• формат pdf
  • размер 9,15 МБ
  • добавлен 22 декабря 2012 г.
Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 1. Теорія державного управління
Наук.-ред. колегія: В. М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 748 с.
У першому томі розкривається термінологічна система теорії державного управління як цілісного міждисциплінарного наукового знання про сутність, становлення і розвиток феномену державного управління. З’ясовуються специфіка об’єкта теорії державного управління, функції цієї теорії, висвітлюються закономірності функціонування та розвитку сукупності явищ, якими описуються і пояснюються теоретичні системи державного управління.
Для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів, докторантів та всіх, хто цікавиться теоретичними проблемами державного управління.
Енциклопедія державного управління – фундаментальне наукове видання, яке започаткувало формування підсистеми цілісної термінологічної системи державного управління і місцевого самоврядування в Україні.
Енциклопедія презентує понятійну систему термінів з теорії і практики державного управління. Це унікальне видання є першою в Україні широкомасштабною спробою селекції, структуризації та інтеграції наукових знань з державного управління. Цінність наукової розробки полягає в тому, що вона інтегрує в собі світове державно-управлінське знання і адаптує його до реалій державного управління в Україні.
Видання Енциклопедії є закономірним етапом розвитку галузей науки і освіти Державне управління, що сприяє вирішенню багатьох суперечливих питань теорії і практики державотворення, формуванню тезауруса державно-управлінської науки, упорядкуванню її понятійно-категоріальний апарату.
Головне призначення Енциклопедії – сприяння розвитку державності, підвищення ефективності державного управління та місцевого самоврядування в Україні, формування високого рівня адміністративної культури державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, розширення їх знань з питань державотворення.
Підготовка Енциклопедії є результатом праці великого колективу українських учених, ключова роль у підготовці якої належить провідним науковцям і науково-педагогічним працівникам Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) та її Дніпропетровському, Львівському, Одеському та Харківському регіональним інститутам.
Загальний обсяг Енциклопедії становить 5202 стор., вона містить 3066 енциклопедичних статей, над змістом яких працювало 713 авторів.
Архітектоніка Енциклопедії відображає ключові напрями розвитку не лише галузі науки «Державне управління», але й практики державного управління, розвитку місцевого самоврядування, державної служби, процесів глобалізації та європейської інтеграції. Енциклопедія є досить повною термінологічною системою, якою зручно користуватися в науковій та освітній діяльності, оскільки її статті згруповані тематично за томами, що значно полегшує пошук потрібної інформації.