• формат pdf
 • размер 28 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту
Навч. посіб. - К.:Центр навчальної літератури, 2004. - 560 с.

Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою. Розглянуто перспективи формування української школи державного адміністрування.
Для студентів та аспірантів, які вивчають адміністративний менеджмент, керівників державних адміністрацій, державних організацій різних рівнів.

ЗМІСТ
Основні поняття управління. Теорія адміністративно-державного управління
Визначення і еволюція менеджменту
Основні функції управління
Поняття організації. Формальні та неформальні організації
Ресурси організації. Зовнішнє середовище організації, середовище прямого та непрямого впливу
Горизонтальний поділ праці. Підрозділи
Вертикальний поділ праці. Рівні керівництва
Менеджери та їх роль в організації.Десять ролей керівника за Мінцбергом
Принципи управління за Анрі Файолем
Поняття «бізнесмен», «підприємець», «менеджер»
Історія розвитку адміністративно-державного управління
Проблеми теорії адміністративно-державного управління
Дванадцять функцій менеджменту місцевих урядових органів
Планування
Види планів, стратегічне планування
Місія організації. Визначення цілей організації
Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ організації
Стратегія фірми
Чинники стратегічного планування Джона Зіммермана
Стратегічний державний менеджмент
Організація як функція управління
Основні поняття організації як функції управління
Лінійні та штабні повноваження
Принципи делегування повноважень
Причини небажання керівників делегувати свої повноваження та причини уникання додаткових повноважень підлеглими
Функції адміністративних органів держави
Проектування організації
Організаційні структури управління
Етапи розробки організаційної структури
Схеми побудови організаційних структур управління
Чинники, які впливають на проектування організації
Сучасна система адміністративно-державного управління, його структурні моделі
Характеристики адміністративно-державного управління та сучасні тенденції його функціонування.
Мотивація як функція управління
Ранні теорії мотивації
Основні поняття мотивації
Сучасні теорії мотивації
Концепція партисипативного управління
Найвизначніший у світі принцип менеджменту
Контроль як функція управління
Сутність і сенс контролю
Види контролю
Психологічні аспекти контролю
Характеристики ефективного контролю
Види організаційних систем контролю
Характеристики процесу контролю
Конфлікти, стреси в діяльності організації
Визначення конфлікту. Типологія конфліктів
Причини виникнення конфліктів
Модель процесу конфлікту
Управління конфліктною ситуацією
Стратегія поведінки в конфліктній ситуації
Поняття стресу, його основні причини
Специфіка управлінських рішень в умовах стресовості
Способи боротьби зі стресом
Методи профілактики стресу
Нові погляди на проблему управління стресами в державних організаціях
Влада та особистий вплив
Вплив і влада, баланс влади
Форми влади та впливу
Модель джерел влади К. Хейлса
Делегування повноважень як спосіб зміцнення влади
Лідерство, стилі керівництва
Основні поняття та підходи теорій лідерства
Системи лідерства за Р. Лайкертом
Стилі керівництва за Р. Блейком та Дж. Моутон
Ситуаційна модель управління Ф. Фідлера
Підхід «шлях - ціль» Мітчелла - Хауса
Модель керівництва за Реддіном
Ситуативна теорія управління «життєвого циклу» П. Херсі та К. Бленчарда
Порівняльний аналіз ситуаційних моделей лідерства
Сучасні моделі лідерства
Інші погляди на класифікацію стилів керівництва
Комунікації в керівництві
Формальні групи
Управлінські рішення
Зміст і види управлінських рішень
Процес прийняття рішень
Моделі та методи прийняття рішень
Прийняття рішень в адміністративно-державному управлінні
Переговорний процес
Проблеми сучасного адміністративно-державного менеджменту
Принципи загального управління якістю в державному секторі
«Хвороби» державної адміністрації
Програма У. Демінга, її застосування в сфері державного адміністрування
Причини повільного підвищення якості послуг у державному секторі
Наслідки нездатності організації до змін
Запровадження загального управління якістю
Сучасний досвід адміністративно-державного управління в країнах Заходу
Управління інноваційною діяльністю
Провідні наукові школи адміністративно-державного у правління та державної служби в країнах Заходу
Американська школа адміністративно-державного управління
Теорія адміністративно-державного управління у Великобританії
Французька школа адміністративно-державного управління
Теорія адміністративно-державного управління в Німеччині
Система державної служби в країнах з федеральним типом адміністративно-державного управління (Німеччина, США)
Державна служба в країнах з унітарним типом адміністративно-державного управління (Франція, Великобританія)
Читать онлайн
Смотрите также

Авер'янов В.Б., Цвєтков В.В. та ін. Державне управління: теорія і практика

 • формат pdf
 • размер 2.51 МБ
 • добавлен 16 апреля 2010 г.
Нумерация страниц сохранена. К.: Юрінком Інтер, 1998 — 432 с. У книзі розглядаються науково-теоретичні основи державного управління, конституційні та адміністративно-правові засади організації виконавчої влади, проблеми їх практичного запровадження. Особлива увага приділяється обгрунтуванню висновків, положень і пропозицій, спрямованих на наукове забезпечення удосконалення державного управління, шляхів і напрямків здійснення адміністративної реф...

Волос, Вашев. Державна політика і стратегія в галузі охорони здоров’я

 • формат doc
 • размер 429 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Наведено теоретико-концептуальні засади індивідуального і громадського здоров’я, основи глобальної та національної політики у сфері охорони здоров’я, висвітлено екологічні проблеми здоров’я людини та основи нової охороноздоровчої стратегії. Для слухачів денної, заочної та вечірньої форми навчання за спеціальністю "Державне управління" і профілізацією "Соціальна і гуманітарна політика".

Дендемарченко Г.Г., Джулай Г.С., Будник М.А. Місцеве самоврядування в Україні: історичний та сучасний аспекти

 • формат doc
 • размер 372.5 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
Навчально-методичний посібник. Черкаси, 2006 - 42 с. В посібнику викладені основи місцевого самоврядування в Україні. Укладачі: Дендемарченко Г. Г. – начальник управління державної служби Головдержслужби України в Черкаській області, Джулай Г. С. – завідувач сектору, юрисконсульт управління державної служби Головдержслужби України в Черкаській області, Будник М. А. – головний спеціаліст управління державної служби Головдержслужби України в Черкас...

Круш П.В. Муніципальне управління

 • формат pdf
 • размер 12.81 МБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2006 г., 220 с. У навчальному посібнику висвітлені політичні, правові і економічні аспекти створення і функціонування системи місцевого самоврядування в Україні. Розглянуті і проаналізовані законотворчі процеси в сфері місцевого самоврядування. Визначена сутність органів місцевого самоврядування, принципи їх формування, роботи і взаємодії з іншими суб`єктами соціальних, економічних і політичних процесів. Особливо...

Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. 2006

 • формат pdf
 • размер 1.63 МБ
 • добавлен 10 января 2010 г.
У книзі подається аналіз соціально-психологічних явищ українського суспільства, розкриваються психологічні особливості індивідуальної і групової поведінки, розглядаються психологічні основи управлінського спілкування та здійснення управлінського впливу не тільки в теоретичному, але й в практичному зрізі. Особлива увага приділяється питанням налагодження ефективної взаємодії в системі органи державної влади - громадяни, формуванню позитивного імід...

Малиновский В.Я. Словарь терминов и понятий по гос.управлению (на укр.)

 • формат pdf, doc
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 24 октября 2009 г.
Словник містить визначення та опис понад 660 основних термінів і понять, найбільш уживаних у теорії та практиці державного управління. Значну частину словникового масиву становлять терміни, які увійшли до адміністративного лексикону останніми роками, у процесі розвитку в Україні науки державного управління. Розраховано на науковців, викладачів, студентів, працівників органів державної влади, а також тих, хто цікавиться питаннями управлінської тео...

Малиновський В.Я. Державне управління

 • формат pdf
 • размер 29.15 МБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с. Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а тако...

Малиновський В.Я. Державне управління

 • формат doc
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також...

Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посібник

 • формат rtf
 • размер 11.23 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
К. Центр навчальної літератури", 2004. - 560 с. Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою. Розглянуто перспективи фор...

Памела Барнс. Оцінка системи врядування в Україні, 2006-2007

 • формат pdf
 • размер 2.54 МБ
 • добавлен 12 февраля 2010 г.
У виданні проводиться оцінка системи врядування в Україні за програмою ОЕСР та ЄС СІГМА: оцінюються урядові системи адміністративного управління; система формування політики, правова основа державного управління (в тому числі Конституція); управління кадрами (державна служба); системи управління державними видатками; державний внутрішній фінансовий контроль; та ін.