Дисертация
  • формат rtf
  • размер 457,72 КБ
  • добавлен 17 мая 2015 г.
Мазяр О.В. Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І.О. Сікорського
(На укр.яз.) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Національна академія педагогічних наук україни інститут психології імені Г.С. Костюка. Київ. 2014. – 213 с. Науковий керівник: Моляко В.О. доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України.
Мета дослідження полягає у здійсненні історико-психологічного аналізу концепції І.О. Сікорського, що розкриває цілісну систему особистості, структурні зв’язки елементів індивідуальності, координації і взаємодії психобіологічних та соціокультурних чинників розвитку обдарованості.
Об’єкт дослідження – психологічні концепції індивідуальних відмінностей та обдарованості кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Предмет дослідження – обдарованість як вищий інтегральний рівень розвитку індивідуальності у концептуальних положеннях І.О. Сікорського.
Наукова новизна: систематизовано концептуальні положення розвитку індивідуальності.
кінця ХІХ – початку ХХ століття; виділено основні структурні елементи особистості, показано їх функціональну взаємодію, механізми індивідуалізації обдарованого суб’єкта.
Зміст.
Вступ.
Обдарованість як біосоціопсихологічна характеристика розвитку індивідуальності у концептуальних положеннях кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Індивідуальність як системно-інтегральний рівень концептуалізації проблеми обдарованості.
Поняття про індивідуальність у системі психологічних категорій.
Формальний аналіз структури стійких універсальних властивостей людини.
Індивідні властивості як біологічний рівень індивідуальності.
Особистість як соціокультурний рівень індивідуальності.
Обдарованість у системі індивідуальних властивостей особистості.
Обдарованість як системна якість розвитку особистості.
Онтогенетичні чинники розвитку обдарованості.
Основні структурні елементи обдарованості та механізми їх зв’язку.
Проблема індивідуальних відмінностей у психологічних концепціях кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Основні підходи у дослідженнях індивідуальних відмінностей.
Вирішення психофізичної проблеми у диференціально-психологічному підході.
Психобіологічні детермінанти розвитку індивідуальності.
Характерологічні й особистісні детермінанти розвитку індивідуальності.
Проблема обдарованості у системі індивідуальних відмінностей у психологічних концепціях кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Обдарованість як критерій вимірювання індивідуальних відмінностей.
Психобіологічні чинники розвитку обдарованості.
Соціально-психологічні чинники розвитку обдарованості.
Індивідуально-психологічні особливості обдарованої особистості у концепції І.О. Сікорського.
Проблема індивідуальності у працях І.О. Сікорського.
Особистість та індивідуальність у категоріальному аналізі І.О. Сікорського.
Науково-методологічна позиція І.О. Сікорського у вирішенні психофізичної проблеми.
Чинники розвитку індивідуальності.
Структура особистості у концептуальних положеннях І.О. Сікорського.
Структурні компоненти індивідуальності.
Індивідуальні і групові відмінності на рівні нижчої психічної діяльності.
Індивідуальні відмінності на рівні вищої психічної діяльності.
Особливості функціонування цілісної системи індивідуальності.
Методологічні засади диференціально-психологічних досліджень І.О. Сікорського.
Методологічні особливості емпіричних та експериментальних психологічних досліджень в.
кінці ХІХ – на початку ХХ століття.
Експериментально-емпіричні дослідження індивідуальних відмінностей у працях І.О. Сікорського.
Методи дослідження обдарованості у працях І.О. Сікорського.
Формування обдарованості на нижчому психічному рівні особистості у працях І.О. Сікорського.
Відмінності у розвитку обдарованості за критерієм групової приналежності.
Нейропсихологічні та фізіологічні чинники розвитку обдарованості.
Психофізіологічні і темпераментальні чинники розвитку обдарованості.
Формування обдарованості на вищому психічному рівні особистості у працях І.О. Сікорського.
Функціональне співвідношення структурних елементів обдарованих особистостей.
Відмінності у розвитку пізнавальних процесів як передумова розвитку обдарованості.
Зв’язок моральних і вольових якостей у розвитку обдарованої особистості.
Особистісні риси як професійно важливі якості обдарованості.
Виховання і навчання як соціально-психологічний фактор розвитку обдарованості.
Концептуальний взаємозв’язок положень І.О. Сікорського із сучасними теоріями обдарованості.
Порівняльний аналіз психологічного розуміння феномену обдарованості.
Методологічні особливості розвитку обдарованості.
Висновки.
Список використаних джерел.