № 45/2012 "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки" інтегровано результати аналітичного осмислення сутності, змісту державної кадрової політики, шляхів реалізації її стратегії на сучасному етапі державно-управлінських реформ в Україні. Розкриваються найважливіші проблеми людських ресурсів та кадрового забезпечення основних сфер суспільства, а також пропозиції щодо їх дослідження та практичного розв'язання.
Зміст.
Передмова.
Проблеми людських ресурсів та кадрового потенціалу в умовах модернізації України.
Принципи, функції та пріоритети державної кадрової політики.
Наукове забезпечення державної кадрової політики.
Законодавче та нормативно-правове забезпечення державної кадрової політики.
Вітчизняний і зарубіжний досвід формування та реалізації кадрової політики.
Стан кадрового забезпечення основних сфер життєдіяльності держави.
Кадри державної служби.
Кадри місцевого самоврядування.
Кадрове забезпечення у промисловій сфері.
Кадрове забезпечення в агропромисловому комплексі.
Кадрове забезпечення у сфері національної безпеки.
Кадрові аспекти розвитку інформаційного суспільства.
Кадри в соціогуманітарній сфері.
Кадрове забезпечення освіти.
Кадри сфери охорони здоров'я.
Кадровий корпус вітчизняної науки.
Кадри культури.
Напрями вдосконалення кадрового процесу.
Удосконалення державного управління в контексті реалізації державної кадрової політики.
Публічно-приватне партнерство як інструмент кадрового забезпечення інноваційної модернізації національної економіки.
Стратегія розвитку державної кадрової політики в Україні на 2012-2020 рр. та шляхи її реалізації.
Терміни, які використовуються в тексті доповіді.
Список використаних джерел.