• формат pdf
  • размер 2,96 МБ
  • добавлен 25 ноября 2015 г.
Ковбасюк Ю.В. Державна служба. Т. 2
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2013. - Т. 2. - 348 с.
Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі "Державне управління" відповідно до новітніх стандартів вищої та післядипломної освіти на основі узагальнення сучасного емпіричного матеріалу.
Підручник є базовим для навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки та інших програм освітньої галузі "Державне управління", інших освітніх галузей, у яких досліджуються проблеми розвитку держави, державного управління, державної служби та управління персоналом. Підготовлений за результатами науково-дослідної роботи "Кадрова політика в системі державної служби на сучасному етапі державотворення України" (ДР № 0111U000145).
Адресується студентам різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які беруть безпосередню участь у розвитку та реформуванні державного управління і державної служби та приведенні її у відповідність зі світовими стандартами з урахуванням національної специфіки, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами державної служби.
Зміст:
Державно-службові відносини в системі державної служби
.
Управлінська діяльність державного службовця.
Напрями професійної діяльності державних службовців у контексті типології видів державної служби та класифікації посад.
Цілепокладання в системі управлінської діяльності.
Організація та принципи управлінської діяльності.
Участь державних службовців у політичному процесі.
Функціональний підхід у професійній діяльності державних службовців.
Правовий та соціальний статус державного службовця.
Правовий статус державного службовця.
Соціальний статус державного службовця.
Повноваження та відповідальність державного службовця.
Свобода, політична нейтральність і лояльність державного службовця.
Формування та реалізація державно-службових відносин.
Загальні умови вступу на державну службу.
Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби.
Призначення на посаду державної служби.
Проходження державної служби. Оцінка якості роботи державних службовців.
Припинення державної служби.
Особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування в системі публічної служби.
Посадові особи місцевого самоврядування, їхній правовий та соціальний статус.
Державна політика в системі служби в органах місцевого самоврядування.
Групи посад в органах місцевого самоврядування, способи їх заміщення.
Особливості припинення служби в органах місцевого самоврядування.
Контроль і відповідальність державного службовця.
Типологія видів контролю на державній службі.
Державний контроль на державній службі.
Громадський контроль за державною службою.
Поняття та види юридичної відповідальності державних службовців.
Дисциплінарна відповідальність державних службовців.
Кримінальна відповідальність державних службовців.
Адміністративна відповідальність державних службовців.
Управління персоналом державної служби.
Стратегічне управління персоналом у системі державної служби.
Теоретико-методологічні основи стратегічного управління персоналом у системі державної служби.
Технології стратегічного управління персоналом в органах державної влади.
Стратегічне управління персоналом в органах державної влади в умовах кризи.
Стратегічне управління людськими ресурсами як інструмент формування персоналу для державної служби.
Технології роботи з кадрами в органах державної влади.
Планування розвитку персоналу в органі влади.
Застосування моделі компетентності та профілів компетентності для управління персоналом у системі державної служби.
Кар'єра державного службовця.
Кар'єра і кар'єрна стратегія: теоретико-концептуальні основи.
Особливості та організаційно-правові засади кар'єри на державній службі.
Професійно-кваліфікаційний та професійно-посадовий розвиток персоналу державної служби як основа службової кар'єри.
Самоуправління кар'єрою.
Система управління кар'єрою державного службовця.
Управлінська команда в системі державної служби.
Поняття, типи і потреба в діяльності команд.
Технологія формування управлінської команди на державній службі.
Принципи діяльності управлінської команди.
Управлінська команда як чинник підвищення ефективності державної служби.
Мотивація та стимулювання діяльності державних службовців.
Мотивація персоналу та мотиваційний процес у теорії управління персоналом.
Організаційно-правові засади мотивації державних службовців.
Матеріальна, трудова та статусна мотивація державних службовців.
Методи нематеріальної мотивації державних службовців.
Стимулювання праці як фактор професійного розвитку персоналу та підвищення ефективності праці державних службовців.
Особистісні чинники в управлінській діяльності.
Особистість державного службовця в професійній діяльності.
Професійна компетентність державного службовця.
Індивідуальна професіоналізація державного службовця.
Загальнокультурні і особистісні чинники в діяльності державного службовця.
Психологічні умови, чинники та готовність особистості до управлінської діяльності.
Психологічні особливості управлінської діяльності державних службовців у сучасних умовах.
Керівник у системі державної служби.
Сутність і зміст управлінської діяльності керівника на державній службі, узагальнені завдання та функції.
Типологія керівників і лідерів у державному управлінні.
Функції та управлінські ролі керівника на державній службі.
Формування вищого адміністративно-управлінського персоналу.
Лідерство в системі державної служби.
Управлінське лідерство: сутність та сучасні моделі.
Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу.
Особистісно-інституційний аспект лідерства в державному управлінні.
Керівник і управління конфліктами на державній службі.
Самоменеджмент, самопрезентація, авторитет та імідж керівника на державній службі.
Етика та етикет державного службовця.
Професійно-етичні вимоги до державного службовця: основні принципи, норми, якості та механізми їх підтримки.
Загальні правила поведінки державного службовця.
Морально-психологічний клімат у колективі.
Репутація, авторитет і імідж державних службовців.
Етикет державного службовця.