• формат pdf
  • размер 4,28 МБ
  • добавлен 13 ноября 2015 г.
Ковбасюк Ю.В. Державна служба. Т. 1
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с..
Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі "Державне управління" відповідно до новітніх стандартів вищої та післядипломної освіти на основі узагальнення сучасного емпіричного матеріалу.
Підручник є базовим для навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки та інших програм освітньої галузі "Державне управління", інших освітніх галузей, у яких досліджуються проблеми розвитку держави, державного управління, державної служби та управління персоналом. Підготовлений за результатами науково-дослідної роботи "Кадрова політика в системі державної служби на сучасному етапі державотворення України" (ДР № 0111U000145).
Адресується студентам різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які беруть безпосередню участь у розвитку та реформуванні державного управління і державної служби та приведенні її у відповідність зі світовими стандартами з урахуванням національної специфіки, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами державної служби.
Зміст:
Передмова.
Теорія, історія та правові основи державної служби
.
Теоретичні основи державної служби.
Предмет, мета і завдання дисциплін з питань державної служби в освітній галузі "Державне управління".
Державна служба: єдність науки, освіти та професійної діяльності.
Цілі, завдання та функції державної служби.
Основні принципи державної служби.
Основні поняття та категорії теорії державної служби.
Етимологія державної служби та її ґенеза.
Концепції державної служби. Державна служба та бюрократія.
Наукові умови виникнення теорії державної служби.
Методологічні основи державної служби.
Загальні методологічні основи теорії державної служби.
Основи системного підходу в теорії державної служби.
Інституціональний підхід.
Компаративні методи дослідження.
Діяльнісний, процеcний та ситуативний підходи.
Історія державної служби: український контекст.
Феномен державної служби у світовій державотворчій практиці.
Виникнення та організація служби на українських землях у період середньовіччя (XI-XVII ст.).
Організація служби в добу Гетьманщини (XVII-XVIII ст.).
Історія утворення "Табеля про ранги". Служба в органах державної влади в українських губерніях Російської імперії.
Служба в органах державної влади в українських регіонах Австрійської імперії.
Інституціалізація державної служби в період національного піднесення (1917-1920 рр.).
Особливості служби державі в радянський період.
Формування та становлення державної служби в період незалежності України (1991 р. - наш час).
Правові та організаційні основи державної служби.
Конституційно-правові основи державної служби.
Адміністративно-правовий режим державної служби.
Державна служба як організація.
Спеціальні види державної служби.
Управління державною службою.
Посади державної служби. Класифікації та критерії віднесення.
Професійно-кваліфікаційні характеристики, профілі компетентності посад державної служби.
Кадрова політика та державна служба.
Державна кадрова політика в системі державної служби.
Сутність поняття, суб'єкти, об'єкти та засоби реалізації державної кадрової політики.
Соціальна обумовленість кадрової політики: концептуальні засади, цілі та пріоритети.
Мета, цілі, завдання та принципи державної кадрової політики.
Нормативно-правове регулювання державної кадрової політики.
Критерії оцінки ефективності кадрової політики.
Принципи кадрової політики в системі державної служби.
Напрями кадрової політики в системі державної служби.
Механізми формування і реалізації кадрової політики.
Гендерні аспекти кадрової політики.
Сутність, принципи і завдання гендерної політики.
Нормативно-правові засади гендерної політики.
Світові стандарти щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
Гендерні стратегії європейських країн.
Міжнародна методика вимірювання гендерної рівності.
Професіоналізація державної служби.
Взаємозв'язок професіоналізації та кадрової політики.
Розвиток персоналу як засіб забезпечення результативності та ефективності державної служби.
Методологія оцінки потреб у кадровому забезпеченні державної служби.
Джерела і методи професійного підбору персоналу.
Принципи, форми та функції професіоналізації кадрів державної служби.
Система неперервного професійного навчання державних службовців як засіб забезпечення їх професійної компетенції.
Моніторинг професійного розвитку державних службовців у системі підвищення кваліфікації.
Запобігання та протидія корупційним проявам у системі державної служби.
Поняття корупції в системі державної служби.
Корупція як деструктивний фактор державної служби.
Система запобігання та протидії проявам корупції.
Політичні, соціально-економічні й морально-етичні аспекти профілактики та боротьби з корупцією.
Досвід протидії проявам корупції в Україні та країнах розвиненої демократії.
Сучасні зарубіжні моделі організації державної служби.
Види моделей державної (публічної) служби.
Громадянська служба у Федеративній Республіці Німеччина.
Публічна служба у Французькій Республіці.
Цивільна служба у Великобританії.
Цивільна служба у Сполучених Штатах Америки.
Цивільна служба в Канаді.
Державна служба в країнах Східної Азії.
Становлення і розвиток державної служби в країнах Східної Європи.
Становлення державної служби в пострадянських країнах.
Європейські стандарти публічної служби та модернізація системи державної служби України.
Правовий статус показників SIGMA, які використовуються для оцінки, розробки та координації політики у сфері державного управління.
Показники Європейської Комісії для оцінки державного управління і державної служби.
Менеджмент на основі компетенцій як базовий підхід для роботи з персоналом на посадах державних службовців у країнах Євросоюзу.
Завдання модернізації системи державної служби.
Адміністративна реформа в Україні.
Основні шляхи розвитку вітчизняної системи державної служби.