Похожие разделы

Ботаника. Типы деления растительной клетки. Клеточный сок и его состав. Пигменты и биологически активные вещества

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 298,06 КБ
 • добавлен 29 октября 2013 г.
ОГМА, Омск/Россия, 2 курс, 12 стр. Типы деления растительной клетки. Клеточный сок и его состав. Пигменты и биологически активные вещества, локализующиеся в клеточном соке. Роль вакуолей в жизни клетки.

Гистология растений

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,35 МБ
 • добавлен 13 сентября 2016 г.
Петрозаводск: ПетрГУ, преподаватель: д.б.н., проф. Кищенко И.Т. 2016. 41 слайд. Содержание Образовательные ткани Покровные ткани Механические ткани Ассимиляционные и всасывающие ткани Проводящие ткани Выделительные, воздухоносные и запасающие ткани

Инкрустирующие вещества клеточной оболочки растений

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,46 МБ
 • добавлен 31 марта 2016 г.
ЛГПУ, г.Липецк, 16 слайдов, 2012 г. Клеточная стенка растений и ее функции Строение клеточной стенки Лигнин Обнаружение лигнина Растения с высоким содержанием лигнина

Клетка растений

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6,27 МБ
 • добавлен 17 сентября 2016 г.
Уфа: БашГУ, 2016. — 23 с. Выполнил кандидат биологических наук, доцент Федяев Вадим Валентинович,2015 г. Все слайды в форме схем Схематическое строение клетки растения Плазматическая мембрана Ядро Ядерный аппарат клетки Эндоплазматический ретикулум Взаимосвязь работы ядра и шЭПР Диктиосома (аппарат Гольджи) Энергетический аппарат клетки. Митохондрии Энергетический аппарат клетки. Хлоропласты Пластиды Микротельца. Пероксисомы Микротельца. Олеосо...

Компоненти рослинної клітини: клітинна оболонка, цитоплазма, ядро

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,42 КБ
 • добавлен 29 апреля 2016 г.
План Клітинна теорія та сучасні уявлення про будову клітини. Розміри, форма і будова рослинної клітини. Протопласт і його складові: цитоплазма, пластиди і ядро. Хімічний склад протопласта. Продукти життєдіяльності протопласта: вакуолі, склад клітинного соку; клітинна оболонка; виключення клітини.

Лекция - Будова ядра рослинної клітини

Статья
 • формат doc
 • размер 59 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Визначення, форма і розміри ядра. Структура ядра: ядерна мембрана, нуклеоплазма (каріоплазма), ядерце. Хромосоми: визначення, утворення та типи. Поняття про каріотип. Диплоїдний та гаплоїдний набори хромосом. Поліплоїдія. Хімічний склад ядра. Функції ядра. Три стани ядра: інтерфазний, мітотичний, функціональний (робочий).

Лекция - Вакуолі і включення рослинної клітини

Статья
 • формат doc
 • размер 46 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Вакуолі: визначення та гіпотези щодо їх виникнення. Тонопласт і клітинний сік як структурні компоненти вакуолей. Функції вакуолей. Осмотичні явища в клітині: сисна сила осмос, осмотичний тиск, тургор, тургор ний тиск, плазмоліз і деплазмоліз. (Самостійне вивчення за: Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії. ) Включення рослинної клітини: визначення та види. Поняття про ергастичні речовини та ергастоплазму. Крохмальні зерна: визначення, будова і ти...

Лекция - Загальна характеристика рослинної клітини

Статья
 • формат doc
 • размер 65.5 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Поняття про світловий та електронний мікроскопи. Історія вивчення клітинної будови рослин. Клітинна теорія та її основні постулати. Загальні закономірності будови рослинної клітини. Відмінність рослинної клітини від клітини тварин. Прокаріоти та еукаріоти.

Лекция - Оболонка рослинної клітини

Статья
 • формат doc
 • размер 62 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Визначення та загальна характеристика оболонки. Молекулярна будова і механізм утворення компонентів оболонки. Структурна організація оболонки. Первинна оболонка: визначення та утворення. Плазмодесми, пори і порові поля, як структурні компоненти первинної оболонки. Вторинна і третинна оболонки: визначення та утворення. Вікові зміни хімічного складу оболонки рослинної клітини: кутинізація, здерев’яніння, опробковіння, ослизнення, мінералізація. Пон...

Лекция - Типи поділу ядра і клітини

Статья
 • формат doc
 • размер 61 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Передумови, що обумовлюють поділ ядра і клітини. Амітоз (прямий поділ): визначення, структурні особливості та його відкриття. Мітоз (непрямий поділ): визначення, фази мітозу та їх характеристика, відкриття мітозу. Ендомітоз: визначення, структурні особливості, фаза ендомітозу та їх характеристика. Відкриття ендомітозу. Мейоз (редукційний поділ): визначення, І-й і ІІ-й поділи мейозу, фази мейозу та їх характеристика.

Лекция - Утворення і онтогенез рослинних клітин

Статья
 • формат doc
 • размер 61 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Утворення соматичних клітин. Утворення статевих клітин. Онтогенез рослинних клітин Фази розвитку рослинних клітин. Симпластний та інтрузивний ріст клітини. Омніпотентність (тотіпотентність) ембріональних клітин.

Лекция - Цитоплазма рослинної клітини

Статья
 • формат doc
 • размер 58.5 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Загальна характеристика цитоплазми. Субмікроскопічна структура цитоплазми. Структура біологічних мембран цитоплазми. Основні біологічні мембрани цитоплазми. Біологічні та фізичні властивості цитоплазми. Хімічний склад цитоплазми.

Мандрик Ю.В. Основи цитоембріології квіткових рослин (Magnoliophyta)

 • формат pdf
 • размер 5,16 МБ
 • добавлен 12 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. — Ужгород. 2003. — 130 с. В учбовому посібнику розглядаються сучасні досягнення і ос­новні проблеми цитоембріології рослин: морфологія, ультраструктура і цитохімія чоловічого і жіночого гаметофітів; структурно-функціональні та еволюційні аспекти споро-і гаметогенезу; процес запліднення; дані електронно-мікроскопічних і цитохімічний дослі­джень, біологічне значення запліднення; утворення і розвиток зародка і ендосперму, їх вза...

Недуха О.М. Клітинна оболонка рослин і фактори середовища

 • формат pdf
 • размер 18,56 МБ
 • добавлен 15 апреля 2016 г.
– К.: Альтерпрес, 2015. – 289 с. Монография на украинском языке. Монография представляет обобщение современных достижений в изучении структуры и функции клеточных оболочек растений в норме и при воздействии экстремальных внешних факторов. В первом разделе освещаются основные структурно-функциональные характеристики полисахаридов оболочки, белков, кутина, лигнина и восков, их роль в росте и дифференциации клеток. В книге изложены результаты многоч...

Пластиди рослинної клітини

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,34 КБ
 • добавлен 13 апреля 2016 г.
Загальна характеристика пластид. Класифікація пластид. Хлоропласти: визначення, утворення, структура і функції. Первинний крохмаль та його утворення. Хімічний склад хлоропластів. Каротиноїдопласти: визначення, форма, пігменти і функції. Лейкопласти: визначення, утворення і класифікація. Еволюція пластид і їх взаємоперетворення.

Степанов С.А. Анатомия растений. Клетка

 • формат djvu
 • размер 971,12 КБ
 • добавлен 11 мая 2016 г.
Саратов: Слово, 2004. — 51 с. — lSBN 5-85571-025-4. Учебное пособие содержит подробное описание строения растительной клетки, её органоидов, деления клетки. Особое внимание уделено организации клеточной стенки, её образованию и росту с момента митоза клетки. Характеристика структурных элементов клетки тесно увязывается с выполняемыми ими функциями. Предназначено для студентов биологических факультетов университетов, обучающихся по специальности «...

Строение и химический состав растительной клетки

Презентация
 • формат ppt
 • размер 688,17 КБ
 • добавлен 13 сентября 2016 г.
Выходные данные не указаны, 14 слайдов Оболочка Цитоплазма Вакуоли Ядро Пластиды Хлоропласты Хромопласты Лейкопласты Стихотворение-инструкция

Цитология растений

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,39 МБ
 • добавлен 20 сентября 2016 г.
Петрозаводск: ПетрГУ, преподаватель: д.б.н., проф. Кищенко И.Т. 2016. 44 слайда. Содержание Общее строение растительной клетки Цитоплазма Органеллы Клеточная стенка Вакуоль