Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 114,22 КБ
  • добавлен 09 ноября 2013 г.
Ответы по судебной бухгалтерии
Одесса НУ "ОЮА" 2013
111 вопросов (51(теория)+ 60(проводки))
Поняття, предмет бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як інформаційна система.
Мета й основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Правові засади організації і ведення бухгалтерського обліку.
Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Обов'язки головного бухгалтера або уповноваженої особи по веденню бухгалтерського обліку.
Характеристика журнально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку.
Поняття господарської операції. Характеристика первинних документів.
Поняття активів (господарських засобів) підприємства, їх класифікація за складом і розміщенням.
Методи бухгалтерського обліку.
Синтетичний і аналітичний облік.
Характеристика і структура плану рахунків бухгалтерського обліку та його призначення.
Характеристика бухгалтерських рахунків.
Фінансова звітність за діючим законодавством: характеристика її форм.
Порядок складання, представлення і публікування фінансової звітності.
Бухгалтерський баланс і його зміст.
Засоби виправлення помилкових облікових записів і порядок їх виконання.
Порядок обліку та документальне оформлення операцій з надходження, переоцінки та вибуття основних засобів.
Поняття амортизації основних засобів. Методи нарахування амортизації.
Порядок обліку та документальне оформлення операцій з надходження, переоцінки та вибуття нематеріальних активів.
Нарахування амортизації нематеріальних активів.
Порядок обліку та документальне оформлення операцій з надходження, переоцінки та витрачання виробничих запасів.
Облік малоцінних та швидкозношувальних предметів.
Облік праці і заробітної платні (характеристика первісних документів, операції за кореспондуючими рахунками).
Порядок ведення касових операцій. Відповідальність за порушення касових операцій за діючим законодавством.
Порядок обліку розрахункових операцій по рахунках, відкритих у банках (документація, операції за кореспондуючими рахунками).
Форми безготівкових розрахунків, їх документальне оформлення.
Порядок обліку та документальне оформлення операцій з обліку витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції.
Облік реалізації продукції і визначення результатів роботи підприємства.
Предмет і задачі судово-бухгалтерської експертизи.
Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи.
Порядок призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи.
Компетенція експерта-бухгалтера.
Методи судово-бухгалтерської експертизи і стадії її проведення.
Загальнонаукові методичні прийоми в дослідженні судово-бухгалтерської експертизи.
Дослідно-експертні та конкретно-емпіричні методичні прийоми у дослідженні судово-бухгалтерської експертизи.
Бухгалтерський аналіз та підстави його застосування на практиці.
Документальні прийоми в дослідженні судово-бухгалтерської експертизи.
Фактичний контроль, призначення, правова природа.
Поняття і зміст економічного аналізу.
Розрахунково-аналітичні прийоми в дослідженні судово-бухгалтерської експертизи.
Характерні особливості первинних документів як речових доказів та інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
Висновок експерта-бухгалтера, його структура, методика складання.
Оцінка висновку експерта слідчим і адвокатом.
Порядок призначення повторної та додаткової судово-бухгалтерської експертизи.
Порядок здійснення основних засобів.
Порядок здійснення нематеріальних активів.
Порядок здійснення виробничих запасів.
Порядок здійснення розрахунків з оплати праці.
Експертне дослідження операцій з грошовими коштами в касах і на рахунках у банках.
Порядок здійснення експертного дослідження операцій з витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції, та реалізації готової продукції.
Надходження основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, внесених фактично засновниками згідно установчих документів.
Погашення заборгованості за основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.
Безвідплатне надходження основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.
Надходження основних засобів чи інших необоротних матеріальних активів за рахунок обміну на готову продукцію товарів, робіт, послуг.
Ведення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на баланс підприємства.
Нарахування амортизації основних засобів підприємства, використовуючих рахунок класа 8.
Нарахування амортизації обєктів виробничого призначення, не використовуючи рахунки класа 8.
Нарахування амортизації обєктів загальновиробничого призначення підприємств, не використовуючи рахунки класа 8.
Нарахування амортизації обєктів загальногосподарчого призначення підприємств, не використовуючи рахунки класа 8.
Нарахування амортизації обєктів, забезпечуючи сбут продукціі, підприємствами, які не використовують рахунки класа 8.
Сума дооцінки основних засобів. Одночасно на суму зносу.
Сума уцінки основних засобів. Одночасно на суму зносу.
Вартість над ходжених виробничих запасів від ліквідаціі основних засобів.
Списання реалізованих основних засобів по остаточній вартості.
Дохід, отриманий від реалізаціі основних засобів.
Перехід основних засобів до складу МБП.
Уцінка дооцінка остаточної вартості нематеріального активу.
Остаточної вартості нематеріального активу.
Зменшення корисності нематеріального активу, врахованих по первісній вартості.
Знос нематеріального активу.
Дооцінка після усунення причин зменшення корисності нематеріальних активів.
Вартість нематеріального активу, фактично внесених засновникам до уставного капіталу.
Придбання нематеріального активу в процесі діяльності підприємства.
Зарахування нематеріального активу шляхом придбання.
Витрати на виготовлення нематеріального активу.
Списання витрат на вироблення нематеріального активу.
Начислення амортизації нематеріальних активів.
Безвідплатна передача нематеріального активу.
Вартість виробничих запасів, відпущених зі складу на виробництво продукції.
Вартість виробничих запасів, відпущених зі складу на загальновиробничі цілі.
Вартість виробничих запасів, відпущених зі складу на загальногосподарські потреби.
Вартість виробничих запасів, відпущених на виправлення браку.
Вартість виробничих запасів, відпущених зі складу на капітальне будівництво.
Вартість виробничих запасів, відпущених зі складу на операціі, повязані з реалізацією продукціі.
Дохід від реалізаціі виробничих запасів.
Безвідплатна передача по балансовій вартості запасів до уставного капіталу іншого підприємства.
Передача по балансовій вартості запасів до уставного капіталу іншого підприємства. Надходження МБП від поставників.
Надходження МБП від засновників в рахунок від іх вкладів в установчий капітал.
Надходження МБП безвідплатно.
Вартість МБП, відпущених зі складу на виробництво продукції.
Вартість МБП, відпущених зі складу на загальновиробничі цілі.
Вартість МБП, відпущених зі складу на загальногосподарські цілі.
Вартість МБП, використаних на виправлення браку.
Вартість МБП, використаних на капітальне будівництво.
Вартість МБП, використаних на операціі, повязані з реалізацією продукціі.
Нарахована оплата праці персоналу загальновиробничого значення.
Нарахована оплата праці адміністративному персоналу.
Нарахована оплата праці робітникам, повязаним зі збутом та реалізацією продукціі.
Нарахована оплата праці робітникам за роботу, пов’язану з капітальними внесками.
Надходження грошей до каси на погашення переплат та авансів, виданих раніше в рахунок заробітної плати.
Нарахована заробітна плата, повязана з оплатою відпусток.
Виплати готівкою нарахованої заробітної плати.
Депонована заробітна плата.
Списання з оплати праці податків.
Списання на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття.
Списання на обовязкове державне пенсійне забезпечення.
Нарахована матеріальна допомога робітникам.
Видана матеріальна допомога.
Видана заробітна плата робітникам.
Похожие разделы