• формат pdf
  • размер 4,98 МБ
  • добавлен 21 декабря 2015 г.
Ковбасюк Ю.В. Державне управління. Т. 1
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с..
У підручнику розкриваються актуальні питання державного управління, його теорії, історії та методології. Осмислюється системна природа державного управління, сучасний стан, а також тенденції і перспективи розвитку. Державне управління розглядається в контексті суспільних змін, висвітлюються шляхи його модернізації в Україні та світі.
Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно-управлінською наукою.
Зміст:
Передмова.
Теоретико-методологічні основи державного управління
.
Державне управління як наука.
Сутність управління та його роль у суспільстві.
Держава як об’єкт управління.
Державне управління як суспільне явище.
Природа державного управління та його специфіка.
Об’єкт і предмет науки “Державне управління”.
Cутність та особливості державно-управлінської науки.
Термінологічна система державного управління.
Закономірності державного управління.
Цінності в державному управлінні.
Теоретичні витоки державного управління.
Інтегральний характер державно-управлінської теорії.
Роль гуманітарних наук у формуванні державно-управлінського знання.
Філософія державного управління.
Соціологія державного управління.
Класичні концепції державного управління.
Сучасні концепції державного управління.
Галузь науки державного управління в Україні.
Місце та роль галузі науки “Державне управління” в науковому пізнанні та практиці.
Предметно-орієнтована парадигма досліджень державного управління.
Практична орієнтація державно-управлінської науки.
Завдання науки в контексті трансформації державного управління в Україні.
Методологія державного управління.
Методологія галузі науки “Державне управління”.
Класична методологія державного управління.
Системно-синергетична методологія та її можливості.
Постмодернізм у державному управлінні.
Принципи державного управління.
Методи наукових досліджень державного управління.
Методологія практики державного управління.
Базові моделі науково обґрунтованого державного управління.
Поширені підходи в державному управлінні.
Методи державного управління.
Історія державного управління.
Історія становлення і розвитку української державності.
Основні етапи розвитку українського державного управління.
Державне управління в традиційному суспільстві.
Історія державного управління на українських землях.
Державне управління в період української революції (1917-1921 рр.).
Державне управління в добу Української держави 1918 р. .
Державне управління в модерному суспільстві.
Державне управління в Україні в радянські часи.
Становлення державного управління незалежної України.
Державне управління в постмодерному суспільстві.
Системні основи державного управління.
Системність державного управління.
Державне управління як складна система.
Системні характеристики державного управління.
Основні чинники впливу на процеси самоорганізації в системі державного управління.
Ефективність та результативність державного управління.
Суб’єкти та об’єкти державного управління.
Управлінська діяльність як різновід соціальної діяльності.
Механізми державного управління.
Взаємодія в органах публічного управління.
Суб’єкти державного управління.
Інститут президентства України.
Верховна Рада України.
Кабінет Міністрів України.
Центральні органи державної виконавчої влади в Україні.
Суб’єкти управління місцевим розвитком.
Судова система у правовому забезпеченні державного управління.
Державна служба як суб’єкт державного управління.
Правовийстатус участі громадськості в процесіформування державного управління в Україні.
Політичні партії та громадські організації як суб’єкти державного управління.
Лідерство у державному управлінні.
Нормативно-правова та моральна регуляція державного управління.
Принцип законності в державному управлінні.
Конституційні засади державного управління.
Характеристика нормативно-правової системи державного управління.
Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного управління.
Планування нормотворчої діяльності.
Розвиток проблемно-орієнтованих нормативно-правових баз.
Правова відповідальність посадових осіб державного управління.
Інституціоналізація морального впливу на державне управління.
Культура та етика державного управління.
Організаційні засади державного управління.
Цільові аспекти та завдання державного управління.
Організаційна структура державного управління.
Просторовий аспект державного управління.
Кадрове забезпечення державного управління.
Інформаційне забезпечення державного управління.
Публічність та демократія як основи сучасної організації управління.
Парламентаризм у державному управлінні.
Громадська думка та її інституційний вплив на державне управління.
Функції державного управління.
Характеристика функцій держави та державного управління.
Аналітична функція державного управління.
Система планування в державному управлінні.
Прогнозування та його використання в державному управлінні.
Організація та координація в державному управлінні.
Контроль у державному управлінні.
Комунікація як функція державного управління.
Державне регулювання доступу до публічної інформації в Україні.
Комунікації державних службовців з громадськістю.
Мотивування персоналу в державному управлінні.
Адміністративні послуги держави.
Поняття публічних і адміністративних послуг.
Соціально-економічна сутність адміністративних послуг.
Класифікація публічних послуг.
Конституційні засади надання адміністративних послуг в Україні.
Законодавче врегулювання порядку і стандартів надання адміністративних послуг.
Методика опису послуги.
Критерії оцінки якості надання адміністративних послуг.
Управлінські рішення, стратегічний та проектний підходи.
Поняття управлінського рішення.
Методологічні аспекти прийняття управлінських рішень.
Основи стратегічного управління та його функції.
Методологічний та методичний базис стратегічного управління.
Процес реалізації стратегії управління.
Сучасні моделі стратегічного управління.
Сутність управління проектами.
Базові поняття та визначення проектного менеджменту.
Функції управління проектами в реалізації державних проектів і програм.
Методологія управління проектами в публічній сфері.
Проектна компетентність державного службовця.