Похожие разделы

Агеева Е.В. Негосударственные пенсионные фонды

 • формат pdf
 • размер 729,16 КБ
 • добавлен 04 января 2017 г.
Курс лекций. — Иркутск: Изд-во БГУ, 2015. — 105 с. Рассматриваются деятельность негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию граждан на территории Российской Федерации. Для студентов вузов и колледжей, магистрантов, изучающих вопросы пенсионного обеспечения граждан.

Агеева Е.В. Социальное страхование

 • формат pdf
 • размер 798,04 КБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Курс лекций. - Иркутск: БГУЭП, 2013. - 122 с. Рассматриваются теоретические вопросы организации социального страхования, даётся обзор системы обязательного социального страхования в РФ. Представлены такие темы, как: "Социальная защита населения, её актуальность и структура", "Социальное страхование как основа системы социальной защиты работающего населения", "Система социального страхования в Российской Федерации", "Обязательное пенсионное страхо...

Агеева Е.В. Фонд социального страхования

 • формат pdf
 • размер 922,66 КБ
 • добавлен 05 июня 2016 г.
Курс лекций. - Иркутск: БГУ, 2015. - 127 с. Рассматривается деятельность государственного учреждения «Фонд социального страхования РФ», его главные задачи, структура управления. Основное внимание уделено описанию деятельности Фонда социального страхования РФ при реализации обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательного социального страхования на случай временной нетрудосп...

Аналіз пропонованої обов’язкової накопичувальної системи

 • формат pdf
 • размер 421,44 КБ
 • добавлен 07 октября 2013 г.
Проект розвитку фінансового сектору. — USAID, Лютий 2011. — 13 c. В даному документі аналізується обов’язкова накопичувальна система (другий рівень), запропонована для України, в контексті міжнародного досвіду. Аналіз пропонованої обов’язкової накопичувальної системи Вступ Що таке обов’язкова накопичувальна система? Ведення обліку учасників Інвестування активів учасників В чому відмінність України від більшості інших країн Куди можливо інвестуват...

Баранник Л.Б. Соціальне страхування: навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 836 КБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань - 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ. Дніпропетровська державна фінансова академія. – 2009 р. – 105 с. Модуль Теоретико-методологічні засади функціонування соціального страхування Змістовий модуль Механізм функціонування системи соціального страхування в Україні С...

Баранник Л.Б. та ін. Менеджмент соціального страхування

 • формат pdf
 • размер 1,42 МБ
 • добавлен 15 декабря 2014 г.
Навчальний посібник / Л.Б. Баранник, В.В. Даценко, Л.О. Заволока, Н.М. Ткаченко. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. – 204 с. Навчальний посібник Менеджмент соціального страхування містить конспект лекцій з соціального страхування, питання для самоконтролю, тестові завдання, список використаної та рекомендованої літератури, предметний покажчик і додатки. Передмова Теоретичні та методологічні засади соціального страхування Історія становлення соціальн...

Безугла В.О., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Соціальне страхування

 • формат pdf
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2011. – 208 с. ISBN 978-611-01-0134-9 Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми дисципліни «Соціальне страхування». В ньому розглянуті загальні принципи, функції соціального страхування як провідної організаційно-правової форми соціального забезпечення, тенденції становлення та розвитку системи соціального страхування. Теоретичний матеріал представлено у вигляді схем, графіків та табл...

Бойко О.В. Развитие актуарных методов оценки профессионального риска в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 22 января 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2015 г. - 193 стр. Специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Научный руководитель: - доктор экономических наук, профессор Архипов А.П. Цель диссертационной работы состоит в теоретическом о...

Види загальнообовязкового державного соціального страхування

Реферат
 • формат docx
 • размер 36.2 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
План. Вступ. Поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування. Особливості. Поняття та класифікація принципів права соціального забезпечення. Загальна характеристика видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Єдиний соціальний внесок (поняття, платники, розмір внеску). Висновки. Література.

Внукова Н.М. Соціальне cтахування

 • формат doc
 • размер 964 КБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Издательство Кондор. Год издания 2006. ISBN 966-351-041-2. Кол-во страниц 352. ЗМІСТ. Сутність, принципи і роль соціального страхування. Іноземний досвід у сфері соціального страхування. Державне регулювання соціального страхування. Страхування тимчасової втрати працездатності. Медичне страхування. Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання. Страхування на випадок безробіття. Пенсійне страхування. Напрямки...

Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування

 • формат pdf
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Кредитно-модульний курс. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 412 с. Посібник відповідає програмі курсу „Соціальне страхування, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Викладено теоретичні основи фінансової діяльності суб’єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянуті функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання. Подано ре...

Галаганов В.П. Проблемы обязательного социального страхования (правовой аспект)

 • формат pdf
 • размер 10,37 МБ
 • добавлен 01 января 2016 г.
М.: Палеотип, 2009. — 128 c. В монографии комплексно исследуются теоретические и практические вопросы правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию в России, а именно: его состояние с учётом таких правовых явлений, как преемственность и производность, а также основных дефектов, проявляющихся в ходе регламентации обязательных социально-страховых отношений; его развитие, представленное кодификацией как способом совершен...

Гончаров В.С., Иванов С.Ю., Иванов А.С. Роль профсоюзов в условиях перехода к новым принципам социальной защиты работников

 • формат pdf
 • размер 948,78 КБ
 • добавлен 21 августа 2015 г.
М.: ИД «АТИСО», 2010. — 85 с. В монографии раскрываются особенности формирования системы социального страхования в новых социально-экономических условиях. Особое значение придается анализу роли профсоюзов в условиях перехода к новым принципам социальной защиты. В работе определены место и роль Фонда социального страхования Российской Федерации в системе социального партнерства, рассмотрены характеристики действующих форм и методов участия профсою...

Государственные и негосударственные пенсионные фонды и основные направления их деятельности

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 57,57 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Курсовик, 2011, СПбГУТД - 26 с. Введение Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с другими органами государственного управления Структура государственного Пенсионного фонда и его подразделений Негосударственные пенсионные фонды Предпосылки возникновения негосударственной пенсионной системы Правовое регулиро...

Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я., Субачов І.Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн

 • формат pdf
 • размер 481.7 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 144 с. У навчальному посібнику «Системи соціального страхування зарубіжних країн» подано аналіз систем соціального страхування країн СНД, США, Японії, Європейського Союзу, чий досвід у силу історичних та політичних обставин має найбільше значення для України. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, питання та тести для перевірки якості засвоєних знань. Посібник призначено для студентів...

Единый социальный взнос

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,60 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Содержание. Введение. Плательщики единого социального взноса. Объект обложения единым социальным взносом. Ставки единого взноса. Порядок и сроки уплаты единого социального взноса. Осуществление контроля за уплатой единого социального взноса. Применение штрафных санкций и пени за неуплату единого взноса. Переходные положения. Выводы. Список используемой литературы.

Ефимов О.Н. Социальное страхование в России

 • формат pdf
 • размер 2.26 МБ
 • добавлен 02 мая 2015 г.
Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. — 175 с. Учебная дисциплина «Социальное страхование в России» является специальной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний и умений. В работе рассматриваются: сущность, роль, задачи социального страхования; реформы социального страхования, эволюция обязательного и добровольного социального страхования; причины несовершенства частного рынка страхования от социальных рисков; негос...

Заячківська О.В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Соціальне страхування

Практикум
 • формат djvu
 • размер 152,71 КБ
 • добавлен 18 июля 2014 г.
Методичні вказівки. - Рівне: НУВГП, 2013. - 31с. Для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання. Розрахункова робота передбачає вирішення трьох задач, які охоплюють всі теми дисципліни і включає розрахунки пенсії для різних категорій населення, прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних та демографічних груп та розрахунку нетто-ставки та брутто-ставки. Зміст: Загальні в...

Конопліна Ю.С. Соціальне страхування

 • формат pdf
 • размер 9.58 МБ
 • добавлен 28 июня 2010 г.
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-проф. прогр. бакалавра з напряму підготов. «Фінанси і кредит». — Суми: Унів. книга, 2008. — 224 с.: іл., табл. Сутність принципи та роль соціального страхування Становлення та розвиток соціального страхування Державне регулювання соціального страхування Управління коштами соціального страхування Страхування тимчасової втрати працездатності Медичне страхування Страхування від нещ...

Конспект лекцій з дисципліни Соціальне страхування

Статья
 • формат doc
 • размер 428,31 КБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
Необхідність та економічний зміст соціального страхування. Становлення та розвиток соціального страхування. Державне регулювання соціального страхування. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування. Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування. Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань. Соціальне ст...

Косарев Ю.А. Концептуальные модели государственного социального страхования как формы социальной защиты и национальной безопасности общества в пореформенный период

 • формат doc
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук. Москва - 1999 г. СОДЕРЖАНИЕ Введение Теоретико-методологические проблемы социальной защиты и страхования Социальная защита личности и национальная безопасность общества. Ретроспективные концептуальные системы социального страхования Методологические подходы к реформированию системы социального страхования Трансформация системы страхования в странах Запада Концептуальные мо...

Косарев Ю.А. Концептуальные модели государственного социального страхования как формы социальной защиты и национальной безопасности общества в пореформенный период

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1.47 МБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
- Ставрополь, - ИСПИ РАН. – 1999 г., – 305 с. Диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук. Специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы. (На правах рукописи). Аннотация. Цель исследования. Настоящая работа нацелена на: определение теоретико-методологических оснований системы государственного социального страхования в пореформенной России, с учетом особого динамизма и направлений эконом...

Косарев Ю.А. Социальное страхование в России

 • формат doc
 • размер 1.35 МБ
 • добавлен 21 февраля 2010 г.
Новые социальные ориентиры. Проблемы гарантированности социальной защиты. Новая аксиоматика социальных реформ. Социальная поддержка материнства, детства и семьи. Роль государства в социальной защите. Общие направления реформирование системы социальной защиты. Социально-трудовые отношения и правовые документы. Страхование как форма социальной защиты. Организация системы социальной защиты и страхования. Виды страхования. Проблемы социального страхо...

Кравцов Д.М. (укл.) Організація роботи в органах Пенсійного фонду України

 • формат pdf
 • размер 549,47 КБ
 • добавлен 24 октября 2013 г.
Курс лекцій для студентів V курсу факультету Підготовки кадрів для органів Пенсійного фонду України. — Х.: Нац. ун-т юрид. акад. України, 2011. — 85 с. Курс лекцій з навчальної дисципліни Організація роботи в органах Пенсійного фонду України присвячений висвітленню питань функціонування Пенсійного фонду України. Він покликаний надати студентам і слухачам вищих навчальних закладів знання з теорії права соціального забезпечення й нормативно-право...

Кричевский Н.А., Соловьев А.К. Социальное страхование

 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 24 марта 2013 г.
Учебник. — М.: Дашков и К, 2007. — 313 с. Раскрыта сущность форм и видов социального страхования, показана их особенность, роль и место в современной системе социальной защиты населения, рассмотрены основы добровольного социального страхования, значительное место уделено зарубежной практике страховой защиты от социальных рисков. Для студентов, обучающихся по экономическим и социальным специальностям. Будет полезен в практической деятельности субъ...

Кропельницька С.О., Солоджук Т.В. Соціальне страхування

 • формат pdf
 • размер 2,12 МБ
 • добавлен 02 февраля 2014 г.
К. : Центр учбової літератури, 2013. — 336 с. Посібник відповідає програмі курсу «Соціальне страхування», затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Містить теоретичні основи вивчення фінансової діяльності суб’єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянут і функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби методи його регулювання. Подано детальну характе...

Куликов С.В., Доронина Ю.В. Основы социального страхования

 • формат pdf
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 27 мая 2011 г.
Учебно-методический комплекс. – Новосибирск: НГУЭУ, 2007. – 138 с. Цель данного учебно-методического комплекса – оптимизация самостоятельной работы студентов по овладению теоретическим и практическим материалом учебной дисциплины «Основы социального страхования». Комплекс содержит методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, рабочую программу и методические указания по выполнению контрольной работы, тексты лекций, практикум по...

Медицинское страхование в современной России

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 237,99 КБ
 • добавлен 11 мая 2016 г.
Пензенский государственный университет, Пенза/Россия, 2016. — 30 с. Дисциплина - Основы социального страхования Введение, Теоретико-методологическое обоснование медицинского страхования в России, Практика использования ОМС и ДМС в современной России, Заключение, Глоссарий, Список литературы, Приложения

Недержавне соціальне страхування

Реферат
 • формат doc
 • размер 528.54 КБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Вступ. Види недержавного соціального страхування. Недержавне пенсійне страхування. Добровільне страхування від нещасних випадків. Добровільне медичне страхування. Розвиток недержавного соціального страхування в Україні. Шляхи удосконалення недержавного соціального страхування. Висновки. Список використаних джерел.

Низова Л.М. Социальное страхование

 • формат pdf
 • размер 1,22 МБ
 • добавлен 07 апреля 2014 г.
Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2012. – 232 с. Представлено содержание дисциплины «Социальное страхование» (теоретико-методологические основы и правовое обеспечение социального страхования, формы и виды государственного и негосударственного страхования); приведены материалы для подготовки к семинарским занятиям, библиографический список. Для студентов направления 040400.62 «Социальная работа» очной и заочной...

Обязательное медицинское страхование - составная часть государственного социального страхования Российской Федерации

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 27,60 КБ
 • добавлен 19 февраля 2013 г.
Псков: РМАТ, 2012. – 39 с. Дисциплина – Основы социального страхования Курсовая работа Содержание: Обязательное медицинское страхование Понятие обязательного медицинского страхования Развитие и формирование обязательного медицинского страхования в России Обязательное медицинское страхование в Германии Организация и финансирование обязательного медицинского страхования Принципы организации и финансирования обязательного медицинского страхования Фе...

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 36,16 КБ
 • добавлен 17 октября 2011 г.
САГМУ, Самара, 18с. по дисциплине «Основы социального страхования» Контрольная работа. Введение Исторические аспекты развития социального страхования в России Субъекты, объекты и основные термины в теории страхования. Заключение Список используемой литературы

Организация социального страхования на предприятии

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 13,79 КБ
 • добавлен 07 мая 2013 г.
Пермь: ПГТУ, 2010. — 11 с. Дисциплина — Социальное страхование Введение Анализ пенсионного страхования Анализ организации медицинского страхования на предприятии Анализ организации обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Осипова Г.М. Система государственного социального страхования

 • формат pdf
 • размер 3,99 МБ
 • добавлен 16 сентября 2016 г.
Учебное пособие - Улан-Удэ: БГУ, 2014. - 108 с. В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "Теоретические основы страховых отношений и их влияние на развитие инфраструктуры финансовых институтов", "Научно-методологические аспекты формирования и развития системы государственного социального страхования", "Мировой опыт системы страхования для развития и формирования системы государственного социального страхования России" и др. Предназнач...

Основні поняття соціального страхування

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,66 КБ
 • добавлен 03 сентября 2010 г.
Реферат. Загальна характеристика соціального страхування Визначення страхування Страхова солідарність Характеристики ризику Страхові тарифи Економічна природа страхування Суб’єкти страхування Поняття соціального ризику і соціального страхування Межі страхового покриття в соціальному страхуванні

Основные направления и задачи системы социального страхования

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 61,65 КБ
 • добавлен 14 октября 2010 г.
Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета, 3 курс, 35 страниц Контрольная работа. Введение История зарождения и развития социального страхования Социальное страхование в Российской Федерации: проблемы и пути формирования Место и роль социального страхования в системе социальной защиты населения Сущность и методологические основы социального страхования Проблемы перехода от системы государственного социального обесп...

Основы социального страхования

Статья
 • формат rtf
 • размер 57,04 КБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Омск, ОмГУ, лекции Миллера М.А. 2011г., 47 с. Сущность, содержание и виды социального страхования Место социального страхования в государственной системе социальной защиты населения Сущность социального страхования Обязательное и добровольное социальное страхование Становление социального страхования в Российской Федерации Социальные страховые риски, их виды, страховые случаи Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию Правовые...

Павлюченко В.Г. Социальное страхование

 • формат djvu
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. - 412 с. Учебное пособие подготовлено на основе авторского лекционного курса, разработанного и читаемого в РГСУ. В первой части пособия изложены теоретические и методологические основы социального страхования как особого института социальной защиты населения в рыночных условиях и раскрыты сущность, содержание, функции, принципы, основные категории и понятия, особенности. Во второй части...

Павлюченко В.Г. Социальное страхование

 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
В первой части пособия изложены теоретические и методологические основы социального страхования как особого института социальной защиты населения в рыночных условиях и раскрыты сущность, содержание, функции, принципы, основные категории и понятия, особенности. Во второй части рассмотрена реально действующая в России система обязательного социального страхования. Показаны его формы, организационные основы, законодательная база, система управления,...

Пенсионный фонд, его назначение и источники формирования

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 643,20 КБ
 • добавлен 02 июля 2015 г.
Санкт-петербургский университет управления и экономики, Санкт-Петербург, 2013 - 35 с. Аннотация: Введение. История становления и развития системы в Российской Федерации. Пенсионная система в зарубежных странах. Понятие пенсионной системы в России. Составляющие пенсионной системы. Современное состояние и перспективы пенсионной системы Российской Федерации. Анализ формирования доходной части бюджета. Основанные направления расходования средств пенс...

Переваги та недоліки системи соціального страхування в Україні

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 28,88 КБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
Дніпропетровськ 2011. 20 стр. Контрольна робота. Вступ. Соціальне страхування в Україні; Переваги та недоліки системи соціального страхування ; Висновок.

Перспективи розвитку обов'язкового медичного страхування в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 06 августа 2013 г.
Донецк: Донецкий национальній университет, 2011 год, 15 с. Дисциплина: социальное страхование. Содержание: Сутність та теоретичне обгрунтування медичного стрнахування. Законодавче підгрунтя для введення загальнообо`язкового медичного страхування. Принципи обов`язкового медичного страхування та його мета. Організаційна схема системи обов`язкового медичного страхування. Суб'єкти та об'єкти системи обов`язкового медичного страхування. Проблеми систе...

Презентация - Социальное страхование в РФ

Презентация
 • формат pptx
 • размер 204.99 КБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
15 слайдов. 2011 г. Социальное страхование в РФ и его роль в реализации государственных социальных гарантий Сущность социального страхования, его принципы и виды Становление социального страхования в РФ Основные проблемы и перспективы развития социального страхования в РФ

Проведення контролю за надходженням коштів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 23,13 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
К.: КНЕУ, 2011. - 12 с. Контрольна робота. Загальні принципи формування та використання коштів бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Основні нормативні документи, які регулюють взаємовідносини з ФСС з ТВП Платники страхових внесків Джерела формування коштів ЗДОСС з ТВП Проведення контролю за надходженням коштів до Фодну соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Діяльність Правління Фонду Ревізі...

Реферат - Социальное страхование в РФ и его роль в реализации государственных гарантий

Реферат
 • формат docx
 • размер 175.08 КБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
ПГПУ. Псков, 2011. - 27 с. Введение. Социальное страхование в РФ и его роль в реализации государственных социальных гарантий. Сущность социального страхования, его принципы и виды. Становление социального страхования в РФ. Основные проблемы и перспективы развития социального страхования в РФ. Заключение. Литература.

Роик В.Д. Модели социального страхования: ретроспективный и сопоставительный анализ

Статья
 • формат doc
 • размер 83.5 КБ
 • добавлен 27 апреля 2011 г.
// Человек и труд, 2004 №11– С.29-33 В статье представлены описание и анализ трёх моделей социального страхования - Бисмарка, Бевериджа и Советской модели, а также их структурные схемы. В документе сохранены основные элементы оформления и постраничная разбивка оригинала. Примечание: текст набирался вручную, при обнаружении ошибок прошу сообщать о них в комментариях

Русакова О.И., Хитрова Е.М., Абашин Н.Н. и др. Медицинское страхование

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 16 февраля 2017 г.
Учебное пособие. - Иркутск: БГУ, 2016. - 95 с. В настоящем издании исследуются экономические основы становления и развития системы медицинского страхования, а также проблемы функционирования страхового рынка в этом сегменте в рыночных условиях. Даётся комплексная характеристика состояния медицинского страхования в России и перспектив его дальнейшего развития. Рассматриваются такие темы, как: "История развития медицинского страхования в России", "...

Сафронова Е.В. (сост.) Основы страхования от несчастных случаев

Практикум
 • формат pdf
 • размер 157,05 КБ
 • добавлен 17 октября 2016 г.
Программа, методические указания и контрольные задания. — Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та (ТГАСУ), 2010. — 27 с. Программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине ГСЭ.Р.2 «Основы страхования от несчастных случаев» для студентов специальности 280102 «Безопасность технологических процессов и производств (в строительстве)» заочной формы обучения. Содержание: Введение Общие методические указания Цели и задачи дисциплин...

Сафронова Е.В. (сост.) Основы страхования от несчастных случаев

Практикум
 • формат pdf
 • размер 113,32 КБ
 • добавлен 25 сентября 2016 г.
Методические указания к самостоятельной работе студентов. — Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та (ТГАСУ), 2010. — 17 с. Методические указания к самостоятельной работе студентов специальности 280102 «Безопасность технологических процессов и производств» по дисциплине ГСЭ.Р.2 «Основы страхования от несчастных случаев» очной формы обучения. Содержание: Введение Общие положения Цели и задачи дисциплины Требования к уровню освоения дисциплины...

Система соціального страхування в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 895,63 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
СумДУ, 3 курс. , 2010, викладач - Касьяненко Т. В., обсяг роботи - 63 стор. Вступ Теоретичні основи соціального страхування Історія виникнення і розвитку соціального страхування Сутність соціального страхування Види соціального страхування Формування бюджетів фондів загальнообов’язкового соціального страхування Аналіз виконання і формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування від тимчасової непрацездатності Аналіз виконання і форм...

Соціальне страхування в Росії

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,02 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
11с. Реферат Вступ Соціальне страхування Росії в умовах переходу до ринкових відносин Головні напрямки реформування соціального страхування в Росії Законодавчі основи соціального страхування в Росії Висновок Список літератури

Соціальне страхування в системі соціального захисту громадян

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,94 КБ
 • добавлен 18 сентября 2013 г.
Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровськ/Україна, 2012. — 15 с. Дисципліна — Соціальне страхування Викладач — Серьогін С.С. План Вступ Поняття і необхідність соціального страхування. Еволюція розвитку. Джерела формування фонду соціального страхування Основні види виплат по соціальному страхування Висновки Список використаної літератури

Социальное страхование

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 31,06 КБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
ДонНТУ. - Донецк, 2011. - 30 с. Контрольная работа. Особенности пенсионной системы и пенсионного страхования в Дании. Восприятие современного государства всеобщего благосостояния в Дании. Система социального обеспечения Развитие "трансфертного" общества Политическая напряженность в "трансфертном" обществе. Возможное решение проблемы Пенсионная реформа Украины: достоинства и недостатки

Социальное страхование

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 83,06 КБ
 • добавлен 20 апреля 2012 г.
СПб, ФЭУ, 2012. - 32 с. Дисциплина - Социальное страхование Зарубежные модели социального страхования Краткая характеристика моделей социального страхования в зарубежных странах Модели социального страхования Европы Практическая часть Расчет пособия по временной нетрудоспособности Расчет пособия по беременности и родам в 2011году Пример расчета трудовой пенсии по старости Список литературы

Социальное страхование как основное направление развития системы социальной защиты населения

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,64 КБ
 • добавлен 12 мая 2011 г.
УГМА, Екатеринбург, 3 курс, 15 стр. 2011год Понятие, принципы социального страхования Функции и модели социального страхования. Роль социального страхования в рыночной экономике. Социальное страхование как основное направление развития системы социальной защиты в РФ. Социальные внебюджетные фонды. Отмена единого социального налога. Анализ современного состояния социального страхования в России.

Социальное страхование РФ И РБ

degree
 • формат doc
 • размер 227,79 КБ
 • добавлен 14 августа 2012 г.
БГУ,Уфа, 2010, 75 стр Введение Социальное страхование в системе социальной защиты населения Теоретические основы социального страхования Социальные внебюджетные фонды Социально- экономическая сущность внебюджетных фондов Централизованные и децентрализованные бюджетные фонды Источники внебюджетных фондов Государственные внебюджетные фонды Пенсионный фонд Фонд социального страхования Фонд обязательного медицинского страхования Социальное страхова...

Степанова М.Н. Социальное страхование

Практикум
 • формат pdf
 • размер 611,68 КБ
 • добавлен 14 июня 2016 г.
Сборник задач и заданий. - Иркутск: БГУЭП, 2015. - 77 с. Представлены практические задания и задачи, способствующие закреплению материала, изучаемого в рамках курса «Социальное страхование», а также формированию практических навыков по назначению, исчислению и выплате основных видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, определению размера отчислений во внебюджетные фонды. Содержит методические рекомендации по построени...

Степанова М.Н. Социальное страхование в схемах, таблицах, определениях

 • формат pdf
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 23 апреля 2016 г.
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. — 130 с. Освещены основные темы курса «Социальное страхование». Раскрыто экономическое содержание социального страхования, его место и роль в системе социальной защиты населения. Представлена современная система обязательного социального страхования в России, его организационные и финансово-экономические аспекты. Для студентов всех форм обучения, магистрантов и тех, кому интересны вопросы социального страхования. Соци...

Стоноженко И.В., Силантьева Г.А. (сост.) Социальное страхование

Практикум
 • формат doc
 • размер 275 КБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов специальности 080105.65 (060400) «Финансы и кредит». – Спб.: Изд-во СпбГУСЭ, 2006. – 15 с Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения Оглавление Цели и задачи написания контрольной работы Темы, предлагаемые для написания контрольной работы Содержание контрольной работы Рекомендации по выполнению практической части контрольной работы Список литературы...

Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 16,33 КБ
 • добавлен 21 августа 2016 г.
КНЕУ, Киев, Баранов А.Л., 2016, 12 c. Вступ. Завдання та принципи страхування від нещасного випадку та професійних захворювань на виробництві. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку. Висновок. Література.

Субъекты обязательного пенсионного страхования и их правовой статус

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 43,24 КБ
 • добавлен 26 января 2013 г.
Псков: РМАТ, 2012. – 48 с. Дисциплина – Основы социального страхования Курсовая работа Содержание: Пенсионное страхование Понятия пенсионного страхования Пенсионное страхование в СССР Пенсионное страхование в Белоруссии Субъекты обязательного пенсионного страхования Понятие субъекта обязательного пенсионного страхования Понятие страховщика обязательного пенсионного страхования, его права и обязанности Понятие страхователя обязательного пенсионн...

Тархов П.В., Боронос В.М., Козін Е.Г. Конспект лекцій з дисципліни Соціальне страхування

 • формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Суми, Вид-во СумДУ, 2006. - 192 с. Зіі спеціальності "Фінанси" для студентів денної і заочної форми навчання та слухачів ФПФ. Зміст Сутність соціального страхування. Державне регулювання соціального страхування Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань Соціальне страхування на випадок безробіття Пенсійне страхування Медичне страхування Удосконалення соці...

Творческая работа - Система социального страхования в Узбекистане

 • формат doc
 • размер 41.92 КБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Характеристика Узбекистана. Государственное регулирование социального страхования. Система социального страхования в стране и ее роль в развитии национальной экономики. Пенсионное обеспечение. Негосударственное социальное страхование. Сравнительная характеристика системы социального страхования Узбекистана и Украины. Список использованных источников.

Файнгольд Б.М. (общ. ред.) Материалы по истории социального страхования. Сборник первый

 • формат djvu
 • размер 67,70 МБ
 • добавлен 08 декабря 2015 г.
М.: Вопросы труда, 1928. — 392 с. От Истсоцстраха. Б.Г. Данский. Об издании и проведении страховых законов 23-го июня 1912 года. М.К. Корбут. Страховые законопроекты в III Госуд. Думе. М.К. Корбут. Правительство, промышленники и рабочее законодательство. Г.И. Осипов. Страховая кампания в Петербурге. М.К. Корбут. Страховая кампания по материалам департамента полиции. А. Пирейко. Страховая кампания в Риге. И. Стецовский. Рабочее страховое движение...

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ социальное страхование

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 30.24 КБ
 • добавлен 13 октября 2010 г.
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ социальное страхование. Настоящий Федеральный закон устанавливает в Российской Федерации правовые, экономические и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установле...

Федотов А.В. Расходы, возмещаемые фондом социального страхования

 • формат rtf
 • размер 131,40 КБ
 • добавлен 27 февраля 2015 г.
М.: Главбух, 2003. — 160 с. Сэкономить силы и время можно лишь обладая информацией, необходимой для правильного исчисления и выплаты пособий. Все это есть в книге. Автор детально рассмотрел и порядок исчисления различных пособий, и важные нюансы, влияющие на их размер и выплату. Внимание уделено как довольно нестандартным ситуациям, например, с какой суммы исчислять пособие, если зарплата сотрудника повысилась в период его болезни, так и общим дл...

Функции формирования и использования средств фонда социального страхования

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 20,66 КБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
САГМУ, Самара 2011г., 17с. по дисциплине «Основы социального страхования» Контрольная работа. Введение Формирование средств Фонда социального страхования РФ Расходование средств Фонда социального страхования РФ Порядок и сроки уплаты страховых взносов Заключение Список литературы

Шишкин С.В. Анализ возможностей создания системы добровольного медико-социального страхования

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 20 ноября 2010 г.
Оглавление Введение Изъяны системы обязательного медицинского страхования Изъяны системы социального страхования Изъяны института социального страхования в переходной экономике Направления формирования систем обязательного медицинского и социального страхования Анализ возможностей предоставления вычета из социального налога при выходе из систем ОМС и социального страхования Количественный анализ условий выхода из системы ОМС Количественный анали...

Этапы становления социального страхования в Украине

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,51 КБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
Реферат. введение; История становления страхования в Украине; Этапы развития страхования; Переход к цивилизации в сфере страхования; Стремительный взлет в страховании; Выводы; Список используемой литературы;

Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування

 • формат pdf
 • размер 3.02 МБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Підручник. - К.: Кондор. - 2004. - 464 с. Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси». Законодавчо-нормативна база використана станом на 01.01.2004р. У підручнику розглядається основне коло питань соціального страхування у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. Висвітлено сутність, методик...

Янова С.Ю. Социальное страхование в системе социальной защиты населения: организация и финансовый механизм

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,25 МБ
 • добавлен 14 октября 2013 г.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. — Санкт-Петербург, 2001. — 413 с. Специальность 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит. Введение Социальная защита населения и ее роль в управлении социальными рисками Социальные риски и воспроизводство человека Социальная защита населения как экономическая категория Социальные трансферты в системе социальной защиты населения Организация социальной защиты населения как с...