Дисертация
  • формат rtf
  • размер 37,89 КБ
  • добавлен 31 августа 2011 г.
Музя Е.М. Топонімічна лексика і методи її опису в англомовних словниках
Автореф. дисс. . канд. филол. наук.:
10.02.04. - Одесса, 2007. - 20 с.
На украинском языке
Дисертаційне дослідження виконано в межах теоретичної лексикографії і спрямоване на вивчення рівня розробленості теоретичних положень і практики опису топонімів в англомовних лінгвістичних словниках.
Актуальність дослідження зумовила його мету, яка полягає у з’ясуванні методів лексикографічного опису топонімів у спеціалізованих і загальних тлумачних словниках англійської мови та встановленні рівня їх відповідності особливостям об’єкта опису та стану його наукового опрацювання.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання наступних конкретних завдань:
- деталізувати сутнісні характеристики топонімічної лексики;
- схарактеризувати принципи побудови класифікації топонімів;
- обґрунтувати історико-культурну релевантність топонімічної лексики;
- з’ясувати особливості опису топонімів в англомовних спеціалізованих словниках;
- виявити критерії відбору топонімів до загальних тлумачних словників англійської мови;
- виокремлити методи семантичної характеристики топонімів у тлумачних словниках англійської мови;
- змоделювати структуру дефініцій, які застосовуються при семантизації топонімів у цих словниках;
- визначити пріоритетні типи дефініцій;
- порівняти методи опису топонімів в англомовних тлумачних словниках з особливостями їхньої лінгвістичної природи.
Об’єктом дослідження виступає топонімічна лексика та методи її опису в спеціальних та загальних тлумачних словниках англійської мови.
Предметом вивчення є онтологічні, типологічні та семантичні характеристики топонімічної лексики в аспекті особливостей їх презентації в спеціальних та загальних тлумачних словниках англійської мови.
Матеріал дослідження складають 6032 лексикографічні статті, які тлумачать топоніми, відібрані методом суцільної вибірки із семи тлумачних словників англійської мови. Вибірка здійснювалася з таких словників обсягом від 38000 до 240000 лексичних одиниць: Collins New English Dictionary: A new dictionary of the living language, 1970; Longman Dіctіonary of Contemporary Englіsh, 1996; Oxford Unіversal Dіctіonary, 1955; The Canadian Oxford Dictionary, 1998; The Concise Oxford English Dictionary, 2004; Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language, 1978; Webster’s Third New Inteational Dictionary of the English Language, 1981.
Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань здійснювалося через застосування комплексу методів, зумовлених метою і специфікою дисертаційного дослідження. Методологічною основою слугував системний підхід, застосування якого дало змогу вивчати предмет дослідження не ізольовано, а в контексті завдань його лексикографічного опису. Дослідження спиралось як на загальнонаукові методи, так і лінгвістичні. У межах загальнонаукових методів використано індукцію для узагальнення емпіричних даних (топонімів, зареєстрованих в англомовних словниках), дедукцію – для побудови схем семантичної характеристики топонімів у словниках. У межах лінгвістичних методів використано зокрема типологічний метод, який уможливив класифікацію лексичного матеріалу, та метод аналізу словникових дефініцій що дав змогу з’ясувати семантичну структуру досліджуваних топонімів і структурних особливостей їх дефініцій. За допомогою корелятивного аналізу унаявнено кореляції між базовими характеристиками топонімів та методами їх лексикографічного опису у тлумачних словниках англійської мови.
Узагальнення та опис отриманих даних здійснено за допомогою кількісного та описового методів.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше комплексний підхід до вивчення топонімів доповнено лексикографічною компонентою. В роботі уточнено сутність онтологічної природи топонімів, зумовленою їх одночасною належністю до ономастичної лексики, загального словника та термінів; з’ясовано методи лексикографічного опису топонімів різних видів у спеціальних, навчальних та загальних тлумачних словниках англійської мови; встановлено рівень їх відповідності базовим характеристикам топонімів; побудовано моделі дефініцій, що використовуються для семантичної характеристики топонімів у сучасних тлумачних словниках англійської мови; виокремлено пріоритетні структурні типи дефініцій топонімів; визначено коло проблем лексикографічного опису топонімічної лексики, що потребують першочергової теоретичної розробки.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її результати і висновки становлять певний внесок у теоретичну лексикографію (з’ясування принципів опису топонімів у спеціалізованих і загальних тлумачних словниках англійської мови, визначення ступеня відповідності методів лексикографічного опису топонімів в англійських лінгвістичних словниках їхній онтологічній природі) і лексикологію (виявлення комплексного характеру онтологічної природи топонімічної лексики, обґрунтування інтерпретації топонімів як своєрідних культурних артефактів).
Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його висновків і положень у підготовці лекційних, семінарських і практичних занять з лексикографії (розділи Типологія словників, Методи лексикографічного опису топонімічної лексики, Словникові дефініції), лексикології (Словник мов для спеціальних цілей, Методи дослідження лексики, Англійська топоніміка ), вступу до мовознавства (Структура словникового складу мови, Слово і його значення), у розробці спецкурсів з теорії лексикографії, у наукових дослідженнях студентів і аспірантів. Отримані результати можуть бути використані в лексикографічній практиці. Комплексна методика дослідження лексикографічної інтерпретації топонімів прислужиться для вивчення інших розрядів лексичного складу мови.
Апробація. Основні положення й висновки дисертаційного дослідження обговорено на розширеному засіданні кафедри англійської філології Запорізького національного університету, на щорічних науково-практичних конференціях ЗДУ (ЗНУ), на X Всеукраїнській ономастичній конференції (Тернопіль, 2003), на Всеукраїнській науковій конференції "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація" (Харків, 2005), на Міжнародній науковій конференції „Теоретичні проблеми сучасної лінгвістики" (Сімферополь, 2006).
Публікації. За темою дисертації опубліковано п’ять наукових праць, уміщених у фахових виданнях України, затверджених ВАК України.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного, загальних висновків, списків використаних теоретичних джерел (294 позиції), лексикографічних джерел (66 позицій), 4 схем, 8 таблиць, 7 графіків та 4 додатків. Загальний обсяг роботи становить 250 сторінок. Обсяг основного тексту 168 сторінок.