• формат pdf
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
Нижник Н.Р. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування Часть 1
Кол. авт.: Наук. кер. Нижник Н. Р.
Київ. Вид-во: УАДУ, 2000. - 224 с. Зб. наук. пр.

У збірнику наукових праць розглядаються практичні і теоретичні проблеми формування та функціонування виконавчої влади в Україні, розкриваються проблеми її становлення, розвитку та ресурсного забезпечення, теоретично-правові засади виконавчої влади з використанням нових методологічних підходів.
Смотрите также

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом

 • формат doc
 • размер 3.46 МБ
 • добавлен 12 июля 2011 г.
Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с. У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу; наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах; розглянуто сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприє...

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом

 • формат pdf
 • размер 4.44 МБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с. У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу; наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах; розглянуто сутність, види та основні напрямки кадрової політики підпри...

Вишнякова М.В. Охота на менеджера

 • формат pdf
 • размер 32.41 МБ
 • добавлен 18 марта 2010 г.
Издательство М.: ООО "Журнал "Управление персоналом", 2007, 160 с. Книга для эффективных собственников и менеджеров младшего возраста. Содержание Часть I Кто такой менеджер Где водятся менеджеры Охота на менеджера Содержание менеджера в рабочих условиях Уход за менеджером Отпускание менеджера на волю Перспективы развития менеджера как вида Часть II Что такое карьера Жизненный цикл компании Управление карьерой Основные вехи успешной карьеры

Десслер Г. Управление персоналом

 • формат doc
 • размер 3.1 МБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Под общей редакцией д. э. н., проф. Ю. В. Шленова Пер. с англ. — М.: Издательство БИНОМ, 1997. — 432 стр.: ил. Книга посвящена актуальной для российского рынка теме - управлению персоналом предприятий. Рассматриваются административные и юридические аспекты, методы формирования мотиваций, подготовки и обучения кадров, разработки системы вознаграждений. Исследуются проблемы управления персоналом в международном плане. Несмотря на различия между с...

Кузнецов В.Н., Иванова М.О. Управление авиационным персоналом. Часть I

 • формат rar
 • размер 121.33 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Учебное пособие. Часть I / СПб ГУГА. Санкт-Петербург, 2006. -101с. Издается в соответствии с программой курса «Основы управления персоналом». Рассматриваются сущность и особенности современной концепции управления персоналом, эволюция теории и практики управления человеческими ресурсами. Изложены новые подходы к организации работы с авиационным персоналом. Дается общая характеристика кадровой работы на отечественных предприятиях, рассмотрены...

Механізм мотивації управлінського персоналу. Наукове видання

 • формат doc
 • размер 645.64 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Представлено теоретичне обґрунтування, методичне забезпечення формування механізму мотивації управлін-ського персоналу в умовах кризи. Запропоновано теоре-тичні основи формування механізму мотивації управлінського персоналу шляхом синтезу конструктивних елементів змістов-них, процесних, циклічних теорій мотивації та теорій "поля". Розроблено модель механізму мотивації управлінського персоналу, обґрунтовано перелік елементів даного механізму й роз...

Михайлова Л.І. Управління персоналом

 • формат pdf
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 08 апреля 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с. В навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи управління персоналом, аналізуються сучасні підходи до формування кадрового складу організацій, викладені практичні завдання та варіанти їх розв’язання, містяться методичні рекомендації проведення ділових ігор, тренінгів, ситуаційних вправ, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів. Навчальне видання розрахова...

Петюх В.М. Управління персоналом

 • формат doc
 • размер 365.89 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с. Посібник призначений для самостійного вивчення студентами проблем управління персоналом на підприємстві, фірмі, в організації, установі. Містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми курсу, практичні завдання і плани семінарських занять, запитання для дискусій і контролю знань, тематику рефератів, набір законодавчо-нормативних матеріалів, що дозволяє за...

Ричи Ш., Мартин П. Мотивационный менеджмент

 • формат doc
 • размер 4.3 МБ
 • добавлен 16 января 2010 г.
Управление мотивацией: Учеб. пособие для вузов /Пер. с англ, под ред. проф. Е. А. Климова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 399 с. — (Серия «Зарубежный учебник»). В основу книги, написанной специалистами по подготовке персонала, положены исследования потребностей человека. Рассматриваются 12 факторов, которые могут быть использованы как мотиваторы в условиях трудовых коллективов. Анализ каждого из мотивационных факторов, их сочетаемости и взаимного вли...

Херцберг Ф., Mocнер Б., Блох Снидерман Б. Мотивация к работе

 • формат djvu
 • размер 3.86 МБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
М.: Вершина, 2007 г. - 240 с. Перевод Куликова Д.А. Со дня первого издания эта книга завоевала популярность во всем мире, не потеряла она актуальности и внаши дни. Авторы рассказывают отом, что волнует каждого руководителя, в каественной работе сотрудниокв. Вы узнаете, как повысить отдачу от инвестиций в человеческие ресурсы, разумно и эффективно организовать труд подчиненных, разработать разумные политики, правила и процедуры управления персон...