• формат pdf
 • размер 8.13 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Межжерін С.В. Біологія: (профіл. рівень): підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл
С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна, Т. В. Коршевнюк. — К.: Планета книжок, 2010. — 336 с.: іл.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(Наказ Міністерстваосвіти і науки України № 177 від 03.03.2010 р.)
Відано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено. Розповсюджується безплатно.
Автори розділів та частин підручника: С. В. Меж жерін, доктор біологічних наук, професор: «Загальна характеристика живої природи», «Молекулярний рівень організації живої природи», «Клітинний рівень організації жи вої при ро ди»; Я. О. Межжеріна: семінарські за нят тя,
колоквіуми; Т. В. Коршев нюк, кандидат педагогічних наук, ст. науковий співробітник: практичні та лабораторні роботи, завдання до підготовки до контролю знань, тематика лабораторного практикуму.
Читать онлайн
Смотрите также

Околітенко Н. І., Гродзинський Д.М. Основи системної біології

 • формат djvu
 • размер 35.34 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
Навч. посібник. - К.: Либідь, 2005. -360 с. Пропонований навчальний посібник, попри глибину й масштабність викладеного матеріалу, так логічно осмислений і доступно поданий, що читається з неослабним інтересом. Його принципова новизна полягає у відмові від редукціонізму - панівного в природознастві методу, який передбачає розчленування живого на складові частини. Автори відразу виходять на основні закони природи та її рушійні сили, показуючи, як...

Цикало А.Л., Чухрій Ю.П. Біологія. Навчальний посібник. Частина 1

 • формат doc
 • размер 2.03 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Чухрій Ю. П., Цикало А. Л. Б і о л о г і я. Навчальний посібник. В 2-х частинах: Частина 1. Одеса: ОДАХ, 2010. – 72 с. Біологічні знання складають основу розуміння наукової картини світу. Значен-ня таких знань набуває особливої ваги на сучасному етапі розвитку, коли зрос-тає увага до людини, загострюються екологічні проблеми в Україні. Студентам необхідно набути умілість розумно аналізувати матеріал, що вивчається, в по-ясненні явищ і законів...

Цикало А.Л., Чухрій Ю.П. Біологія. Навчальний посібник. Частина 2

 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Чухрій Ю.П., Цикало А.Л. Біологія. Навчальний посібник. В 2-х частинах: Частина 2. Одеса: ОДАХ, 2010. – 56 с. Біологічні знання складають основу розуміння наукової картини світу. Значення таких знань набуває особливої ваги на сучасному етапі розвитку, коли зростає увага до людини, загострюються екологічні проблеми в Україні. Студентам необхідно набути умілість розумно аналізувати матеріал, що вивчається, в поясненні явищ і законів природи, роби...

Червякова Т.Б. Біологія і екологія людини: Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 417.5 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Харків: ХДАМГ, 2003. – 31 с. Міцне здоров’я людини є однією з умов її життєвого успіху, воно необхідне і самій людині, і всьому суспільству. Кожна людина спроможна дбати про своє здоров’я, якщо вона має знання гігієни, особливо особистої гігієни, вихована за настановами здорового способу життя. Однак у ХХІ сторіччі не можна не враховувати необмежений вплив на організм людини факторів навколишнього середовища. Зруйнування довкілля згубно діє на з...

Шатровський О.Г. Біологія і екологія людини. Часть 1. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи

Практикум
 • формат doc
 • размер 277.5 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 15 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Розділ 1. Правила оформлення розрахунково-графічної роботи Загальні вимоги Нумерація в роботі Структура роботи Використання ілюстрацій Розділ 2. Вимоги до змісту роботи Вступ Розділ 1. Положення [об'єкту] в типологічній класифікації Розділ 2. Структурно-рівнева організація [об'єкту] Рівень біосфери Рі...

Шатровський О.Г., Вергелес Ю.І. Біологія і екологія людини. Частина 1. Загальна біологія: Методичні вказівки до практичних занять

Практикум
 • формат doc
 • размер 450 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 28 с. Для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Дане видання містить всі питання проміжного і підсумкового контролю, які розглядаються в ході занять із дисципліни «Загальна біологія» при підготовці бакалаврів за фахом «Екологія і охорона навколишнього середовища». Методичні вказівки оптимізують підготовку зі здачі проміжного контролю, оскільки містять...

Шатровський О.Г., Вергелес Ю.І. Біологія і екологія людини. Часть 1. Загальна біологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи

Практикум
 • формат doc
 • размер 426 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с. Для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Курс загальної біології введений у програму базової підготовки бакалаврів інженерів-екологів з метою формування в них знань про роль живих компонентів у функціонуванні природних систем. Пропонований Вашій увазі навчальний посібник побудований на підставі уявлень про природні системи як ієрархічні структу...

Шатровський О.Г., Громакова А.Б. Біологія і екологія людини. Загальна біологія: Методичні вказівки до лабораторних занять: Частина 1. Робота з мікроскопом. Водорості

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 34 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Робота з біологічним мікроскопом Будова біологічного мікроскопу Правила роботи з мікроскопом Догляд за мікроскопом Таблиця для визначення родів водоростей Список літератури

Шелест З.М., Войціцький В.М., Гайченко В.А. Біологія

 • формат pdf
 • размер 6.15 МБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
Підручник для студентів ВНЗ. - Житомир.: ЖДТУ, 2002. - 592 с., іл.: 159, Табл.: 60. У підручнику викладені основні розділи сучасної біології, розкриті молекулярні, клітинні, організменні та популяційні аспекти функціонування живих систем, подано короткий огляд основних груп живих організмів. Підручник включає три частини "Молекули і клітини", "Біологія людини", "Біологічне різноманіття", містить таблиці і рисунки та словник основних термінів.