Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат doc
  • размер 38,50 КБ
  • добавлен 06 июня 2012 г.
Навчальна програма - Основи літературного редагування
Одеса: ОНПУ, 2011. — 14 с.
Спеціальність – 6.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність
Мета та завдання дисципліни, її місце і значення у навчальному процесі
Вимоги до компетенцій, знань і умінь
Склад і структура дисципліни
Розподіл обсягу за семестрами та модулями
Найменування змістових модулів
Семестровий модуль 1
Завдання теорії та практики редагування як наукової дисципліни
Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій
Книга як основний предмет видавничої діяльності
Основні методичні процедури аналізу і правки тексту
Семестровий модуль 2
Методика редагування текстів
Редакторська підготовка складових тексту
Редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм
Організація видавничої справи

Лекційні заняття
Практичні заняття
Планування самостійної роботи студента
Кредитно-модульна оцінка знань студентів
Література