• формат pdf
  • размер 4,13 МБ
  • добавлен 07 декабря 2016 г.
Ковбасюк Ю.В., Ващенко К.О., Сурмін Ю.П. (ред-ри) Державна політика
підручник. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с.
У підручнику висвітлюються актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Значна увага приділяється державній кадровій політиці, використанню інструментів аналізу політики та проблемам політичного розвитку.
Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно-управлінською наукою.
Сутність державної політики
Державна політика як управлінська категорія
Державна політика як система
Суб'єкти формування державної політики
Політико-правові засади побудови правової держави
Механізм і моделі формування державної політики
Механізм реалізації та оцінювання державної політики
Участь державних службовців у політичному процесі
Вплив глобалізації на формування та реалізацію державної політики
Формування і реалізація державної політики
Державна політика і демократичне врядування
Зміст державної політики. Цикл вироблення політики
Аналіз політики: ідентифікація проблем і питань політики
Середовище державної політики
Державна політика як процес: затрати, результати, впливи і наслідки; цілі й завдання політики
Вимірювання результативності, ефективності й економічності державної політики
Аналіз стейкхолдерів. Консультації з громадськістю
Інструменти політики, альтернативні варіанти, впровадження
Оцінювання і моніторинг державної політики та програм
Підготовка аналітичних документів
Державна політика та політичний розвиток
Політична система суспільства як основа політичного розвитку
Політична влада і державне управління: сутність та характер взаємодії
Сутність, структура та аналіз політичного процесу
Політична участь та політична діяльність громадян України
Становлення політичного плюралізму і багатопартійності в сучасній Україні
Нормативне регулювання політичного процесу
Політична культура та її роль у формуванні громадянської позиції
Особа в політико-управлінському процесі
Політичні рішення: сутність, підготовка, прийняття і реалізація
Загальна характеристика суспільно-політичних змін в Україні у процесі демократизації суспільства
Державна політика та управління у сферах суспільного життя
Функції держави у сфері регулювання господарських процесів
Бюджетна політика
Державне управління природокористуванням
Державне управління соціальними процесами суспільства
Державна політика підвищення добробуту та захисту прав людини
Державне управління охороною здоров'я України
Державна політика у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Державна політика у сфері освіти
Державна політика та управління у сфері культури
Державне управління етнонаціональним розвитком суспільства
Державне управління та національна безпека
Державне управління у сфері цивільного захисту
Державна політика та регіональний розвиток
Сутність державної регіональної політики
Основи регіонального управління
Інструменти регіонального розвитку
Сучасна модель адміністративно-територіального устрою
Інституційне забезпечення державної регіональної політики
Управління ресурсами регіонального розвитку
Природні ресурси як фактор соціально-економічного розвитку регіонів України
Демографічний та трудоресурсний потенціал у регіонах
Регіональна інфраструктура
Економічна інфраструктура регіону
Соціальна інфраструктура регіону
Інноваційні підходи в управлінні регіональним розвитком
Маркетинг території як інструмент регіонального розвитку
Стратегічне планування регіонального розвитку
Залучення недержавних структур до участі в забезпеченні програм регіонального розвитку
Державна політика щодо місцевого самоврядування
Інституційно-історична оцінка самоврядування в його динаміці
Теоретичні та методологічні основи здійснення місцевого самоврядування
Правові основи системи місцевого самоврядування в Україні
Система місцевого самоврядування в Україні
Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування
Організація і порядок проведення виборів органів місцевого самоврядування
Міжмуніципальне співробітництво як форма вирішення спільних питань місцевого значення
Інструментарій державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні
Державна кадрова політика
Проблеми людських ресурсів та кадрового потенціалу в умовах реформ України
Концептуально-методологічні аспекти сучасної кадрової політики
Принципи, функції та пріоритети державної кадрової політики
Законодавче та нормативно-правове забезпечення державної кадрової політики
Зарубіжний досвід формування і вдосконалення кадрової політики та розв'язання кадрових проблем
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації управлінських кадрів як складова кадрової політики
Удосконалення державного управління в контексті реалізації державної кадрової політики