Похожие разделы

Анализ размещения в СЗФО

Презентация
 • формат doc, ppt
 • размер 2,15 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
МГОУ(областной), проф. Сергеева Е.В.,1-й курс, 2011. - 15 слайдов Дисциплина «Размещение производительных сил». Северо-Западный Федеральный Округ (СЗФО) Состав СЗФО Архангельская область Национальный состав Вологодская область Калининградская область.Национальный состав Республика Карелия Ленинградская область. Национальный состав. Демография Мурманская область Ненецкий АО Новгородская область Псковская область

АПК в Економіці України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 607,93 КБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
КНТЕУ, 2010. - 30 с Дисциплина - РПС курсова робота Вступ Сутність структура і чинники розвитку та розміщення агропромислового комплексу в економіці України Сільське господарство – стрижневий компонент АПК. Характеристика стану Земельного фонду України

Балабейкина О.А. и др. Практикум по курсу Социально-экономическая география и регионалистика

Практикум
 • формат pdf
 • размер 836,85 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 36 с. Практикум по курсу «Социально-экономическая география и регионалистика» составлен в соответствии с учебным планом и рабочей программой, предназначен для студентов дневной и вечерней форм обучения в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов. Составители: канд. геогр. наук, ст. преп. О.А. Балабейкина, канд. геогр. наук, доцент С.Ю. Корнекова, доктор геогр. наук, профессор Э.Л. Файбусов...

Герасименко Г.В. (ред.) Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону

 • формат pdf
 • размер 3,40 МБ
 • добавлен 16 февраля 2017 г.
Монографія. — Одеса : ОНЕУ, 2016. — 262 с. У монографії надаються методи визначення потенціалу українських регіональних ринків організованого туризму, визначається методика інтегральної оцінки туристично-рекреаційних потенціалів регіонів України. Оціюється природно-ресурсний і культурно-історичний потенціали регіону для подальшого розвитку туристично-рекреаційної діяльності. Визначається місце регіону в означених потенціалах країни. Видання має...

Гладкий О.В. Наукові основи суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій

 • формат pdf
 • размер 8,10 МБ
 • добавлен 17 мая 2014 г.
Монографія. / Гладкий О. В. ; [за ред. С. І. Іщука] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВГЛ „Обрії, 2008. – 360 с. В монографії розглянуто теоретико-методологічні основи суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій. Аналізуються окремі методичні підходи до їх вивчення. Проводиться делімітація промислових агломерацій України, досліджуються особливості галузевої і територіальної структури та обґрунтовуютьс...

Горкин А.П., Липец Ю.Г. (сост.) Размещение производства в рыночной среде. Из трудов Б.Н.Зимина

 • формат pdf
 • размер 16,02 МБ
 • добавлен 09 октября 2016 г.
М.: Альфа-М, 2003. — 176 с. На примере стран Западной Европы раскрывается цикличный характер интеграционных процессов. Обосновываются рациональные размеры интеграционных объединений. Особое внимание уделяется расчету размеров "стандартного экономического региона" и теории "малых развитых стран". Для ученых и специалистов в области географии мирового хозяйства и мировой экономики. От составителей Становление отечественной школы экономико-географо...

Грек В.А. Розміщення продуктивних сил

 • формат pdf
 • размер 448.98 КБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: Ініціатива, 2002. – 61 с. Видання містить плани семінарських занять, теми доповідей, контрольні питання і завдання, а також списки рекомендованої літератури з основних тем курсу "Розміщення продуктивних сил". Призначене для студентів І курсу загальноекономічного факультету денної та заочної форм навчання. Закономірності, принципи та фак...

Димченко О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Практикум
 • формат pdf
 • размер 256.07 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.050106 Облік і аудит, 7.050107 Економіка підприємства. - Харків: ХНАМГ, 2006. – 36 с. Десятиліття, що ознаменувало початок 21 століття відзначається глибокими змінами в змісті й формах світового, локального і регіонального розвитку. Усі ці явища більшістю провідних дослідників світу розглядаються як принципово новий етап розвитку, формування економіки нового типу, розробки концепції...

Дорогунцов С.І. Розміщення продуктивних сил України

 • формат doc
 • размер 389.05 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисципліни / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко та ін.-К.: КНЕУ, 2000.-364 с. Розкрито сутність теоретичних, методологічних та методичних питань щодо розміщення продуктивних сил України, особливостей їх формування і розвитку. Розглянуто наукові засади економічного районування та державної регіональної економічної політики в нових умовах господарювання. Викладено основи наро-донаселення і демографії, трудових...

Исаенко Е.В. Колесов А.И. Черных Г.А. Экономическая география и регионалистика России

 • формат doc
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 02 февраля 2010 г.
Экономическая география и регионалистика России: Учебное пособие. – Белгород: Кооперативное образование, 2007. – 314 с. В учебном пособии рассматриваются природно-экономические предпосылки развития и размещения производства, география межотраслевых комплексов и отраслей хозяйства, современная территориальная структура на макроуровне в разрезе федеральных округов и экономических районов. Издание рекомендовано студентам экономических специальн...

Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України

 • формат pdf
 • размер 2.57 МБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
Навчальний посібник. За наук. ред. Л.Г. Чернюк. К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 728 с. В навчальному посібнику на основі регіонально-комплексного підходу пропонуються до розгляду теоретико-методологічні засади розміщення продуктивних сил природно-ресурсного, виробничого та соціального комплексу України, розкриваються тенденції та проблеми функціонування продуктивних сил регіонів у трансформаційному періоді. Дано комплексну характеристик...

Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенова В.Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 • формат doc
 • размер 9,35 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
7-ме видання, Київ: «Знання», 2005. – 454 с. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, де викладається такий предмет, як "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка". Предмет, методологія та завдання курсу. Закономірності й принципи розміщення продуктивних сил. Форми розміщення й організації продуктивних сил. Передумови розміщення продуктивних сил. Фактори розміщення продуктивних сил. Метод...

Колесникова Ю.Ф. Модернизация особых экономических зон в современной России: кластерный подход

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 09 марта 2015 г.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). — Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2014. — 166 с. Научный руководитель доктор экономических наук, профессор Е.А. Колесниченко. Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом обосновании положений по модернизации особых экономических зо...

Контрольна - Роль та розміщення залізничного транспорту

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 184.5 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
ДДФА, Дніпропетровськ 2011 р., 32 с. В даній роботі описуються загальні відомості про залізниці України, принципи їх галузевого розміщення, аналітичні дані за період 2005-2010 рр. Робота основана на даних Статистичного щорічника України за 2010 р. Вступ. Сучасний стан та проблеми залiзничного транспорту. Роль та розмiщення залiзничного транспорту України. Класифікація транспортно-економічних зв’язків та види перевезень. Донецька залізниця. Придн...

Контрольна робота - Размещение производственных сил

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 142 КБ
 • добавлен 17 октября 2010 г.
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил Паливний баланс України: особливості, структура, задачі оптимізації Завдання. Складіть структурні колові діаграми розподілу населення, зайнятого в галузях економіки за два роки, побудуйте графіки, визначте показники динаміки Обсяг роботи 18 с.

Контрольная работа - Дальневосточный федеральный округ

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 202.61 КБ
 • добавлен 29 апреля 2010 г.
Экономико-географические характеристики Дальневосточного федерального округа (ДФО). Особенности географического положения. Экономическая оценка природных условий и ресурсов. Население ДФО. Численность населения. Удельный вес городского и сельского населения в общей численности населения. Возрастной состав населения. Коэффициент демографической нагрузки. Общие коэффициенты рождаемости и смертности. Отрасли специализации. Проблемы и перспективы раз...

Контрольная работа - Коротка характеристика нафтодобувної промисловості України. Стадії одержання та використання нафти України

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 164.02 КБ
 • добавлен 05 февраля 2011 г.
Характеристика нафтодобувної промисловості України. Стадії одержання та використання нафти України.

Контрольная работа - Машиностроительный комплекс Украины

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 37.01 КБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
2009 г. , 16 стр. Введение Обзор отраслей машиностроения Формы территориальной организации машиностроения Некоторые проблемы отрасли и пути их решения Заключение Список литературы

Контрольная работа - Нафтова промисловість України, Економіка Донецького економічного району (на укр.языке)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 175.5 КБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Введення Нафтова промисловість України, її значення, регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Видобуток нафти. Нафтопереробна промисловість. Екологічні проблеми галузі. Проблеми й перспективи розвитку нафтової промисловості України. Економіка Донецького економічного району: особливості розвитку розміщення продуктивних сил. Природно-ресурсний потенціал і продуктивні сили Донецького економічного району, його економ...

Контрольная работа - Особенности и факторы размещения химического комплекса

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 114 КБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Структура химического комплекса. Особенности химического комплекса. Факторы размещения химического комплекса. Влияние химического комплекса на окружающую среду

Контрольная работа - Особенности размещения и потребления водных ресурсов России

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 222.19 КБ
 • добавлен 12 февраля 2011 г.
Контрольная работа по экономической географии и регионалистике. РГТЭУ, 1 курс, 1 семестр, бухучет и аудит. , 19 страниц. Содержание. Водные ресурсы и их значение в экономике России Распределение водных ресурсов по экономическим районам России Характеристика крупнейших водохранилищ Характеристика речной сети и подземных вод России Речная сеть Подземные воды Крупнейшие артезианские бассейны Экологические проблемы, связанные с потреблением водных ре...

Контрольная работа - Размещение и развитие предприятий по производству продуктов питания из картофеля

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 106.5 КБ
 • добавлен 07 декабря 2010 г.
МГУТУ. Вариант № 9. Значение и состояние новой отрасли продуктов питания из картофеля. Сырьевая база и типы предприятий по производству продуктов пита-ния из картофеля. Преимущества картофелепродуктов по сравнению со свежим картофе-лем. Классификация картофелепродуктов и сроки их хранения. Перспективы развития производства картофелепродуктов в условиях рыночной экономики России.

Контрольная работа - Размещение и уровень развития газовой промышленности

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 33.13 КБ
 • добавлен 20 сентября 2009 г.
Экономическая география и регионалистика Введение Состав и значение газовой промышленности в народном хозяйстве России Место газа в топливно-энергетическом комплексе Место России в газовой промышленности мира Развитие и размещение газовой промышленности России Перспективы развития газовой промышленности Заключение Список литературы

Контрольная работа - Размещение черной металлургии России

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 16.75 КБ
 • добавлен 11 апреля 2010 г.
Контрольная работа по дисциплине регионалистика на тему "Размещение черной металлургии России" -Значение черной металлургии в хозяйстве страны -Типы металлургических предприятий и особенности их размещения. Характеристика металлургических баз -Топливно-сырьевая база черной металлургии

Контрольная работа - Размещение, рациональное использование природных ресурсов и их экономическая оценка

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 95.5 КБ
 • добавлен 07 декабря 2010 г.
МГУТУ. Вариант № 2. Понятие о природно-ресурсном потенциале. Место России в мировых природных ресурсах и степень обеспеченности ими. Количественная и каче-ственная оценка природных ресурсов. Проблемы ресурсосбережения. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. Современные тенден-ции в использовании природных ресурсов при переходе на рыночные отно-шения. Размещение и технико-экономическая оценка минерально-сырьевых, биологических, во...

Контрольная работа - Регионалистика Электроэнергетика

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 31.26 КБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Значение отрасли в народном хозяйстве страны. Факторы, влияющие на размещение отрасли. Характеристика отрасли. Современные тенденции развития отрасли. электроэнергетика.

Контрольная работа - Регионалистика. Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса Волго-Вятского экономического района

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 97.5 КБ
 • добавлен 02 сентября 2009 г.
Ижевск: ИГСА, 2008г. -22с. Регионалистика. Содержание. Введение. Общая характеристика района. Экономическая оценка природных условий и ресурсов. Население и трудовые ресурсы. Структура и размещение основных отраслей хозяйственного комплекса. Заключение. Список литературы.

Контрольная работа - Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 100 КБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
Роль промислового комплексу у розвитку господарства України. Структура промислового комплексу і її динаміка. Територіальні особливості і специфіка розміщення галузей промислового комплексу України. Висновки зондування території України по рівню промислового розвитку.

Контрольная работа - РПС Украины (укр. яз)

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 303 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Сучасні концепції розвитку продуктивних сил Сучасна концепція енерговиробничих циклів Сучасні концепції регіональної політики України Аналіз сучасного розміщення продуктивних сил Принципи та фактори розміщення продуктивних сил Структурний аналіз сучасного розміщення продуктивних сил Нові тенденції в територіальній організації продуктивних сил НТП та його вплив на територіальну й галузеву структуру продуктивних сил Альтернативні джерела еле...

Контрольная работа - Современное состояние рынка труда. Проблемы занятости и безработицы в региональном аспекте

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 104.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2009 г.
Контрольная работа по предмету: Размещение производительных сил и регионалистика. На тему: «Современное состояние рынка труда. Проблемы занятости и безработицы в региональном аспекте». Содержание. Введение. Состояние рынка труда в Тюменской области. Занятость населения. Понятие стандартной и нестандартной занятости. Проблемы безработицы в региональном аспекте. Заключение. Список используемой литературы.

Контрольная работа - Состав и значение АПК России

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 157.5 КБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
ТюмГУ "Финансы и кредит" 2008 год Значение агропромышленного комплекса, его структура и задачи Основные задачи перспективного развития АПК РФ в условиях становления рыночных отношений Экономические реформы в АПК на этапе становления рыночных отношений Инновационные пути развития, как решение имеющихся проблем

Контрольная работа - социально-экономическая география и регионалистика

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 206.5 КБ
 • добавлен 20 марта 2010 г.
СПбГУЭФ 2009 год, преподаватель Балабейкина, заочный факультет 3 курс Содержание: ВВедение, География населения. Демография, Основные понятия и определения. Северный и Северо-Западный экономические районы - сравнительный анализ по коэффициенту смертности. Заключение, Список источников

Контрольная работа - Транспортная система России как фактор ее социально-экономического развития

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Транспорт как отрасль материального производства и крупнейшая часть инфраструктурного комплекса России. География железнодорожного транспорта География автомобильного транспорта География речного транспорта География морского транспорта География воздушного транспорта География трубопроводного транспорта Промышленный транспорт Общественный транспорт Транспортные узлы Транспортные коридоры Современный этап развития транспортной системы страны Про...

Контрольная работа - Формы территориальной организации промышленности России

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 104 КБ
 • добавлен 03 сентября 2009 г.
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная промышленность. Газовая промышленность Угольная промышленность. Электроэнергетика. Черная и цветная металлургия. Машиностроительный комплекс. Химико-лесной комплекс

Контрольная работа - Экономико-географическая характеристика лесного комплекса. Экономико-географическая характеристика Уральского экономического района

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 177 КБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Содержание. Введение. Экономико-географическая характеристика лесного комплекса. Состав и значение отрасли. Уровень развития отрасли (объемы производства). Сырьевая база отрасли. Факторы размещения предприятий отрасли. Размещение по территории страны. Главные районы и предприятия. Проблемы отрасли. Экономико-географическая характеристика Уральского экономического района. Административный состав района. Особенности экономически-географического пол...

Контрольная работа - Экономико-географическая характеристика Северного экономического района

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 165.5 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
СибУПК. Вариант № 3. - 17с. План контрольной работы Административный состав района Особенности экономико-географического положения Место района в хозяйственном комплексе страны Оценка природных ресурсов и условий района Характеристика населения и трудовых ресурсов района Развитие и размещение основных отраслей промышленной специализации района Отрасли, дополняющие промышленную специализацию района, комплекс услуг Специализация, уровень развития...

Контрольная работа - Экономическая география и регионалистика

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 185 КБ
 • добавлен 02 декабря 2009 г.
УГЭУ Краткую характеристика экологической проблемы России на примере устаревших способов добычи. Экономико-географическая характеристика розничной торговли. Сравнительная экономико-географическая характеристика Ивановской и Курской областей. (таблица)

Контрольная работа -Экономическая география и регионалистика

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 8.04 КБ
 • добавлен 30 ноября 2009 г.
Сибгуити 3 семестр. оценка: хорошо. Изменения в положении России в конце XX века. Изменения в положении России в конце XX века. Исходя, из объективных закономерностей и общих задач размещения производства следует выделить общие принципы. Приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к районам потребления продукции. Первоочередное и комплексное использование наиболее эффективных видов природных ресурсов. Эффективное размещение пр...

Контрольная работа по экономической географии (регионалистике) Сибирский Федеральный Округ

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 192 КБ
 • добавлен 18 июня 2010 г.
Географическое положение Сибирского Федерального Округа. Природные ресурсы Сибирского Федерального Округа. Минеральные ресурсы. Гидроэнергетические и водные ресурсы. Экономика и социальный статус Сибирского Федерального Округа. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт и экономические связи. Население и трудовые ресурсы. Жизненный уровень населения. ВВП. Социально – экономические проблемы. Проблемы охраны окружающей среды....

Контрольно-курсовая работа - Особенности развития и размещения отраслей ТЭК России

 • формат docx
 • размер 109.82 КБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Современное состояние и структура топливно-энергетического комплекса России. Развитие и размещение нефтяной промышленности в России. Развитие и размещение газовой промышленности в России. Развитие и размещение угольной промышленности. Электроэнергетика. Перспективы развития ТЭК. Возможные пути решения энергетических проблем. 38 стр.

Кузнецова О.В. Сглаживание пространственной поляризации регионов посредством повышения их миграционной привлекательности (на примере Приволжкого Федерального округа)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3,69 МБ
 • добавлен 19 января 2015 г.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). — Самара: Самарская академия государственного и муниципального управления, 2014. — 161 с. Научный руководитель: доктор экономических наук профессор, Н.В. Шехова. Цель диссертационного исследования состоит в разработке инструментария повышения миграционной привлекательности региона....

Курсова робота - Особливості територіального розміщення підприємств горілчаної промисловості України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 408 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Сутність тa структурa горілчaної промисловості Покaзники розвитку горілчaної промисловості Фaктори впливу нa територіaльне розміщення горілчaної промисловості Укрaїни Особливості територіaльної оргaнізaції підприємств горілчaної промисловості Укрaїни Оцінкa покaзників розвитку горілчaної промисловості Укрaїни Оцінкa фaкторів впливу нa розміщення підприємств горілчaної промисловості Укрaїни Основні перспективи розвитку горілчaної промисловості Укр...

Курсова робота - Процес реформування транспортного комплексу України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 385.5 КБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
81 стр. Курсова робота складається з 3 розділів. В 1 розділі розглянуто структуру транспорту України ( Транспортна структура держави, Економіко-технологічні підйоми транспортного комплексу). В розділі 2 Характеристика видів транспорту та особливості його розміщення детально розглянуто всі види транспорту. В роздіілі 3 розглянуто стртаегію розвитку транспортно-дорожнього комплексу України до 2012 року ( Основні проблеми ТДК та Основні напрямки...

Курсовая работа - Газовая промышленность Украины

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 380.5 КБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Вступ Роль і господарське значення газової галузі в економіці України Паливно енергетичний баланс України Умови і фактори розвитку і розміщення газової промисловості Сировинний фактор Екологічний фактор Історичний фактор Споживчий фактор Сучасний рівень розвитку і характеристика розміщення газової промисловості Основні проблеми і перспективи розвитку газової промисловості Висновок Додатки

Курсовая работа - Особенности отраслевой и территориальной организации тяжелого машиностроения в РФ

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 43.88 КБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Состав и межотраслевые связи машиностроительного комплекса. Особенности организации тяжелого машиностроения в РФ. Территориальная организация тяжелого машиностроения. Особенности отраслевой организации тяжелого машиностроения. Развитие многоотраслевого машиностроения. Решение кадровой проблемы. Приложения. 36с.

Курсовая работа - Особенности размещения посевов технических культур

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 144 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Курсовая работа по предмету "Размещение производительных сил" по теме "Особенности размещения посевов технических культур". В работе рассмотрены следующие вопросы. Роль технических культур в формировании АПК. Размещение технических культури перерабатывающих предприятий. Проблемы отрасли в условиях новых экономических отношений.

Курсовая работа - Отраслевая структура народного хозяйства Беларуси

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 78.85 КБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
Введение Отрасли народного хозяйства Промышленность Аграрно-промышленный комплекс Транспорт и связь Комплекс социально-культурных отраслей Заключение Список использованных источников

Курсовая работа - Размещение электроэнергетики России

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 148.5 КБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
ВЗФЭИ. Региональная экономика и управление. 34 стр. 2007 год. Типы электростанций. Специфические черты электроэнергетики. План ГОЭЛРО. Принципы и факторы размещения электроэнергетики. Использование нетрадиционных источников энергии. Интеграционные процессы в электроэнергетике. Современные проблемы развития и перспективы электроэнергетики

Курсовая работа - Районирование нефтегазовых ресурсов РФ

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 753.25 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
ВУЗ - ГУУ, Специальность - "Менеджмент организации", 3-й курс. Дисциплина - экономическая география. Введение Районирование разрабатываемых нефтегазовых ресурсов РФ Западная Сибирь Восточная Сибирь Тимано-Печора Поволжье Предуралье-Урал Южные регионы России Дальний Восток Калининградская область Сводные данные Суммарная добыча нефти в России 2007 Суммарная добыча газа в России 2007 Перспективы развития российских нефтегазовых компаний...

Курсовая работа - ТЭК на современном этапе развитие в России

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 347 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Введение Теоретические основы развития топливно - энергетичсеского комплекса России Понятие топливно – энергетического комплекса Электроэнергетическое хозяйство Топливная промышленность Анализ топливно – энергетического комплекса России Анализ электроэнергетики Анализ нефтяной промышленности Анализ газовой промышленности Анализ угольной промышленности Проблемы и перспективы топливно-энергетического комплекса Заключение

Курсовая работа - Услуги как новый сегмент экономики и их роль в размещении производительных сил

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 25 апреля 2010 г.
2007 г. , 24 стр., РЭА им. Плеханова, ИЭФ, 2 курс Введение. Сфера услуг и размещение социального комплекса. Виды услуг. Роль сферы услуг в общем валовом выпуске и производстве валового регионального продукта. Валовый выпуск и производство валовой добавленной стоимости в расчете на душу населения. Заключение. Список литературы.

Курсовая работа - Характеристика Донецкого региона

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 241.5 КБ
 • добавлен 04 декабря 2009 г.
Крымский государственный инженерно-Педагогический университет. спец. Менеджмент, курс 2, стр27. Дисциплина: Размещение производительных сил. Административный состав и общая характеристика Донецкого региона. Условия и факторы формирования Донецкого региона. Отрасли специализации Донецкого региона.

Курсовая работа - Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 224.91 КБ
 • добавлен 29 ноября 2009 г.
Введение. Экономическое районирование. История экономического районирования. Принципы экономического районирования. Современное экономическое районирование России. Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала. Население и трудовые ресурсы. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства. Территориальная организация хозяйства. Проблемы и перспективы ра...

Курсовая работа - Экономико-географическая характеристика Мурманской области

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 195 КБ
 • добавлен 25 января 2009 г.
Экономико-географическая характеристика Мурманской области. Природные условия и ресурсы области (природно-ресурсный потенциал). Население (численность, состав, особенности размещения, структура занятости, основные социально-экономические проблемы + графики, таблицы, отражающие динамику показателей). Хозяйственный потенциал Мурманской области. Расчет возможности организации на территории Мурманской области предприятия по производству рафинированно...

Курсовой проект-Экономическое районирование

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 692.67 КБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів розвиток науки про економічне районування принципи формування економічних районів типи та системи економічних районів спеціалізація та комплексний розвиток економічного району. Показники сучасне економічне районування України. Проблеми

Лекции - Размещение производительных сил

Статья
 • формат doc
 • размер 109.45 КБ
 • добавлен 05 февраля 2010 г.
ДУЭП, Днепропетровск. 1. Теоретические основы и общие условия размещения производительных сил. Предмет, методы и практическое значение размещения производительных сил Закономерности размещения производительных сил и региональная экономическая политика в Украине. Природно-ресурсный потенциал Украины. Трудовые ресурсы. 2. Размещение и развитие производства в Украине. Экономическое обоснование размещения производства Энергопроизводственные циклы. 3...

Лекции - Размещение производительных сил

Статья
 • формат doc
 • размер 406 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
ДИТМ, 2003, 37 стр. Предмет и задачи курса. теоретические и методологические основы РПС. Закономерности и принципы РПС. Факторы РПС и их экономическая оценка. Методы экономического обоснования размещения производства. Природно-ресурсный потенциал и его оценка. Современная концепция энергопроизводственных циклов (ЭПУ). Формы размещения к территориальной организации производственных сил. Экономика Украины.

Лекции - Региональная экономика Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 507 КБ
 • добавлен 10 августа 2010 г.
Теоретические основы РПС Размещение и развитие производства

Лекции - РПС

Статья
 • формат doc
 • размер 603 КБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Предмет, методи та завдання курсу Передумови розміщення продуктивних сил Теорії розміщення продуктивних сил і розвитку регіонів Нові парадигми та концепції регіону Закономірності розміщення продуктивних сил Принципи розміщення продуктивних сил Фактори розміщення продуктивних сил Територіальний поділ праці Територіальна організація виробництва Економічне районування України Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил Методи аналі...

Лекции - Экономическая география и регионалистика

Статья
 • формат doc
 • размер 122.21 КБ
 • добавлен 18 июня 2009 г.
Теоретические вопросы экономической географии и регионалистики. Закономерности, факторы и условия размещения производительных сил.

Лекции - Экономическая география и регионалистика

Статья
 • формат doc
 • размер 178.5 КБ
 • добавлен 15 февраля 2010 г.
Краткий конспект 33стр, для ВУЗов заочной ф/о. Содержит 23 темы: Введение. Политическая карта России. Природные условия и ресурсы России. Народонаселение России. Народнохозяйственный комплекс России. Топливно-энергетический комплекс. Машиностроительный комплекс. Комплекс отраслей по производству конструкционных материалов. Отрасли по производству товаров народного потребления. Агропромышленный комплекс. Транспортный комплекс. Природопользование в...

Макогон Ю., Ляшенко В., Кравченко В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны

 • формат pdf
 • размер 773.73 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Учебное пособие. - ДонНУ, 2001. - 88 с. В методическом учебном пособии рассмотрены мировой опыт создания и функционирования свободных экономических зон, методологические и методические вопросы осуществления отбора предприятий-субъектов зоны, проведение оценки эффективности инвестиционных мер, разработка принципов государственного регулирования и деятельности свободных экономических зон, необходимость стимулирования процесса создания свободных эк...

Металургія України, особливості розміщення окремих підприємств

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,06 КБ
 • добавлен 05 июня 2012 г.
НТУ "ХПІ", Харків, 2008. - 18 с. Предмет - Розміщення виробничих сил Реферат Вступ Металургійний комплекс України: історичний розвиток, структура та значення Чорна металургія України Загальна характеристика галузі Фактори розміщення чорної металургії Характеристика основних металургійних районів Придніпровський металургійний район Донецький металургійний район Приазовський металургійний район Кольорова металургія Загальна харак...

Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

Реферат
 • формат rtf
 • размер 472,73 КБ
 • добавлен 17 ноября 2012 г.
Вступ Теоретичні проблеми економічних категорій продуктивних сил і виробничих відносин. Продуктивні сили, як матеріальна основа розвитку виробничих відносин Виробничі відносини, як соціально-економічна форма розвитку продуктивних сил. Взаємозв’язок продуктивних сил і виробничих відносин. Людський капітал та національне багатство. Взаємозв'язок продуктивних сил та виробничих відносин. Людський капітал як чинник і наслідок розвитку виробничих відн...

Некрасов Н.Н. (ред.), Минц Л.Е. (ред.), Финкельштейн Ю.Ю. (ред.) Применение математики при размещении производительных сил

 • формат djvu
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 15 февраля 2016 г.
М.: Наука, 1964. — 134 с. Вопросы размещения производительных сил по экономическим районам приобретают все большее значение. При выборе оптимального варианта размещения неоценимую помощь может оказать применение математических методов. Вопрос о целесообразности применения математики в экономических исследованиях не является больше дискуссионным. Как наилучшим образом применить экономико-математическое моделирование к задаче оптимального размещени...

Нефтяная промышленность РФ

Реферат
 • формат doc
 • размер 143,84 КБ
 • добавлен 22 марта 2012 г.
Москва, 2012 Введение Значение отрасли в формировании ТЭКа Районы добычи и переработки Нефтепроводы Проблемы отрасли Перспективы инвестиций

Нижник В.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 • формат pdf
 • размер 5,07 МБ
 • добавлен 26 июня 2016 г.
Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 321 с. — ISBN 966-330-014-0. У посібнику розкриваються методологічні основи теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, наводиться аналіз розвитку і розміщення продуктивних сил України за галузями економіки, а також за окремими регіонами. Розглядаються особливості розвитку і сучасний стан економічних районів України. Наведені форми і перспективи співробітництва України...

Оборонно-промисловий комплекс і його місце в машинобудівному комплексі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 25,34 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Інститут безперервної фахової освіти. - Дніпропетровськ, 2012. - 17с. Перевірив: ст.викл. Малиш І.М. Вступ. Оборонно-Промисловий комплекс та його місце у машинобудівному комплексі. Оборонно-промисловий комплекс України. Характеристика складових оборонно-промислового комплексу. Авіаційна промисловість. Ракетно-космічна галузь. Суднобудування. Радіоелектроніка, обчислювальна техніка і засоби зв'язку. Танкобудування. Висновки. список використаних дж...

Ответы по экономической географии и регионалистике

pottee
 • формат doc
 • размер 105.06 КБ
 • добавлен 09 июля 2009 г.
КФ МУГУ, 2009, Преподаватель Н. А. Новоселова. История создания науки. Задачи и содержание науки СЭГ. Место СЭГ в системе наук. Направления и методы исследования экономической и социальной географии. Страны и страноведение. Административно-территориальное устройство России. Политическая карта мира. География мирового населения. Демографические проблемы РФ. Международное разделение труда. Географические основы мирового хозяйства. Природно-ресурсны...

Офіційні статистичні дані за галузями народного господарства (2000-2010 роки)

 • формат doc
 • размер 850 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
"Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана". 6509, І курс, І семестр. Статистика взята з офіційного сайту статистичної інформації. Зкомпоновано в 1 файл. Викладач: Краєвий О. Д. 27 сторінок. Лише таблиці зі статистичними даними за 2000-2010 роки. Основні показники розвитку промисловості, забезпеченість населених пунктів водою та газом, рослинництво, тваринництво, зведені показники, виробництво основних сільськогосподарських...

Плешакова М.В. Регионалистика

 • формат doc
 • размер 127.03 КБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
В учебном пособии рассматриваются основные вопросы дисциплины в соответствии с программой. Данное учебное пособие состоит из трех частей: теоретической, характеризующей общие положения теории регионализма, включающие в себя предмет, метод, задачи регионалистики, структуру и основные понятия теории. Вторая и третья части посвящены рассмотрению отраслевой и территориальной структуры хозяйства РФ.

Презентация - Енергетика україни

Презентация
 • формат pptx
 • размер 1.86 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
ДВНЗ УАБС НБУ Суми, Україна, 2010, 23 слайда. Загальна характеристика енергетичних ресурсів країни. Розміщення електростанцій. Теплові електростанції, їх характеристика. Атомні електростанції. Їх характеристика. Основні фактори розміщення АЕС. Гідроелектростанції, характеристика, проблематика, принципи розміщення. Альтернативні види енергії. Сонячна енергія. Вітрова енергія. Геотермальна енергія. Нетрадиційне використання води. Використання водню...

Презентация - Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и легкая промышленность Республики Беларусь

Презентация
 • формат pptx
 • размер 431.72 КБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Белорусский государственный экономический университет, Терехов И. И. , 22 слайда, 2010 г. В презентации тезисно изложены сущности каждого вида промышленности, их структура, современное состояние (статистика), проблемы и перспективы развития. Информация представлена в виде красочных графиков и схем.

Презентация - населення України

Презентация
 • формат ppt, doc
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
ДВНЗ УАБС НБУ Суми, Україна.2010 год, презентация+текст. Загальна характеристика. Чисельність населення на 1 січня 2010 року та середня на 2009 рік наявне населення. Постійне населення. Динаміка зміни чисельності населення України у 1990—2007 роках. 1913-2009 роки. Загальна характеристика 2001-2010. Густота населення. Коефіцієнт народжуваності. Вікова структура. Стимулювання демографічних показників.

Презентация - Причерноморский экономический район

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2.66 МБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Карта Характеристика района Ведущие отрасли: Машиностроение, судостроение, АПК, Черная металлургия, химическая промышленность, легкая и пищевая пром-ть, рекреационный комплекс (далее подробно о каждой) Промышленные узлы Экспорт Проблемы развития Ключевые слова Сдана в МГУ на отлично. Преподаватель - Митюшкина К. С.

Презентация - Харчова промисловість України

Реферат
 • формат ppt
 • размер 3.95 МБ
 • добавлен 10 мая 2010 г.
Презентація, для студентів, що вивчають регіональну економіку. входять такі питання : Особливості сучасного розвитку АПК Харчова промисловісьть як ланка АПК Структура харчової промисловості Проблеми і перспективи Висновки

Проблеми і перспективи розвитку економічного потенціалу Північно-східного економічного регіону

Реферат
 • формат doc
 • размер 243,93 КБ
 • добавлен 06 октября 2014 г.
ЧНУ ім. Федьковича, м. Чернівці, Україна, Філіпчук, 15 ст., 2014. Загальна характеристика Північно-східного економічного району. Розташування. Географія. Історико-географічні передумови формування ринків. Населення і трудові ресурси. Природні умови і ресурси. Промисловість. Найбільші міста. Проблеми і перспективи розвитку економічного потенціалу Північно-східного економічного району. Проблеми. Перпективи.

Продуктивні сили Кіровоградської області

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 61,80 КБ
 • добавлен 31 августа 2013 г.
Бобринецький технікум ім. В. Порика БНАУ, Бобринець/Україна, 2010. — 27 с. Дисципліна — Розміщення продуктивних сил Вступ. Короткі основні відомості про територію, що досліджується. Визначення терміна Продуктивні сили, загальний рівень розвитку продуктивних сил Кіровоградської області. Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Кіровоградської області: історичні, природні, демографічні. Сучасна структура і рівень розвитку провідних галузей...

Продуктивні сили Черкаської області

Реферат
 • формат doc
 • размер 745,66 КБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
Львів, ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, кафедра маркетингу, дисципліна: розміщення продуктивних сил, викладач: Клебан О.Л., 2010 р., 15 с. Вступ Відомості про область Географія області Адміністративно-територіальний устрій Ресурсний потенціал Населення Економічна активність населення Виробничий потенціал Агропромисловий комплекс Промисловий комплекс Природно-ресурсний потенціал Корисні копалини Земельні ресурси Лісові ресурси Водні ресурси Виснов...

Размещение электроэнергетики

Реферат
 • формат doc
 • размер 38,50 КБ
 • добавлен 29 января 2012 г.
Введение. Характеристика основных типов электростанций России. Размещение тепловых, гидравлических и атомных электростанций. Современные проблемы электроэнергетики и пути их решения. Характеристика сырьевой базы электростанций. Уровень развития, темпы роста отрасли, перспективы. Заключение Литература

Реферат - Агропромышленный комплекс Украины (На украинском языке)

Реферат
 • формат doc
 • размер 18.01 КБ
 • добавлен 27 января 2010 г.
Киевский национальный Экономический Университет ЗМІСТ Сутність агропромислового комплексу і його місце в народногосподарському комплексі України. Галузева структура агропромислового комплексу. Сільське господарство та особливості його розміщення. Функціональна структура агропромислового комплексу. Територіальна структура агропромислового комплексу. Сучасний стан розвитку аграрного сектору Причини виникнення проблем Перспективи розвитку агропромис...

Реферат - Водний і повітряний транспорт України

Реферат
 • формат doc
 • размер 15.47 КБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
Морський транспорт річковий транспорт повітряний транспорт вантажооборот(до 2004)

Реферат - Восточно-сибирский экономический район

Реферат
 • формат doc
 • размер 14.97 КБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Краснодар; КГУКИ; Информационно-библиотечный факультет; специальность: прикладная информатика; предмет: Региональная экономика; год 2010; 18 стр. Введение Природно-ресурсный потенциал Промышленность района Агропромышленный комплекс Транспорт и экономические связи Экологические проблемы региона Территориальная организация хозяйства Список литературы

Реферат - Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

Реферат
 • формат rtf
 • размер 455.17 КБ
 • добавлен 07 сентября 2011 г.
Зміст. Вступ. Місце і роль природних ресурсів в економіці країни. Характеристика природних ресурсів. а) паливно – енергетичні. б) рудні. в) нерудні. г) біологічні. д) заповідні. е) рекреаційні. Ресурсозбереження як фактор підвищення ефективності виробництва. Висновок.

Реферат - Зернове госродарство України

Реферат
 • формат docx
 • размер 52.18 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Реферат, Регіональна економіка, 20 ст., Зміст: Умови та фактори розвитку і розміщення зернового господарства України. Сучасний стан розвитку і характер розміщення зернового господарства України. Основні проблеми та перспективи розвитку та розміщення зернового господарства України

Реферат - Лісопромисловий комплекс України

Реферат
 • формат doc
 • размер 89.07 КБ
 • добавлен 14 марта 2010 г.
Дисципліна "Національна економіка", ХНЕУ, 2008 рік, 31 стор. Вступ Сутність лісопромислового комплексу України Статистичний аналіз розвитку лісопромислового комплексу України Соціально-правові принципи сталого розвитку лісопромислового комплексу України Висновок Перелік джерел Додатки

Реферат - Машиностроительный комплекс

Реферат
 • формат doc
 • размер 83 КБ
 • добавлен 16 ноября 2009 г.
Реферат по дисциплине Экономическая география. Машиностроение. Машиностроительный комплекс (МСК). Группы машиностроения. Территориальная структура мирового машиностроения. Территориальная структура машиностроительного комплекса Российской Федерации.

Реферат - Особенности развития и размещения экологически опасных предприятий

Реферат
 • формат docx
 • размер 45.41 КБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
С развитием производства серьезной проблемой всякого промышленника был выбор места для размещения промышленных и иных хозяйственных объектов. От этого выбора во многом зависел успех дела, экономическая эффективность производства. Поэтому основным общим критерием рационального выбора места размещения хозяйственного субъекта всегда была экономическая выгода. Однако кроме этого главного критерия, при выборе места производственной деятельности учитыв...

Реферат - ПЕК: його суть, значення, галузева структура

Реферат
 • формат doc
 • размер 87.5 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
3 курс экономика предприятия Метою роботи є поглиблення та закріплення знань з основних питань теорії розміщення продуктивних сил, закономірностей розміщення паливно-енергетичного комплексу та застосування їх на практиці. Завдання роботи – розкрити значення та охарактеризувати сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України, висвітлити вплив факторів на розвиток та розміщення галузей паливно-енергетичного комплексу , викласти основні пробл...

Реферат - Поняття та сутність мінеральної сировини

Реферат
 • формат doc
 • размер 103.5 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Вступ Поняття та сутність мінеральної сировини, її місце серед природних ресурсів світу Мінеральна сировина як фактор розміщення продуктивних сил Роль мінеральної сировини в сучасній світовій економіці Висновок Література

Реферат - Развитие и размещение морского транспорта

Реферат
 • формат doc
 • размер 48.87 КБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
Введение Место транспортной системы в воспроизводственном процессе страны Классификация транспортной системы России Место в ней морского транспорта География морского транспорта Российской Федерации Факторы её определяющие Характеристика современного состояния морского транспорта Материально-техническая база морского транспорта Особенности её формирования Экономическая оценка деятельности морского транспорта за 2002-2007 годы Перспективы развития...

Реферат - Северо-Западный экономический район

Реферат
 • формат docx
 • размер 114.14 КБ
 • добавлен 02 апреля 2010 г.
Костромской государственный технологический университет, кафедра Экономической теории, 1 курс, специальность "Финансы и кредит" ВВЕДЕНИЕ I. Состав экономического района. II. Экономико-географическое положение района. III. Население и трудовые ресурсы. 1. Заселенность территории района. 2. Динамика населения района. 3. Трудовые ресурсы, рынок труда. IV. Отрасли специализации 1. Машиностроение. 2. Химическая промышленность. 3. Текстильная промышле...

Реферат - Социально-экономическая характеристика города Кондопога

Реферат
 • формат docx
 • размер 3.66 МБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
История города. Общая характеристика эгп. Население. Природные условия и ресурсы. Промышленность. Транспорт. Экология. Культура. Образование. Достопримечательности. ПетрГу, Экономический факультет, Литвинов А. С. , 23 стр. , 2011г.

Реферат - Структура і розміщення населення України

Реферат
 • формат doc
 • размер 47 КБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
8 стор. Структура населення Співвідношення між жінками і чоловіками в різних вікових групах Розміщення населення України Розселення населення: міське та сільське Використана література

Реферат - Транспортная система Украины

Реферат
 • формат doc
 • размер 20.48 КБ
 • добавлен 18 июня 2010 г.
Введение Характеристика различных видов транспорта Железнодорожный Морской Речной Автомобильный Трубопроводный Газопроводный Воздушный Выводы Список использованной литературы Национальный Горный Университет

Реферат - Транспортный комплекс России

Реферат
 • формат doc
 • размер 31.53 КБ
 • добавлен 11 октября 2010 г.
Реферат сдавался в апреле 2010г. С оценкой - отлично. Введение Значение и структура транспортного комплекса России Значение транспортного комплекса России Структура транспортного комплекса России Размещение транспортного комплекса РФ Размещение железнодорожного транспорта в РФ Размещение автомобильного транспорта РФ Размещение морского транспорта РФ Размещение речного транспорта РФ Размещение авиационного транспорта в РФ Заключение Список использ...

Реферат - Электроэнергетика РФ. Типы электростанций, принципы и факторы размещения электростанций. Новые виды нетрадиционных генерирующих источников энергии

Реферат
 • формат doc
 • размер 2.14 МБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
Электроэнергетика РФ. Типы электростанций, принципы и факторы размещения электростанций. Новые виды нетрадиционных генерирующих источников энергии. 20 стр.

Родина Л.Н. Экономическая география и регионалистика

Практикум
 • формат pdf
 • размер 214.69 КБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Сост. Л. Н. Родина. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 16 с. Методические указания содержат тематику курсовых работ, перечень литературы и позволяют студентам закрепить курс экономической географии как основу для изучения на последующих курсах других социально-экономических дисциплин. Предназначены для студентов специальностей 060400, 060500.

Розміщення продуктивних сил України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 36,77 КБ
 • добавлен 17 ноября 2012 г.
Сумський кооперативний технікум, 2006. - 28 с. Дисципліна - Розміщення продуктивних сил Загальний рівень розвитку продуктивних сил України. Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил України : природні, демографічні, економічні. Сучасна структура і рівень розвитку провідних галузей господарства України. Особливості розміщення і територіальна структура: промисловості, АПК, транспорту, сфери обслуговування. Участь України у міжнародному тер...

Ситнин А.В. (гл. ред.) Современные производительные силы

Статья
 • формат pdf
 • размер 7,59 МБ
 • добавлен 04 апреля 2016 г.
Научный журнал. - 2015. - № 1. - 158 с. Содержание: Новая промышленная политика в монопрофильных городах России. Новый методический подход к мониторингу социально-экономического положения моногородов России. Тенденции развития инструментов стратегического планирования деятельности промышленных предприятий в постиндустриальной экономике. Новая парадигма: Экономика свободных ресурсов производительных сил в концессии.

Состав населения Донбасса (городское и сельское, по возрасту, полу, национальности, профессии)

Реферат
 • формат doc
 • размер 58,72 КБ
 • добавлен 12 февраля 2012 г.
ДонНУ, Донецк, Украина, 2011. - 13 с. Дисциплина Размещение производительных сил Донбасса Данная работа содержит данные о составе населения состоянием на 2011. Численность населения. Структура населения по возрасту и полу. Национальная структура населения. Демографическое старение населения. Структура населения по брачному и семейному состоянию. Смертность и рождаемость. Профессиональная занятость населения.

Телебєнєва Є.Ю. Суспільно-географічне дослідження соціально-економічного розвитку (на прикладі Харківської області)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 6,00 МБ
 • добавлен 10 февраля 2017 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата географічних наук за спеціальністю: 11.00.02 - економічна та соціальна географія. — Х.: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2015. — 300 с. Науковий керівник: Немєць Л. М., д.г.н., проф. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження соціально-економічного розвитку регіону Передумови та сучасний стан соціально-економічного ровзитку Харківського регіону Просторо...

Транспорта система України та проблеми її розвитку

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 268 КБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних відносин, одна із провідних галузей матеріального виробництва. Він бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв’язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами.

Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г.А, Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 20 мая 2011 г.
Учебное пособие, 2-е изд., псрераб., доп. Донецк; Издательство ИСТОКИ, 1999 - 288с. В пособии показаны теоретические и практические вопросы размещения производительных сил Донбасса. Раскрыты предпосылки формирования, отраслевая и территориальная структуры хозяйств региона. Для студентов экономических специальностей, учащихся и учителей школ, специалистов народного хозяйства.

Усачев Н.А., Окушко Я.Г.Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 20 мая 2011 г.
Учебное пособие, 2-е изд., псрераб., доп. Донецк; Издательство ИСТОКИ, 1999 - 288с. В пособии показаны теоретические и практические вопросы размещения производительных сил Донбасса. Раскрыты предпосылки формирования, отраслевая и территориальная структуры хозяйств региона. Для студентов экономических специальностей, учащихся и учителей школ, специалистов народного хозяйства.

Филатов В.Н. Экономическая география и регионалистика

 • формат doc
 • размер 250.5 КБ
 • добавлен 29 августа 2009 г.
Автор – Филатов В. Н. – к. э. н., доцент кафедры «Экономика и управление предприятием» АГТУ. Рецензент – доцент кафедры «Маркетинг и реклама» Вахромов Е. Н. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Некоторые теоретические вопросы размещения производительных сил. Схемы размещения производительных сил и принципы разработки схем размещения. Некоторые вопросы демографии. Экономическая география и рациональное природопольз...

Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Размещение производительных сил и региональная экономика: Уч. пособ. (На укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 16.12 МБ
 • добавлен 31 мая 2010 г.
Изд-во: Кондор, 2009. - 344 с. (Киев) Учебник имеет гриф Министерства образования Украины V книзі розглянуто основні проблеми розміщення продуктивних сил України та регііоналістики в умовах ринкової економіки. Розкрито економічні закони та закономірності, принципи й фактори розмішення продуктивних сил, охарактеризовано основні господарсько промислові комплекси та проблеми регіональної економіки і регіональної політики відповідно до типової прог...

Шпаргалка - Распределение производительных сил. Экономическая география России

pottee
 • формат doc
 • размер 102 КБ
 • добавлен 04 декабря 2009 г.
Предмет, методы и задачи дисциплины «Размещение производительных сил». Закономерности территориальной организации народного хозяйства. Принципы территориальной организации народного хозяйства. Факторы размещения производительных сил. Классификация отраслей промышленности по факторам размещения. Географические и экономические условия размещения производительных сил. Природно-ресурсный потенциал России, его экономическая оценка. Население РФ и особ...

Шпаргалка по РПС

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 181.58 КБ
 • добавлен 20 ноября 2010 г.
КНЭУ, 2009. 138 вопросов. Предмет, метод і завдання курсу «РЕ» та його зв’язок з іншими дисциплінами. Основні поняття та наукові категорії РЕ. Місце регіональної економіки в системі наук. Загальні закономірності розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер. Принципи розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, їхня суть. Основні фактори розміщення продуктивних сил та формування е...

Шпаргалки - Розміщення продуктивних сил

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Теоретичні відомості та відповіді а запитання. 147 вопросов. 147 стор. Предмет курсу Розміщення продуктивних сил Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення Основні принципи розміщення продуктивних сил, їх суть та значення Основні фактори РПС, їх суть Ек-не районування, його суть та значення Поняття економічний район, його суть. Об?єктивний характер формування економічних районів Основні принципи економічного районув...

Єрьомін С. Розміщення продуктивних сил

 • формат doc
 • размер 75.01 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
К.: Знання, 2003. – 350с.(в файле 88 с.) Предмет, методологія та завдання курсу Систематизація основних термінів та визначень Передумови розміщення продуктивних сил Закономірності розміщення продуктивних сил Принципи розміщення продуктивних сил Фактори розміщення продуктивних сил Територіальний поділ праці: сутність, зміст та види. Концепція енерговиробничих циклів. Територіально-виробничі, портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони...