Навчальна програма - Культура мовлення та ораторське мистецтво

Учебная программа
  • формат doc
  • размер 34,15 КБ
  • добавлен 31 мая 2012 г.
Для студентів гуманітарного факультету. - Одеса: ОНПУ, 2010. - 10с. Передмова Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі Структура і зміст дисципліни Найменування тем, розподіл обсягу годин Норми сучасної літературної мови Комунікативні ознаки мовлення Стилістичні можливості мовних засобів Специфіка ораторського мовлення Публічний виступ та види ділового спілкування Найменування та зміст модулів і лекцій Практичні заняття Кредит...

Программа курса - Культура речи и ораторское мастерство

Учебная программа
  • формат rtf
  • размер 7,70 КБ
  • добавлен 21 августа 2012 г.
(специальность — 020900 Искусствоведение). Санкт-Петербург, 1997, 4 с. Курс Культура речи и ораторское мастерство входит в цикл специальных дисциплин (специальность Искусствоведение) и предназначен для подготовки студентов в области вербального общения, речевого взаимодействия и словесного воздей-ствия в будущей профессиональной деятельности. Основные задачи курса: — овладение знаниями основ теории ораторского искусства; — формирование опыта эмоц...

Селезнева Л.В. Риторика: Программа курса

Учебная программа
  • формат doc
  • размер 36,90 КБ
  • добавлен 12 июня 2014 г.
М.: Изд-во УРАО, 2005. — 24 с. Программа разработана для студентов факультета журналистики и массо-вых коммуникаций (специальность 021400 "Журналистика") в соответствии с рекомендациями и указаниями Министерства образования РФ и на основании нормативных правовых актов, регулирующих деятельность СМИ, а также фе-дерального Закона о СМИ.