Словарь
  • формат pdf
  • размер 478.67 КБ
  • добавлен 07 ноября 2010 г.
Маъруфов А. Паронимлар лу?ати - Paronimlar lug'ati
Тошкент: "Ў?итувчи", 1974. - 56 с.

Сўз боши
Тил маданияти умуммаданиятнинг ажралмас ?исми бўлиб, унинг юксалишида кучли
?уролдир.
Тил ижтимоий ?аётда му?им роль ўйнайди. Шунинг учун ?ам ?ар бир кишидан тилнинг
тара??иёт ?онунларини мукаммал билиш, унга э?тиёткорлик билан муносабатда бўлиш талаб
этилади.
Нут? маданиятига эътибор кундан-кунга ортмо?да, аммо шунга ?арамай, кўпгина
ў?увчиларнинг ёзма ишларида, ?атто, газета, журнал ва китобларда (танбур ўрнига тамбур,
адил ўрнига адл, тери ўрнига тире ?ўллаш каби) хато ва камчиликлар учраб туради.
Талаффузи жи?атидан я?ин, маъно томондан фар?ли бўлган сўзлар тилшуносликда пароним
дейилади.
Ёзма ёки о?заки нут?да паронимларни мазмунан тушуниб етмай, бири ўрнига иккинчисини
?ўллаш, уларнинг имлосида янглишиш каби ?оллар тез-тез учраб туради. Бундай
камчиликларни бартараф ?илиш учун уларнинг ?ис?ача лу?атини яратишни лозим кўрдик.
Лу?ат, хусусан, мактаб ў?увчилари ва ў?итувчилари учун мўлжалланган.