Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. География
 3. География Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Музееведение
 4. Музеи мира
 5. Музеи Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Легкая промышленность
 3. История костюма и моды
 4. Народный костюм
 5. Белорусский народный костюм
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Прикладная литература
 2. Досуг
 3. Путешествия и туризм
 4. Путешествия и туризм в Беларуси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература

Абецедарский Л.С. Белорусы в Москве XVII в. Из истории русско-белорусских связей

 • формат pdf
 • размер 8,68 МБ
 • добавлен 11 января 2015 г.
Минск: Издательство БГУ, 1957. — 62 с. Дружба русского и белорусского народов крепла на протяжении веков не только в совместной борьбе против общих врагов, но и в совместном созидательном труде. Это ярко проявилось еще в XVI—XVII вв., когда многие крестьяне, ремесленники, торговцы, стремясь освободиться от гнета магнатов, шляхты и католического духовенства, переселялись из Белоруссии в пределы Русского государства. Для выходцев из Белоруссии Русс...

Бандарчык В.К. (і інш.). Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя

 • формат pdf
 • размер 35,86 МБ
 • добавлен 10 марта 2014 г.
Мінск: Навука і тэхніка, 1985. — 217 с. Кніга з'яўляецца першым абагульняючым даследваннем развіцця беларускага этнасу ад яго зараджэння і да нашых дзён. Разглядаецца праблема паходжання і фарміравання беларускай народнасці, прасочваецца працэс складвання самасвядомасці, матэрыяльнай і духоўнай культуры, этнічнай тэрыторыі і мовы беларускага этнасу. Разлічана на гісторыкаў, этнографаў, спецыялістаў у галіне культуры. Асноўныя этапы і тэндэнцыі эт...

Бандарчык В.К., Курыловіч Г.М., Кухаронак Т.I. і інш. Беларусы. Т. 5. Сям’я

 • формат pdf
 • размер 60,28 МБ
 • добавлен 09 августа 2015 г.
Мн.: Бел. навука, 2001. — 375 с.: іл. — ISBN 985-08-0471-8. У кнізе на вялікім фактычным матэрыяле даследаваны асаблівасці развіцця сямейнага ўкладу жыцця беларусаў у мінулы і сучасны перыяд. Прааналізаваны ўзаемаадносіны ў сям’і, паказаны ролі гаспадыні і гаспадара, а таксама палажэнне састарэлых людзей у розныя гістарычныя пе-рыяды. Значная ўвага ўдзелена вывучэнню традыцый народнага выхавання, разглядаюцца асаб-лівасці побыту дзяцей, іх утрыма...

Барташэвіч Грыгорый. Замовы

 • формат pdf
 • размер 10,02 МБ
 • добавлен 06 июля 2016 г.
Мн.: Навука i тэхніка, 1992.—597 с— (БНТ: Беларус. нар. творчасць / АН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі i фальклору). — ISBN 5-343-01049-0. У томе прадстаўлены адзін са старажытных жанраў фальклору, звязаны з гаспадарчай дзейнасцю, грамадскім i сямейным бытам, з клопатам чалавека пра здароўе i дабрабыт. Заснаваныя на веры ў магчымасць магічным словам дасягнуць жаданага ва ўсіх выпадках жыцця замовы вылучаюцца высокім мастацкім узроўне...

Бартош О.Э. Общественные традиции цыган Беларуси (вторая половина ХХ - начало ХХІ в.)

Статья
 • формат pdf
 • размер 291,99 КБ
 • добавлен 18 октября 2016 г.
Веснік БДУ. — Сер. 3. — 2009. — №3 — с. 20—24. Статья посвящена актуальным проблемам цыганологии – уровням социальной организации цыган и традициям цыганского самоуправления. Излагаются результаты этнографических экспедиций в места компактного проживания цыган в Беларуси. Применяется новый для белорусской этнологии подход: иерархия цыганских групп показана через концепты почета и осквернения, функционирующие в цыганской ментальности. Исследуется...

Беларусы. Том 1. Прамысловыя і рамесныя заняткі

 • формат pdf
 • размер 100,95 МБ
 • добавлен 10 апреля 2016 г.
Рэдкал.: В. К. Бандарчык, М. Ф. Піліпенка, В. С. Цітоў. н-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Навука і тэхніка, 1995. — 351 с.: іл. — ISBN 5-343-01355-4. Разглядаюцца ў навукова-папулярнай форме здабыўныя промыслы (збіральніцтва, рыбалоўстаа, паляўніцтва, пчалярства, лясныя і лесахімічныя промыслы) і рамёствы (ткацтва, вышыўка, канальства, дрэваапрацоўка, ганчарства, пляценне, скураныя рамёствы і інш.), падкрэсліваецца іх роля і м...

Беларусы. Том 10. Славянскія этнакультурныя традыцыі

 • формат pdf
 • размер 56,35 МБ
 • добавлен 02 февраля 2016 г.
Аўтары: І.У. Чаквін, А.У. Гурко, Т.І. Кухаронак. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. навука 2007. — 519 с. Агульнае комплекснае даследаванне "Славянскія этнакультурныя традыцыі" з'яўляецца черговым томам серыі "Беларусы". Складаецца з трох раздзелаў, якія падпарадкованы мэце высвятлення славянскіх каранёў культурных традыцый беларусаў. Кніга мае навукову навізну і з'яўляецца вынікам шматгадовай працы.

Беларусы. Том 11. Музыка

 • формат pdf
 • размер 45,77 МБ
 • добавлен 18 января 2016 г.
Аўтары: Т.Б. Варфаламеева, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка.Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. навука 2008. — 700 с. Комплексане даследаванне "Музыка" з'яўляецца черговым томам серыі "Беларусы". Кніга прысвечана вывучэнню мастацкай культуры Беларусі - традыцыйнай і акадэмічнай. Разгледжаны агульныя пытанні гысторыі і тэорыі музычнага мастацтва, праблемы нацыянальнай культурнай спадчыны і сучаснага стану мастацтва Беларусі.

Беларусы. Том 2. Дойлідства

 • формат pdf
 • размер 74,03 МБ
 • добавлен 13 августа 2015 г.
Рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Тэхналогія, 1997. — 391 с.: іл. — ISBN 985-6234-28-Х. Том прысвечаны аднаму з важнейшых кампанентаў культуры беларусаў — дойлідству. Упершыню комплексна аналізуецца эвалюцыя беларускай архітэктуры на працягу амаль цэлага стагоддзя. Характарызуецца асяроддзе жыцця і тыпы паселішчаў, сакральныя, абарончыя, жылыя і грамадскія эбудаванні, гіс...

Беларусы. Том 3. Гісторыя этналагічнага вывучэння

 • формат djvu
 • размер 30.84 МБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
В. К. Бандарчык; Ін-т. мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэдкал.: В. К. Бандарчык, М. Ф. Піліпенка, А. І. Лакотка. — Мн.: Беларуская навука, 1999. — 365 с.: іл. — ISBN 985-08-0283-9. Том прысвечаны аналізу вывучэння быту і культуры беларусаў з канца XVIII ст. да нашых дзён. У ім разглядаюцца асноўныя тэндэнцыі і навуковыя плыні ў дзейнасці беларускіх, рускіх, польскіх і ўкраінскіх даследчыкаў, а таксама навуковых цэнтраў (Рускага геаграф...

Беларусы. Том 4. Вытокі і этнічнае развіццё

 • формат djvu
 • размер 37,32 МБ
 • добавлен 17 января 2015 г.
В. К. Бандарчык, В. М. Бялявіна, Г. І. Каспяровіч і інш.; Рэдкал.: В. К. Бандарчык і інш.; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. навука, 2001. — 433 с.: іл. — ISBN 985-08-0423-8. Том прысвечаны навуковаму аналізу праблем паходжання і этнічнага развіцця беларускага народа, яго вытокау, каралёў, змей, якія адбываліся ў яго культуры на працягу стагоддзяў. Высвятляцца этнічныя асаблівасці беларускага народа яго культурныя сувязі...

Бондарчик В.К., Григорьева Р.А., Пилипенко М.Ф. (отв. ред.) Белорусы

 • формат pdf
 • размер 84.9 МБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
М.: Наука, 1998. — 503 с. — (Народы и культуры). — ISBN 5-02-009492-7 Книга продолжает начатую Институтом этнологии и антропологии РАН серию «Народы и культуры» (Русские. М.: Наука, 1997) и посвящена одному из восточнославянских народов - белорусам. В ней содержатся сведения об этнодемографических процессах в Белоруссии, расселении и численности белорусов в странах мира, рассматриваются проблемы возникновения и эволюции белорусов, традиционные фо...

Гринблат М.Я. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории

 • формат pdf
 • размер 13.73 МБ
 • добавлен 13 февраля 2015 г.
Минск: Наука и техника, 1968. — 288 с. В книге рассматривается проблема происхождения и развития белорусской народности. Большое место отводится вопросам складывания особенностей материальной и духовной культуры белорусов, а также культурной общности восточных славян.

Гурко А.В. и др. (ред.) Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем

 • формат pdf
 • размер 64,17 МБ
 • добавлен 22 января 2016 г.
Сборник этнографического материала и статей. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 466 с. В книге освещаются важнейшие аспекты культуры: материальной (традиция питания, особенности застройки и построек, костюма), социальной (семейные и общественные отношения), духовной (конфессиональные процессы, праздники, обряды, обычаи, современный театр), этнической истории, демографических и миграционных процессов Восточного Полесья.

Довнар-Запольский М.В. Исследования и статьи. Т. 1. Этнография и социология, обычное право, статистика, белорусская письменность

 • формат pdf
 • размер 93,14 МБ
 • добавлен 30 января 2015 г.
Киев: Типография 1-й Киевской Артели Печатного Дела, 1909. — 488 с. В настоящем томе собраны работы автора, касающияся этнографии, социологии, диалектологии, статистики и письменности белоруссов. Таким образомъ, в них затронуты весьма различныя стороны жизни белорусской народности. Оглавление: Очерки семейственного обычного права крестьян Минской губернии. Белорусская свадьба в культурно-религиозных пережитках (Введение; Предварительные приготов...

Довнар-Запольский М.В. Песни пинчуков

 • формат djvu
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 20 декабря 2016 г.
Сборник этнографических материалов. — Киев: Типография Императорского университета Св. Владимира, 1895. — 194 с. Сборник содержит очерк о говоре пинчуков, краткий словарь говора, а также песни пинчуков: свадебные, крестильные, родинные, колядные и некоторые другие. Для этнографов, фольклористов, языковедов и всех, кто интересуется обычаями славянских народов.

Дубянецкі Э.С. Таямніцы народнай душы

 • формат pdf
 • размер 416,23 КБ
 • добавлен 01 марта 2016 г.
Кніга для вучняў. — Мінск: Народная асвета, 1995. — 47 с. На аснове разнастайных крыніц — этнаграфічных, фальклорных, літаратурных, філасофскіх — апавядаецца пра беларускі нацыянальны характар, пра тое, як на працягу многіх стагоддзяў у розных абставінах фарміраваліся асновы тых ці іншых рыс характеру беларусаў.

Емялёва Г.Ю. Архаічныя антрапаморфныя і зааморфныя вобразы і іх сувязь з традыцыйнымі беларускімі цацкамі

Статья
 • формат pdf
 • размер 365,07 КБ
 • добавлен 07 мая 2014 г.
// Искусство и культура. - 2012. - № 3 (7). - С. 73- 79. - (Культурология). - Бібліягр.: с. 78-79 (9 назв.). Артыкул прысвечаны традыцыйным беларускім абрадавым і пазаабрадавым цацкам. У працы разглядаюцца антрапа- і зааморфныя вобразы палеалітычнага мастацтва Еўразіі, артзфакты археалагічных помнікаў каменнага веку на тэрыторыі Беларусі і блізкіх па культуры тэрыторыях. На основе археалагічных і этнаграфічных матэрыялаў аўтар вылучае асноўныя ан...

Жлоба С.П. Дети Полесья

 • формат doc
 • размер 4.71 МБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Брестский гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Брест: Изд-во Брестского ун-та, 2002. – 328 с В монографии, с точки зрения генетической антропологии и на основании полевых материалов, дается анализ педагогической практики коренного населения Белорусского Полесья. Этнопедагогика рассматривается как элемент этнической культуры, который служит для ее воспроизводства. Даются определения основных понятий генетической антропологии и этнопедагогики. Предназнач...

Здроевский А.Л. Белорусы Дисненского уезда, Виленской губ

 • формат pdf
 • размер 24,50 МБ
 • добавлен 04 декабря 2016 г.
Москва: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1907. — 26 с. — (Оттиск из "Русского Антропологического Журнала", 1905 г., №№ 3—4). Дисненскій уѣздъ занимаетъ сѣв.-восточный уголъ Виленской губ.; границы его: на сѣверѣ — по Западной Двинѣ Дриссенскій у., Витебской губ., съ бѣлорусскимъ населеніемъ, на сѣв.-западѣ — Двинскій у., Витебской, и Иллукскій, Курляндской губ., съ населеніемъ, состоящимъ изъ литвино-латышей; на западѣ — Ново-Александровскій у., Ков...

Иоффе Э.Г. Страницы истории евреев Беларуси: краткий научно-популярный очерк

 • формат djvu
 • размер 106,39 МБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
Минск: АРТИ-ФЕКС, 1996. — 294 с. ISBN 985-6119-04-9. Данная книга представляет собой первое в мире издание по многовековой истории белорусских евреев. Краткий научно-популярный очерк раскрывает основные вехи истории евреев Беларуси и охватывает главным образом период XIV—XX вв. Книга состоит из семи глав: Евреи Киевской Руси; По милости великого князя; Под властью короля; В сени двуглавого орла; От революции до войны; Катастрофа белорусского евре...

Карский Е.Ф. К вопросу об этнографической карте белорусского племени

 • формат pdf
 • размер 1,06 МБ
 • добавлен 02 апреля 2012 г.
Брошюра. Санкт-Петербург, 1902, 16 с. В издании известнейшего слависта излагаются методические основы составления этнографической карты белорусского народа.

Корсак В.У. Таямніцы беларускіх абярэгаў

 • формат pdf
 • размер 72.16 МБ
 • добавлен 27 декабря 2015 г.
В.У. Корсак — Мінск : Беларусь, 2013. — 232 с. : іл. — (Серыя "Беларуская гісторыя") ISBN: 978-985-0145-9 Кніга прысвечана абярэгам — надзвычай цікавай з'яве ў традыцыйнай культуры беларусаў. Іх тэксты з'яўляюцца тым унікальным матэрыялам, даследаванне якога дае неацэнную магчымасць для вывучэння традыцыйнай культуры, веры, светапрогляду, маралі каштоўнасцей беларускага народу, што ўплываюць на духоўную и матэрыяльную культуру сучаснасці. У дасле...

Крачковский Ю.Ф. Быт западно-русского селянина

 • формат pdf
 • размер 9.57 МБ
 • добавлен 01 августа 2011 г.
М., 1874. 212 c. Работа опубликована в серии "Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете 1873 г.", кн. 4. Западнорусскими селянами автор называл белорусов. В работе две нумерованные главы (статьи). Первая из них посвящена свадьбе и включает записи свадебных песен. Вторая глава включает материалы по календарной обрядности, хозяйству, пище и даже крестьянскому времяисчислению. В конце этой главы пр...

Лекции по этнографии Беларуси (основные аспекты)

Статья
 • формат doc
 • размер 114,01 КБ
 • добавлен 11 декабря 2012 г.
Лекции по этнографии на белорусском языке, 83с . Содержание История изучения этнографии Беларуси Хозяйственные постройки Интерьер дома Обряд проведения в войска Развод мужа и жены (причины) Также в лекциях освещены и другие темы.

Лобач У. Этнаграфія Беларусі. Лекцыйны курс

 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 17 марта 2014 г.
Наваполацк: ПДУ, 2006. — 328 с. В файле 195 стр. Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 "Гісторыя", 1-02 01 02 "Гісторыя. Замежная мова". Прадстаўлены аўтарскія лекцыі па ўсіх раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы, метадычныя і інфармацыйна-аналітычныя матэрыялы, якія стымулююць творчае засваенне каштоўнасцей беларускай этнічнай культуры, кантрольныя тэсты і заданні, слоўнік паняццяў і спіс літаратуры па кожным раздзеле вывучаемага...

Лозка А.Ю. Беларускi народны каляндар

 • формат pdf
 • размер 3,27 МБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
2-е выд., перепрац. i дап. — Мінск: Полымя, 2002. — 240 с. У храналагічнай паслядоўнасці апісваюцца народныя святы, прысвяткі, звязаныя з імі абрады, гульні і ігрышчы. Апісанні дапаўняюцца прымаўкамі, песнямі, якія паэтызуюць розныя этапы працы і адпачынку земляроба. Новае выданне асвятляе таксама пытанні паходжання структурных адзінак беларускага народнага календара, іх суадносін з язычніцтвам і хрысціянствам у параўнальным вывучэнні з культурны...

Лозка А.Ю. Беларускі народны каляндар

 • формат pdf
 • размер 8,38 МБ
 • добавлен 18 октября 2015 г.
Мінск: Полымя, 1993. — 205 с. У храналагічнай паслядоўнасці апісваюцца народныя святы і спадарожныя ім абрады, ігрышчы, гульні. Даюцца назвы гэтых свят, ужывальныя у розных рэгіёнах Беларусі. Апісанні дапаўняюцца прымаўкамі, песнямі, іншымі фальклорнымі матэрыяламі, якія паэтызуюць розныя этапы працы і адпачынку земляроба. Адрасуецца масаваму чытачу.

Марзалюк І.А. Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI - XVIII стст. (этнаканфесійны склад насельніцтва, этнічныя і канфесійныя стэрэатыпы беларускіх гараджан)

 • формат pdf
 • размер 31,58 МБ
 • добавлен 21 января 2015 г.
Манаграфія. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 164 с.: іл. ISBN 978-985-480-347-0. У кнізе аналізуюцца важнейшыя аспекты этнаканфесійнага развіцця беларускага горада XVI—XVIII стст. — этнаканфесійны склад насельніцтва, этнічная свядомасць і этнаканфесійныя стэрэатыпы гаражан. Прызначаецца для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і навучэнцаў, краязнаўцаў, усіх тых, хто цікавіцца мінулым Беларусі.

Микулич А. Беларусы в генетическом пространстве. (Антропология этноса)

Статья
 • формат djvu
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 04 марта 2012 г.
Статья опубликована в сборнике: Предыстория беларусов с древнейших времен до XIII века / Составление, перевод, научное редактирование А. Е. Тараса / - Минск: Харвест, 2010. – С. 96-182. В статье приводятся результаты многолетних генетических исследований различных народностей, указывается степень распространения тех или иных генетических маркеров, соответствующих тому или иному народу, указываются основные генетические маркеры белорусов, этапы их...

Народы России. Белорусы и поляки

 • формат pdf
 • размер 13,23 МБ
 • добавлен 27 декабря 2012 г.
Санктпетербургъ: Изданіе „Досугъ и Дѣло, 1878 г. — 68 с.; ил. Народы Россіи. Бѣлоруссы и поляки. Историко - этнографическое описание.

Ненадавец А.М. Сілаю слова. Чорная і белая магія

 • формат djvu
 • размер 139,06 МБ
 • добавлен 09 марта 2016 г.
Мн.: Беларусь, 2002. — 350 с. Кніга прысвечана розным бакам жыцця і паводзін знахароўі варажбітоў. Упершыню на шматлікіх прыкладах з класічнай літаратуры, вусна—паэтычнай творчасці паказана, як уплывалі чараўнікі і варажбігы, знахары і народныя лекары на чалавека і яго хваробу. Прызначана этнографам, фалькларыстам і ўсім, хто цікавіцца таямніцамі духоўнай спадчыны беларускага народа. Чорныя баражбіты. Спагадлівыя знахары.

Никифоровский Н.Я. (сост.) Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности (Этнографические данные)

 • формат pdf
 • размер 33,83 МБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Витебск : Губернская типография, 1895. - 674 с. Язык: Русский (дореформенный) Издание описывает бытовые и житейские стороны жизни белорусских крестьян в Витебском регионе в 50-60-х годах XIX века : Еда — особенности приготовления и употребления пищи, белорусские блюда и напитки, посуда ; Одежда — виды мужской и женской одежды, изготовление тканей, пошив одежды ; Жилище — обзор жилища (хаты) внутри и снаружи, дворовые постройки, особенности строит...

Никифоровский Н.Я. Старцы

 • формат image
 • размер 25,95 МБ
 • добавлен 20 января 2014 г.
Москва: А.А. Левенсонъ, 1892. — 36 с. В книге рассказывается о социальном слое нищих, называемых в Витебской губернии старцами, их жизни и культуре.

Новак В.С. (гал. рэд.). Нясвіжскага краю напеў векавы: Народная духоўная культура Нясвіжчыны

 • формат pdf
 • размер 3,07 МБ
 • добавлен 23 февраля 2014 г.
Фальклор.-этнаграф. зб. — Нясвіж: Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. — 272 с. У кнізе прадстаўлены архіўныя і экспедыцыйныя запісы фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў Нясвіжчыны, ахарактарызаваны рэгіянальна-лакальныя асаблівасці фальклорна-этнаграфічных і міфалагічных з’яў, прааналізаваны вобразна-выяўленчыя магчымасці народна-песеннай спадчыны. Зварот да вытокаў народнай мудрасці дазволіць чытачу больш глыбока ўсвядоміць і асэ...

Носевич В. Основные вехи этногенеза белорусов

Статья
 • формат djvu
 • размер 570,29 КБ
 • добавлен 12 марта 2012 г.
Статья опубликована в сборнике: Предыстория беларусов с древнейших времен до XIII века / Составление, перевод, научное редактирование А. Е. Тараса / - Минск: Харвест, 2010. – С. 467-507. В статье указывают основные этапы складывания беларусов как народности, указывает характерные черты, условия формирования беларуской народности в эпоху средневековья.

Пануцэвіч B. Літва i Жамойдзь. Розныя краіны i народы

 • формат djvu
 • размер 8,61 МБ
 • добавлен 26 января 2017 г.
Мінск : Харвест, 2014. — 304 с.: мал. — (Неизвестная история). — ISBN 978-985-18-2703-5 Гэтая кніга дасюль заставалася невядомай чытачам на Беларусі. I вось прыйшоў час выправіць такую загану. Нягледзячы на тое, што сваё даследаванне Вацлаў Панудэвіч выканаў 60 год таму, яно па-ранейшаму мае значную каштоўнасць для суайчыннікаў. У першую чаргу гэта тычыцца пераканаўчага доказу ім таго факту, што ліцвіны (продкі цяперашніх беларусаў) і жамойты (пр...

Пануцэвіч B. Літва i Жамойдзь. Розныя краіны i народы

 • формат pdf
 • размер 15,40 МБ
 • добавлен 06 сентября 2014 г.
Мінск : Харвест, 2014. — 304 с.: мал. — (Неизвестная нстормя). ISBN 978-985-18-2703-5 Гэтая кніга дасюль заставалася невядомай чытачамна Беларусі. I восьпрыйшоў час выправіць такую загану. Нягледзячы на тое, што сваё даследаванне Вацлаў Панудэвіч выканаў 60 год таму, яно па-ранейшаму мае значную каштоўнасць для суайчыннікаў. У першую чаргу гэта тычыцца пераканаўчага доказу ім таго факту, што ліцвіны (продкі цяперашніх беларусаў) і жамойты (продкі...

Пяткевіч А.М. (рэд.) Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа

 • формат pdf
 • размер 3,62 МБ
 • добавлен 09 марта 2016 г.
Зб. навук. пр. — Гродна: ГрДУ, 2003. — 399 с. — ISBN 985-417-479-4. У зборнік увайшлі матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа» (лістапад 1999 г.), якую арганізавала кафедра беларускай культуры ГрДУ. Разглядаюцца пытанні гісторыі, археалогіі, этнаграфіі, мастацтва, мовы і літаратуры Гродзеншчыны.

Терешкович П.В. Этническая история Беларуси XIX - начала XX в. в контексте Центрально-Восточной Европы

 • формат pdf
 • размер 1,73 МБ
 • добавлен 30 марта 2016 г.
Минск: БГУ, 2004. — 223 с. — ISBN 985-485-004-8. В монографии на основе сравнительного анализа народов региона Центрально-Восточной Европы рассматривается специфика этнической истории Беларуси XIX — начала XX в. с использованием широкого круга источников. Для студентов, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, а также всех, кто интересуется этническим прошлым Беларуси и Центрально-Восточной Европы.

Терешкович П.В. Этническая история Беларуси XIX - начала XX в. в контексте Центрально-Восточной Европы

 • формат fb2
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 29 декабря 2016 г.
Минск: БГУ, 2004. — 223 с. — ISBN 985-485-004-8. В монографии на основе сравнительного анализа народов региона Центрально-Восточной Европы рассматривается специфика этнической истории Беларуси XIX — начала XX в. с использованием широкого круга источников. Для студентов, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, а также всех, кто интересуется этническим прошлым Беларуси и Центрально-Восточной Европы.

Титов В. Этногенез литвинов (беларусов) в славянском контексте

Статья
 • формат djvu
 • размер 516,92 КБ
 • добавлен 27 марта 2012 г.
Статья опубликована в сборнике: Предыстория беларусов с древнейших времен до XIII века / Составление, перевод, научное редактирование А. Е. Тараса / - Минск: Харвест, 2010. – С. 441-466. Этнограф рассматривает процессы этногенеза беларусов на протяжении нескольких веков, показывает роль славянского населения в формировании беларуской народности.

Фурсова Е.Ф. (отв. ред.) Белорусы в Сибири: сохранение и трансформация этнической культуры

 • формат pdf
 • размер 7,02 МБ
 • добавлен 22 октября 2014 г.
Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 2011. — 424 с. В монографии, посвященной традиционной культуре сибирских белорусов, исследуются базовые структурные компоненты, актуальные как для сохранения традиционных, так и для формирования современных сообществ. Учеными Сибирского отделения РАН и НАН Республики Беларусь рассмотрены значение и роль механизмов традиционной культуры в условиях стремительно меняющегося и глобализирующегося с...

Цітоў В.С. Народная спадчына: Матэрыяльная культура ў лакальна-тыпалагічнай разнастайнасці

 • формат djvu
 • размер 22,37 МБ
 • добавлен 23 января 2014 г.
Мінск: Навука і тэхніка, 1994. — 300с.: іл. — ISBN 5-343-01050-4. Якасць: адсканіраваныя старонкі + апрацоўка + слой распазнанага тэкста. У працы разглядаецца традыцыйная беларуская культура канца XVIII — пачатку XX ст. — драўлянае дойлідства, народнае адзенне, ежа, земляробства і жывёлагадоўля. Апрача этнаграфічных матэрыялаў шырока выкарыстоўваюцца даныя сумежных дысцыплін — гісторыі, археалогіі, геаграфіі, дыялекталогіі, фалькларыстыкі і інш....

Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь. Традыцыйна-бытавая культура

 • формат image, tif
 • размер 22,31 МБ
 • добавлен 13 февраля 2013 г.
Мн.: Беларусь, 2001. - 206 с. Падручнік па этнаграфіі Беларусі.Другая частка знаёміць чытача з такімі разделамі: Гісторыя этнаграфічнага вывучэння Беларусі. Геаграфія рассялення і гістарычныя тыпы паселішчаў. Народнае жыллё. Народная гаспадарка. Промыслы і рамествы. Здабываючыя промыслы. Беларуская кухня. Традыцыйнае адзенне. Шляхі зносін і транспартныя сродкі.

Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь: краіна і людзі

 • формат pdf
 • размер 8,30 МБ
 • добавлен 24 декабря 2016 г.
2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 208 с.: іл. — ISBN 985-01-0372-8. Кніга дае асновы этнаграфічных ведаў пра беларускі народ (этнас) i яго старажытную культуру. Першая частка знаёміць чытача з асноўнымі даняццямі ў этнаграфіі, асаблівасцямі этнагенезу і этнічных працэсаў на Беларусі, з яе геапалітычным становішчам і этнічнай тэрыторыяй, а таксама з міжэтнічнымі сувязямі і стасункамі з суседзямі (рускія, палякі, украінцы, літоўцы) і іншымі народамі...

Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь: краіна і людзі

 • формат image
 • размер 19,31 МБ
 • добавлен 06 сентября 2012 г.
Мн.: Беларусь, 2001. - 208 с. Падручнік па этнаграфіі Беларусі.Кніга дае асновы этнаграфічных ведаў пра беларускі этнас і яго старажытную культуру. Першая частка знаеміць чытача з асноўнымі паняццямі этнаграфіі, асаблівасцямі этнагенезу і этнаграфічных працэсаў на Беларусі,з яе геапалітычным становішчам і этнічнай тэрыторыяй, а таксама з міжэтнічнымі сувязямі і стасункамі з суседзямі і іншымі народамі, што здаўна пражывалі на Беларусі.

Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Краіна і людзі

 • формат djvu
 • размер 7,22 МБ
 • добавлен 22 мая 2014 г.
Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Краіна і людзі/ В. С. Цітоў.— 2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 208 с.: іл. ISBN 985-01-0372-8. Кніга дае асновы этнаграфічных ведаў пра беларускі народ (этнас) i яго старажытную культуру. Першая частка знаёміць чытача з асноўнымі даняццямі ў этнаграфіі, асаб-лівасцямі этнагенезу і этнічных працэсаў на Беларусі, з яе геапалітычным становішчам і этнічнай тэрыторыяй, а так-сама з міжэтнічнымі сувязямі і с...

Черных А.В., Голева Т.Г., Каменских М.С., Шевырин С.А. Белорусы в Пермском крае: очерки истории и этнографии

 • формат pdf
 • размер 7,75 МБ
 • добавлен 10 ноября 2015 г.
Санкт-Петербург: Маматов, 2013. — 288 с. В монографии на основе архивных, опубликованных в печати и полученных в результате полевых исследований этнографических источников рассматриваются особенности формирования и этнокультурные процессы у белорусов в Пермском крае на протяжении конца ХIХ — начала ХХI в. Впервые в коллективной монографии авторами рассмотрены основные этапы формирования и миграций белорусов в Прикамье, их численность и расселение...

Шейн П.В. (сост.) Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Том 01

 • формат pdf
 • размер 16,85 МБ
 • добавлен 22 марта 2014 г.
СПб.: Императорская Академия Наук, 1872. — 622 с. Язык: Русский (дореформенный) Материалы содержат: Бытовая и семейная жизнь белорусса в обрядах и песнях.

Шейн П.В. (сост.) Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Том 02

 • формат pdf
 • размер 21,49 МБ
 • добавлен 03 апреля 2014 г.
СПб.: Императорская Академия Наук, 1893. — 751 с. Язык: Русский (дореформенный) Материалы содержат: Сказки, анекдоты, легенды, предания, воспоминания, пословицы, загадки, приветствия, пожелания, божба, проклятия, ругань, заговоры, духовные стихи и проч.

Шейн П.В. (сост.) Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Том 03

 • формат pdf
 • размер 13,17 МБ
 • добавлен 16 марта 2014 г.
СПб.: Императорская Академия Наук, 1902. — 540 с. Язык: Русский (дореформенный) Материалы содержат: Описание жилища, одежды, пищи, занятий; препровождение времени, игры, верования, обычное право; чародейство, колдовство, знахарство, лечение болезней, средства отъ напастей, поверья, суеверья, приметы и т. д.

Шпоры по этнографии, мифологии, фольклору белорусов

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 228 КБ
 • добавлен 01 декабря 2011 г.
Минск. БГУ. 2011 - 32 с. Міфалогія. Агульнае паняцце міфалогіі. Прадмет міфалогіі. Класіфікацыя міфаў. Сучасныя міфы. Асноўныя формы старажытных вераванняў (анімізм, татэмізм, магія). Вярхоўныя багі. Пантэон князя Уладзіміра. Пярун – бог грому, маланкі і дажджу. Дажбог – бог сонца. Хорс. Вялес – бог-апякун хатняй жывёлы. Мокаш – вярхоўная багіня Лада – багіня кахання і шлюбу. Беларускі абрад Ляльнік. Параскева-Пятніца - пераемніца Мокашы. Ярыла...

Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 169,60 МБ
 • добавлен 03 декабря 2015 г.
Рэд. П. Шамякiн [и др.]. Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 1989. — 575 с.: іл. ISBN 5-85700-014-9 У аднатомніку змешчана больш за 3.000 артыкулаў, якія асвятляюць пытанні матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа. Артыкулы энцыклапедыі прысвечаны агульным паняццям этнаграфіі, этнічным групам, тыпам і відам паселішчаў, збудаванняў і іх частак, промыслам і рамёствам, нацыянальнаму адзенню і г.д. Шырока прадстаўлена традыцыйная бела...

Янчук Н.А. Народы России. Этнографические очерки: Беларусы и поляки

 • формат pdf
 • размер 58.54 МБ
 • добавлен 25 мая 2011 г.
Город: Санкт-Петербург Издательство: Типография товарищества "Общественная польза" Год: 1878 Формат файла: PDF Страниц: 68 Язык: русский дореволюционный Издание "Досуг и дело" «Народы России» представляет собой популярное описание нравов, образа жизни и обычаев российских народностей в сопровождении замечательных иллюстраций - цветных хромолитографий с изображнием 45 народных типов, населявших Россию, а также многочисленных черно-белых гравюр в...