pottee
 • формат doc
 • размер 230.97 КБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
Ответы на ГОС экзамен (на укр. языке), список предметов: Основы менеджмента, Маркетинг, Операционный менеджмент, Организация труда менеджера, Организация торговли, Основы экономической теории, Управление персоналом, Предпринимательское право
Гос по специальности менеджмент организации на рынке товаров и услуг, университет ЖГТУ, бакалавриат
(ДЕК, спеціальність менеджмент на ринку товарів і послуг, університет ЖДТУ, бакалаврат)
Методика распечатки шпаргалок обозначена на последней странице каждого документа.
Список запитань:
Маркетинг
1. Сутність та умови застосування основних концепцій управління маркетингом.
2. Характеристика складових внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища.
3. Основні напрямки та етапи проведення маркетингових досліджень.
4. Сутність та практичне значення маркетингової інформаційної системи.
5. Основні етапи процесу розробки нових товарів та ризики пов’язані з ними.
6. Характеристика етапів встановлення вихідної ціни на товар.
7. Моделі та методи ціноутворення в маркетингу. Сучасні підходи до управління ціною.
8. Поняття якості та конкурентоспроможності. Методи оцінювання конкурентоспроможності товару.
9. Система управління товаром та характеристика основних товарних стратегій.
10. Суть та значення управління каналами розподілу.
11. Особливості маркетинг-логістики.
12. Посередницька діяльність в каналах збуту. Форми організації оптової та роздрібної торгівлі.
13. Суть та методи формування комплексу маркетингових комунікацій.
14. Формування бюджету маркетингових комунікацій та визначення результативності заходів просування.
15. Сегментування ринку та позиціонування товарів: основні фактори та методи здійснення.
16. Контроль маркетингової діяльності та визначення ефективності маркетингових заходів.
17. Сутність та основні етапи процесу розробки стратегії маркетингу.

Операційний менеджмент
1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту.
2. Історичний розвиток операційного менеджменту.
3. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.
4. Операційна стратегія. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Операційні пріоритети.
5. Розробка стратегії процесу. Типи процесів. Особливості стратегій сервісних процесів.
6. Управлінські рішення в операційному менеджменті.
7. Суть операційної системи. Класифікаційні підходи до операційних систем.
8. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності.
9. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи.
10. Просторова організація діяльності.
11. Планування операційної діяльності організації.
12. Суть та види проектів, життєвий цикл проекту. Методи управління проектами.

Організація праці менеджера
1. Специфіка управлінської діяльності.
2. Ролі та функції менеджера. Вимоги до сучасного менеджера.
3. Зміст та завдання наукової організації праці.
4. Принципи наукової організації праці.
5. Розпорядча діяльність менеджера.
6. Роль та значення планування в роботі менеджера. Правила планування робочого дня менеджера.
7. Планування робочого місця менеджера. Умови праці.
8. Технологія проведення наради.

Організація торгівлі
1. Формування асортименту товарів та визначення попиту населення на роздрібних торгівельних підприємствах.
2. Загальні правила розміщення та викладки товарів у торговельному залі. Мерчендайзинг.
3. Основний зміст та принципи товаропостачання роздрібній торговельній мережі. Методи товаропостачання.
4. Договір на поставку товару: основний зміст та структура.
5. Ефективність діяльності торгового підприємства.
6. Загальні правила продажу товарів у магазинах.
7. Впровадження активних методів продажу товарів, їх характеристика

Основи екОномічної теорії
1. Власність як економічна категорія. Суб’єкти і об’єкти власності.
2. Ринок: його суть, функції і структура. Інфраструктура ринку.
3. Роздержавлення і приватизація, суть, принципи, завдання.
4. Ринок праці та соціальна політика.
5. Національні проблеми економіки України та шляхи їх подолання.
6. Держава в системі макроекономічного регулювання.
7. Сукупний попит і сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги.
8. Економічне зростання: фактори і типи.
9. Економічні та неекономічні блага. Товар та його характеристика.
10. Грошовий ринок та монетарна політика.
11. Макроекономічний кругообіг та його характеристика.
12. Споживання, заощадження та інвестиції.

Основи Менеджменту
1. Сутність, зміст менеджменту та управління.
2. Поняття організації, її внутрішнє та зовнішнє середовище.
3. Культура організації.
4. Функції менеджменту як види управлінської діяльності.
5. Планування як функція менеджменту.
6. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.
7. Характеристика структур управління.
8. Змістовні та процесійні теорії мотивації.
9. Контроль як функція менеджменту.
10. Процес та методи прийняття управлінських рішень. Організація та контроль виконання рішень.
11. Форми влади та впливу.
12. Типологія стилів керівництва.
13. Економічні методи управління.
14. Організаційно-розпорядчі методи управління.
15. Соціальні методи управління.
16. Природа організаційних змін та управління ними.
17. Класифікація та характеристика комунікацій в менеджменті.

ПідприЄМницьке право
1. Поняття та структура законодавства про підприємницьку діяльність.
2. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.
3. Судові процедури у справі про банкрутство.
4. Господарські товариства: поняття, види, характеристика.
5. Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності.
6. Порядок укладення, зміни і розірвання господарських договорів.
7. Досудове врегулювання господарських спорів.
8. Розгляд та вирішення господарських спорів в господарських судах.
9. Монопольне становище суб’єктів господарювання.
10. Господарські санкції.

Управління персоналом
1. Суть, елементи та напрямки кадрової політики організації.
2. Склад, структура і показники використання персоналу.
3. Завдання і напрямки роботи служб управління персоналом.
4. Організація набору, відбору персоналу (методи).
5. Організація і форми професійного розвитку персоналу.
6. Поняття, види та етапи адаптації.
7. Поняття, завдання і організація проведення атестації.
8. Суть і функції оплати праці.
9. Теорії мотивації, їх характеристика.
10. Суть і функції соціального партнерства в організації.
Смотрите также

Билеты и ответы на ГОСы по менеджменту на бакалавра 2010

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 223.39 КБ
 • добавлен 02 января 2011 г.
ДИГХ 4 курс Предметы входящие в ГОС: Основы менеджмента, операционный менеджмент. управление персоналом, основы управления персоналом, менеджмент ЖКХ. Вопросы и ответы на задачи экзамена изложены на украинском языке, ответы на вопросы даны на русском языке. с.96 Вопросы: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Загальні поняття і завдання операційного менеджменту. Персонал організації та його характеристика. Особливості управлінської...

Вопросы и ответы на ГОС экзамен для магистров по специальности Менеджмент внешнеэкономической деятельности за 2010 г

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 384.5 КБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Экзаменационные вопросы включают 8 предметов по таким дисциплинам: Основи управлінського консультування. Стратегічний менеджмент. Корпоративне управління. Міжнародний маркетинг. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Менеджмент ЗЕД. Методологія та організація наукових досліджень. Педагогіка вищої школи. Всего вопросов - 750.

Вопросы к государственному экзамену по менеджменту

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 678 КБ
 • добавлен 08 октября 2009 г.
Основы менеджмента Сущность менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента Природа и состав функций менеджмента Оценка внешней и внутренней среды организации. Методы оценки стратегического состояния организации (SWOT-анализ, PEST- анализ и др. ) Стратегические и тактические планы в системе менеджмента Формы организации системы менеджмента Мотивация деятельности в менеджменте Регулирование и контроль в системе менеджмента Динамика групп и лидерс...

Государственный экзамен по управлению персоналом

 • формат doc, docx
 • размер 12.54 МБ
 • добавлен 24 марта 2010 г.
Ответы на билеты государственного экзамена по специальности управление персоналом (мотивация, основы управления персоналом, конфликтология, делопроизводство и т. д. )

Ответы ГЭК по специальности Финансовый менежджмент (магистратура)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 727.38 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Ответы по ГЭК по специальности Финансовый менеджмент Экзамен. Татарстан/ г. Казань, ПФУ, 2010 год. Специальность: "Финансовый менеджмент". Кафедра Финансового менеджмента. Дисциплина: «Теоретическая механика». 6 курс, 2 семестр. Состоит из 3 модулей: 1) Информационные ресурсы и технологии в менеджменте. 2) Блок финансовых дисциплин. 3) Психология менеджмента.rn

Ответы для государственных экзаменов по курсу Управление сельскохозяйственным производством (менеджмент) специальность 06.09.00

pottee
 • формат doc
 • размер 190 КБ
 • добавлен 01 июня 2010 г.
«Управление сельскохозяйственным производством» (менеджмент) специальность 06.09.00 Вопросы для государственных экзаменов по курсу «Управление сельскохозяйственным производством» (менеджмент) специальность 06.09.00 Сущность менеджмента. Принципы менеджмента. Закономерности менеджмента. Функции менеджмента. Понятия о методах менеджмента. Коллектив и его разновидности Организационные воздействия на управляемую подсистему. Административные методы. Н...

Ответы на гос.экзамен по специальности 080507 Менеджмент организации специализации Менеджмент международного туризма

Шпаргалка
 • формат docx, doc
 • размер 893.22 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
2011 год, заочное отделение. общий менеджмент: по ним уже сдано, прошло успешно; ). Менеджмент и малый бизнес. Направления воздействия малого бизнеса на экономику. Особенности менеджмента в рыночной экономике. Понятие и сущность управления. Разделение управленческого труда. Понятие и классификация методов управления. Понятие и классификация функций управления. Объекты управления. Виды объектов управления. Структура системы управления организацией...

Шпаргалка по междисциплинарному гос. экзамену для специальности Экономика и управление на предприятии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 384.19 КБ
 • добавлен 28 марта 2011 г.
Ответы на вопросы по курсам «Экономика организаций (предприятий)», «Организация производства», «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях», «Планирование на предприятии», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Экономика недвижимости», «Управление недвижимостью», «Риски в операциях с недвижимостью», «Оценка недвижимости», «Экономическая безопасность предприятия», «Менеджмент»

Шпоры к ГОСам для факультета управления

pottee
 • формат htm, doc, gif, jpg
 • размер 4.24 МБ
 • добавлен 25 марта 2010 г.
Теоретические вопросы, тесты, задачи. Дисциплины: анализ хоз. деятельности, планирование, экономика отрасли, менеджмент, маркетинг, организация предпринимательской деятельности, экономическая оценка инвестиций, нормирование, оплата и организация труда, финансы и кредит, экономическая теория, управление затратамиrn

Шпоры к ГОСу по менеджменту организации

pottee
 • формат doc
 • размер 541.61 КБ
 • добавлен 25 мая 2009 г.
Файл содержит вопросы и ответы в виде шпаргалок к государственному экзамену для студентов специальности "Менеджмент организации". Управление персоналом. Инновационный менеджмент. Стратегический менеджмент. Инвестиционный менеджмент. Антикризисное управление. Основы менеджмента. Экономическая теория. Экономика предприятия. Маркетинг.