• формат pdf
  • размер 4,85 МБ
  • добавлен 11 декабря 2015 г.
Радиш Я.Ф. Державна політика у сфері охорони здоров’я. Частина 1
Кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. — 396 с.
У монографії висвітлюються теоретико-методологічнізасади державної політики України у сфері охорони здоров’я.
Видання розраховане на викладачів і слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів, які здійснюють наукові пошуки в галузі державного управління охороною здоров’я.
Зміст:
Список умовних скорочень.
Вступ.
Державна політика у сфері охорони здоров’я як організаційно-нормативна система владних дій та управлінських рішень, основний регулятор здоров’я нації
.
Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики України у сфері охорони здоров’я.
Стратегічне планування в контексті стратегічного управління системою охорони здоров’я.
Організація надання медичної допомоги у пілотних регіонах.
Характеристика реалізації стратегічних завдань з оптимізації системи охорони здоров’я України у 2011 р.
Здоров’я громадян України – стратегічний ресурс держави.
Здоров’я людини як філософський феномен і важлива складова національної безпеки.
Психічне здоров’я в контексті державної політики України у сфері охорони здоров’я.
Рівень здоров’я населення – важливий критерій сталого людського розвитку та показник ефективності державного управління.
Державна політика України у сфері профілактики соціально небезпечних хвороб.
Основні етапи розвитку державного управління у сфері профілактики ВІЛ-інфекції / СНІДу.
Моделі державних стратегій подолання епідемії туберкульозу.
Організаційно-правові основи державного регулювання у сфері соціально небезпечних хвороб.
Пріоритетні напрями державної політики України щодо охорони репродуктивного здоров’я.
Охорона репродуктивного здоров’я як соціальна проблема.
Розробка дієвих механізмів державної політики мотивації репродуктивної поведінки.
Проблеми громадського здоров’я в контексті державної політики України з охорони здоров’я.
Місце та роль державної політики з охорони громадського здоров’я в системі державної соціальної політики.
Громадське здоров’я: основні поняття, фактори ризику, показники оцінки.
Чинники і ризики охорони громадського здоров’я та управління ними.
Інституційно-правове забезпечення реалізації державної політики з охорони громадського здоров’я.
Новітні тенденції державної політики з охорони громадського здоров’я та стратегічні засади її розвитку до 2020 року: досвід для України.
Розвиток співпраці органів державного управління, місцевого самоврядування та неурядових організацій як міжгалузевої форми розробки та реалізації державної політики у сфері охорони громадського здоров’я.
Державна політика щодо медичного забезпечення дитячого населення в Україні.
Місце медичного забезпечення дітей в державній політиці у сфері охорони здоров’я.
Історичні аспекти державної політики щодо медичного забезпечення дітей в Україні.
Аналіз індикаторів якості медичного забезпечення дітей в Україні.
Міжнародний досвід формування та реалізації державної політики щодо медичного забезпечення дітей.
Державна політика щодо захисту прав дітей при наданні їм медичної допомоги в Україні.
Державні стандарти у сфері охорони здоров’я.
Стандартизація у сфері охорони здоров’я України як механізм державного управління.
Державні стандарти надання медичної допомоги: генезис, стан і тенденції розвитку.
Державні медико-економічні стандарти.
Державні стандарти медикаментозного забезпечення лікувально-профілактичних закладів.
Застосування доказової медицини при створенні державних стандартів у сфері охорони здоров’я.
Розвиток електронної охорони здоров’я – новий напрям державної політики в галузі охорони здоров’я.
Категорійно-понятійний апарат електронної охорони здоров’я.
Напрями інформатизації медичної галузі та її нормативно-правове забезпечення.
Можливості телемедицини як важливого інструменту державного управління охороною здоров’я.
Державні механізми використання медичної інформації.
Вплив інформаційних технологій на охорону здоров’я: досвід для України.
Світові тенденції розвитку електронної охорони здоров’я.
Основи державної політики України у сфері медичного захисту населення при надзвичайних ситуаціях мирного часу.
Теоретико-методологічні засади державної політики України у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.
Становлення, розвиток, основні завдання та рівні управління служби медицини катастроф.
Управління Державною службою медицини катастроф: стан і тенденції розвитку.
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф: завдання, структура, управління.
Кодекс цивільного захисту України та його роль у регулюванні суспільних відносин, пов’язаних з діяльністю Єдиної державної системи цивільного захисту.
Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Теоретико-методологічні засади державного управління кадровою політикою у сфері охорони здоров’я. Понятійно-категорійний апарат дослідження.
Сучасний стан кадрового забезпечення охорони здоров’я в Україні.
Перспективи розвитку кадрової політики у сфері охорони здоров’я України.
Конкуренція, що базується на цінності та орієнтована на результат, – нова парадигма діяльності закладів охорони здоров’я.
Роль і місце конкуренції між закладами охорони здоров’я у забезпеченні якості медичної допомоги.
Принципи конкуренції, що базується на цінності та орієнтована на результат.
Перехід до конкуренції, що базується на цінності: теорія і практика.
Корпоративна культура як філософія діяльності лікувально-профілактичних закладів та інструмент досягнення медичним персоналом місії лікувальних установ.
Список основних літературних джерел.
Додаток.
Єдина уніфікована методика розрахунку вартості медичних послуг, амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування медико-економічної моделі державних, комунальних та інших закладів охорони здоров’я.