• формат pdf
 • размер 106.17 КБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Рожко О.Д. Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів
Статья - Фінанси України, 12/2009

Проаналізовано основні теорії державних фінансів. Зроблено акцент на необхідності теоретичної основи реалізації державної фінансової політики. Визначено напрями розвитку теорій державних фінансів на сучасному етапі.
Смотрите также

Гапонюк М.А., Яцюта В.П., А.Є. Буряченко, Славкова А.А. Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 497.61 КБ
 • добавлен 16 января 2010 г.
К.: КНЕУ, 2002. — 184 с. Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управління державними фінансами». Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формуванн...

Дипломная работа - Внешние займы как инструмент управления государственным долгом Украины

degree
 • формат doc
 • размер 252.18 КБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Министерство Образования и Науки Украины. Донецкий Национальный Университет Экономики и Торговли им. Михаила Туган-Барановского. Институт последипломного образования. Кафедра международной экономики. Специальность 7.050103 «Международная экономика». Донецк 2007 р. , 127 страниц. Язык украинский. Сутність державного боргу та доцільність зовнішніх державних запозичень. Цілі державних запозичень. Зовнішні запозичення як джерела покриття дефіциту бюд...

Кириленко О.П. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 35.75 МБ
 • добавлен 02 июля 2010 г.
Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О. П. Кириленко. — К.: М65 Знання, 2006. — 677 с. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль в економічній системі держави Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів Фінансові ресурси місцевого самоврядування Цільові фонди місцевого самоврядування Планування і порядок фінансування видатків Міжбюджетні відносини, їх складові Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні Фінансов...

Котенко Н.В., Ілляшенко Т.О., Ілляшенко К.В. Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання з дисципліни Місцеві фінанси

Практикум
 • формат doc
 • размер 638.5 КБ
 • добавлен 27 июля 2010 г.
Суми, Вид-во СумДУ, 2008. - 36с. ОДЗ з дисципліни «Місцеві фінанси» є самостійною творчою роботою студентів. Метою написання ОДЗ є: оволодіння навичками самостійного бюджетного планування; засвоєння основних методів цього планування; навчання добору необхідного матеріалу з літературних, статистичних та інших джерел, систематизація його й відповідні висновки. В ОДЗ з дисципліни «Місцеві фінанси» необхідно враховувати соціально-економічні зміни...

Курсова робота - Взаємовідносини місцевих бюджетів з державним бюджетом України

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 419.99 КБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
Вступ Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів Місцеві бюджети в складі бюджетної системи Розподіл функцій та видатків між рівнями бюджетної системи Міжбюджетні відносини в процесі розмежування повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні Удосконалення формули розподілу обсягу міжбюджетних транс...

Кучер Г.В. Управління державним боргом

 • формат doc, rtf, htm, gif
 • размер 729.25 КБ
 • добавлен 14 февраля 2010 г.
Підручник / Г. В. Кучер; Київськ. нац. торг. -екон. ун-т. - К. : [б. и. ], 2002. - 341 с. - ISBN 966-629-053-7 У навчальному посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи боргового менеджменту, а саме: визначено сутність та види державного боргу, зміст та складові системи управління державним боргом, порядок планування та організацію процесу запозичення коштів, механізм обліку та обслуговування державного боргу та порядок оцінки...

Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси:

 • формат pdf
 • размер 16.45 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Опорний конспект лекцій. К.: Кондор, 2004. 282 с В опорному конспекті лекцій розглянуто роль місцевих фінансів в економічній системі держави. Визначено основи фінансової автономії місцевих органів влади. Подано характеристику системи місцевих фінансових інститутів. Акцентується увага на зарубіжному досвіді організації місцевих фінансів. Конспект лекцій відповідає типовій програмі дисципліни "Місцеві фінанси". Для студентів економічних вузів і сп...

Реферат - Вказати можливі шляхи вдосконалення фінансів на місцевому рівні

Реферат
 • формат doc
 • размер 57.5 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
ДДФА, 2011, 10 стр. Удосконалення міжбюджетних відносин як елемент реформування місцевих бюджетів в Україні Удосконалення бюджетних процедур в органах місцевого самоврядування

Сунцова О.О. Місцеві фінанси

 • формат pdf
 • размер 39.09 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. /О. О. Сунцова. — [2-ге вид. ]. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 488 с. У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами освіти, та відповідають потребам ринкової економіки. Зміст Вступ Місцеві фінанс...

Тараненко В.Є. Державні цільові фонди

 • формат doc
 • размер 829.5 КБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ. Дніпропетровська державна фінансова академія. – 2009 р. - 58 с. Для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво за напрямом підготовки" 6.030508 "Фінанси і кредит" Модуль Основи організації та функціонування державних цільових фондів Змістовий модуль Сутність та передумови створення державних цільових фондів Державні цільові фонди як складова ч...