• формат doc
  • размер 332,85 КБ
  • добавлен 17 ноября 2013 г.
Орленко В.І. Історія державного управління в Україні
Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2010. — 268 с.
Навчальний посібник є спробою системного викладу історії державного управління в Україні упродовж понад тисячоліття (з IX до XXI ст.). У ньому дано найважливіші фундаментальні характеристики розвитку управлінських структур України, висвітлено специфічні особливості їх функціонування як за часів існування української державності, так і в періоди бездержавності.
Призначений для студентів, які спеціалізуються в галузях управління, економіки та права, викладачів, учнів та всіх, хто цікавиться питаннями історії України.
Зміст
Державне управління в Київській Русі

Органи верховної влади та центрального управління
Місцеве управління
Державне управління на русі в період феодальної роздрібненості
Основні риси управління на початковому етапі феодальної роздрібненості (30-ті pp. XII -30-ті pp. XIII ст.)
Державне управління в період Золотої Орди
Центральне і місцеве управління в Галицько-Волинській державі
Управління на українських землях в період їх перебування у складі Литви та Польщі (XIV - перша половина XVII ст.)
Вищі органи державної влади і управління
Місцеве управління
Козацько-гетьманська держава та її органи управління (друга половина XVII - XVIII ст.)
Вищі органи влади та управління
Полкове управління
Сотенне управління
Російські органи управління Україною в період її автономії
Державне управління на українських землях в період їх перебування у складі Російської та Австро-Угорської імперій (XIX - початок XX ст.)
Центральне державне управління Російською імперією
Місцеве управління
Державне управління на західноукраїнських землях
Управління в період відродження і розбудови Української Держави (1917 -1920 pp.)
Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
Організація управління в Українській гетьманській державі
Державне управління періоду Директорії
Управління в Західноукраїнській Народній Республіці
Державне управління України в період соціалізму
Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
Державне управління України в роки Великої Вітчизняної війни
Державне управління в перші повоєнні роки та в період десталінізації(1945 - перша половина 1960-х pp.)
Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х-середина 1980-х років)
Реформування системи органів управління України в період перебудови (1985 - 1991 pp.)
Державне управління в Україні на сучасному етапі
Система та функціональне призначення органів виконавчої влади
Кабінет Міністрів України
Центральні органи виконавчої влади
Місцеве управління
Література