Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. География
 3. География Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Музееведение
 4. Музеи мира
 5. Музеи Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Легкая промышленность
 3. История костюма и моды
 4. Народный костюм
 5. Белорусский народный костюм
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Прикладная литература
 2. Досуг
 3. Путешествия и туризм
 4. Путешествия и туризм в Беларуси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература

Абецедарский Л.С. Белорусы в Москве XVII в. Из истории русско-белорусских связей

 • формат pdf
 • размер 8,68 МБ
 • добавлен 11 января 2015 г.
Минск: Издательство БГУ, 1957. — 62 с. Дружба русского и белорусского народов крепла на протяжении веков не только в совместной борьбе против общих врагов, но и в совместном созидательном труде. Это ярко проявилось еще в XVI—XVII вв., когда многие крестьяне, ремесленники, торговцы, стремясь освободиться от гнета магнатов, шляхты и католического духовенства, переселялись из Белоруссии в пределы Русского государства. Для выходцев из Белоруссии Русс...

Бандарчык В.К. (і інш.). Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя

 • формат pdf
 • размер 35,86 МБ
 • добавлен 10 марта 2014 г.
Мінск: Навука і тэхніка, 1985. — 217 с. Кніга з'яўляецца першым абагульняючым даследваннем развіцця беларускага этнасу ад яго зараджэння і да нашых дзён. Разглядаецца праблема паходжання і фарміравання беларускай народнасці, прасочваецца працэс складвання самасвядомасці, матэрыяльнай і духоўнай культуры, этнічнай тэрыторыі і мовы беларускага этнасу. Разлічана на гісторыкаў, этнографаў, спецыялістаў у галіне культуры. Асноўныя этапы і тэндэнцыі эт...

Бандарчык В.К., Курыловіч Г.М., Кухаронак Т.I. і інш. Беларусы. Т. 5. Сям’я

 • формат pdf
 • размер 60,28 МБ
 • добавлен 09 августа 2015 г.
Мн.: Бел. навука, 2001. — 375 с.: іл. — ISBN 985-08-0471-8. У кнізе на вялікім фактычным матэрыяле даследаваны асаблівасці развіцця сямейнага ўкладу жыцця беларусаў у мінулы і сучасны перыяд. Прааналізаваны ўзаемаадносіны ў сям’і, паказаны ролі гаспадыні і гаспадара, а таксама палажэнне састарэлых людзей у розныя гістарычныя пе-рыяды. Значная ўвага ўдзелена вывучэнню традыцый народнага выхавання, разглядаюцца асаб-лівасці побыту дзяцей, іх утрыма...

Барташэвіч Грыгорый. Замовы

 • формат pdf
 • размер 10,02 МБ
 • добавлен 06 июля 2016 г.
Мн.: Навука i тэхніка, 1992.—597 с— (БНТ: Беларус. нар. творчасць / АН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі i фальклору). — ISBN 5-343-01049-0. У томе прадстаўлены адзін са старажытных жанраў фальклору, звязаны з гаспадарчай дзейнасцю, грамадскім i сямейным бытам, з клопатам чалавека пра здароўе i дабрабыт. Заснаваныя на веры ў магчымасць магічным словам дасягнуць жаданага ва ўсіх выпадках жыцця замовы вылучаюцца высокім мастацкім узроўне...

Бартош О.Э. Общественные традиции цыган Беларуси (вторая половина ХХ - начало ХХІ в.)

Статья
 • формат pdf
 • размер 291,99 КБ
 • добавлен 18 октября 2016 г.
Веснік БДУ. — Сер. 3. — 2009. — №3 — с. 20—24. Статья посвящена актуальным проблемам цыганологии – уровням социальной организации цыган и традициям цыганского самоуправления. Излагаются результаты этнографических экспедиций в места компактного проживания цыган в Беларуси. Применяется новый для белорусской этнологии подход: иерархия цыганских групп показана через концепты почета и осквернения, функционирующие в цыганской ментальности. Исследуется...

Беларусы. Том 1. Прамысловыя і рамесныя заняткі

 • формат pdf
 • размер 100,95 МБ
 • добавлен 10 апреля 2016 г.
Рэдкал.: В. К. Бандарчык, М. Ф. Піліпенка, В. С. Цітоў. н-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Навука і тэхніка, 1995. — 351 с.: іл. — ISBN 5-343-01355-4. Разглядаюцца ў навукова-папулярнай форме здабыўныя промыслы (збіральніцтва, рыбалоўстаа, паляўніцтва, пчалярства, лясныя і лесахімічныя промыслы) і рамёствы (ткацтва, вышыўка, канальства, дрэваапрацоўка, ганчарства, пляценне, скураныя рамёствы і інш.), падкрэсліваецца іх роля і м...

Беларусы. Том 10. Славянскія этнакультурныя традыцыі

 • формат pdf
 • размер 56,35 МБ
 • добавлен 02 февраля 2016 г.
Аўтары: І.У. Чаквін, А.У. Гурко, Т.І. Кухаронак. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. навука 2007. — 519 с. Агульнае комплекснае даследаванне "Славянскія этнакультурныя традыцыі" з'яўляецца черговым томам серыі "Беларусы". Складаецца з трох раздзелаў, якія падпарадкованы мэце высвятлення славянскіх каранёў культурных традыцый беларусаў. Кніга мае навукову навізну і з'яўляецца вынікам шматгадовай працы.

Беларусы. Том 11. Музыка

 • формат pdf
 • размер 45,77 МБ
 • добавлен 18 января 2016 г.
Аўтары: Т.Б. Варфаламеева, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка.Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. навука 2008. — 700 с. Комплексане даследаванне "Музыка" з'яўляецца черговым томам серыі "Беларусы". Кніга прысвечана вывучэнню мастацкай культуры Беларусі - традыцыйнай і акадэмічнай. Разгледжаны агульныя пытанні гысторыі і тэорыі музычнага мастацтва, праблемы нацыянальнай культурнай спадчыны і сучаснага стану мастацтва Беларусі.

Беларусы. Том 2. Дойлідства

 • формат pdf
 • размер 74,03 МБ
 • добавлен 13 августа 2015 г.
Рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Тэхналогія, 1997. — 391 с.: іл. — ISBN 985-6234-28-Х. Том прысвечаны аднаму з важнейшых кампанентаў культуры беларусаў — дойлідству. Упершыню комплексна аналізуецца эвалюцыя беларускай архітэктуры на працягу амаль цэлага стагоддзя. Характарызуецца асяроддзе жыцця і тыпы паселішчаў, сакральныя, абарончыя, жылыя і грамадскія эбудаванні, гіс...

Беларусы. Том 3. Гісторыя этналагічнага вывучэння

 • формат djvu
 • размер 30.84 МБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
В. К. Бандарчык; Ін-т. мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэдкал.: В. К. Бандарчык, М. Ф. Піліпенка, А. І. Лакотка. — Мн.: Беларуская навука, 1999. — 365 с.: іл. — ISBN 985-08-0283-9. Том прысвечаны аналізу вывучэння быту і культуры беларусаў з канца XVIII ст. да нашых дзён. У ім разглядаюцца асноўныя тэндэнцыі і навуковыя плыні ў дзейнасці беларускіх, рускіх, польскіх і ўкраінскіх даследчыкаў, а таксама навуковых цэнтраў (Рускага геаграф...

Беларусы. Том 4. Вытокі і этнічнае развіццё

 • формат djvu
 • размер 37,32 МБ
 • добавлен 17 января 2015 г.
В. К. Бандарчык, В. М. Бялявіна, Г. І. Каспяровіч і інш.; Рэдкал.: В. К. Бандарчык і інш.; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. навука, 2001. — 433 с.: іл. — ISBN 985-08-0423-8. Том прысвечаны навуковаму аналізу праблем паходжання і этнічнага развіцця беларускага народа, яго вытокау, каралёў, змей, якія адбываліся ў яго культуры на працягу стагоддзяў. Высвятляцца этнічныя асаблівасці беларускага народа яго культурныя сувязі...

Бондарчик В.К., Григорьева Р.А., Пилипенко М.Ф. (отв. ред.) Белорусы

 • формат pdf
 • размер 84.9 МБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
М.: Наука, 1998. — 503 с. — (Народы и культуры). — ISBN 5-02-009492-7 Книга продолжает начатую Институтом этнологии и антропологии РАН серию «Народы и культуры» (Русские. М.: Наука, 1997) и посвящена одному из восточнославянских народов - белорусам. В ней содержатся сведения об этнодемографических процессах в Белоруссии, расселении и численности белорусов в странах мира, рассматриваются проблемы возникновения и эволюции белорусов, традиционные фо...

Гринблат М.Я. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории

 • формат pdf
 • размер 13.73 МБ
 • добавлен 13 февраля 2015 г.
Минск: Наука и техника, 1968. — 288 с. В книге рассматривается проблема происхождения и развития белорусской народности. Большое место отводится вопросам складывания особенностей материальной и духовной культуры белорусов, а также культурной общности восточных славян.

Гурко А.В. и др. (ред.) Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем

 • формат pdf
 • размер 64,17 МБ
 • добавлен 22 января 2016 г.
Сборник этнографического материала и статей. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 466 с. В книге освещаются важнейшие аспекты культуры: материальной (традиция питания, особенности застройки и построек, костюма), социальной (семейные и общественные отношения), духовной (конфессиональные процессы, праздники, обряды, обычаи, современный театр), этнической истории, демографических и миграционных процессов Восточного Полесья.

Довнар-Запольский М.В. Исследования и статьи. Т. 1. Этнография и социология, обычное право, статистика, белорусская письменность

 • формат pdf
 • размер 93,14 МБ
 • добавлен 30 января 2015 г.
Киев: Типография 1-й Киевской Артели Печатного Дела, 1909. — 488 с. В настоящем томе собраны работы автора, касающияся этнографии, социологии, диалектологии, статистики и письменности белоруссов. Таким образомъ, в них затронуты весьма различныя стороны жизни белорусской народности. Оглавление: Очерки семейственного обычного права крестьян Минской губернии. Белорусская свадьба в культурно-религиозных пережитках (Введение; Предварительные приготов...

Довнар-Запольский М.В. Песни пинчуков

 • формат djvu
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 20 декабря 2016 г.
Сборник этнографических материалов. — Киев: Типография Императорского университета Св. Владимира, 1895. — 194 с. Сборник содержит очерк о говоре пинчуков, краткий словарь говора, а также песни пинчуков: свадебные, крестильные, родинные, колядные и некоторые другие. Для этнографов, фольклористов, языковедов и всех, кто интересуется обычаями славянских народов.

Дубянецкі Э.С. Таямніцы народнай душы

 • формат pdf
 • размер 416,23 КБ
 • добавлен 01 марта 2016 г.
Кніга для вучняў. — Мінск: Народная асвета, 1995. — 47 с. На аснове разнастайных крыніц — этнаграфічных, фальклорных, літаратурных, філасофскіх — апавядаецца пра беларускі нацыянальны характар, пра тое, як на працягу многіх стагоддзяў у розных абставінах фарміраваліся асновы тых ці іншых рыс характеру беларусаў.

Емялёва Г.Ю. Архаічныя антрапаморфныя і зааморфныя вобразы і іх сувязь з традыцыйнымі беларускімі цацкамі

Статья
 • формат pdf
 • размер 365,07 КБ
 • добавлен 07 мая 2014 г.
// Искусство и культура. - 2012. - № 3 (7). - С. 73- 79. - (Культурология). - Бібліягр.: с. 78-79 (9 назв.). Артыкул прысвечаны традыцыйным беларускім абрадавым і пазаабрадавым цацкам. У працы разглядаюцца антрапа- і зааморфныя вобразы палеалітычнага мастацтва Еўразіі, артзфакты археалагічных помнікаў каменнага веку на тэрыторыі Беларусі і блізкіх па культуры тэрыторыях. На основе археалагічных і этнаграфічных матэрыялаў аўтар вылучае асноўныя ан...

Жлоба С.П. Дети Полесья

 • формат doc
 • размер 4.71 МБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Брестский гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Брест: Изд-во Брестского ун-та, 2002. – 328 с В монографии, с точки зрения генетической антропологии и на основании полевых материалов, дается анализ педагогической практики коренного населения Белорусского Полесья. Этнопедагогика рассматривается как элемент этнической культуры, который служит для ее воспроизводства. Даются определения основных понятий генетической антропологии и этнопедагогики. Предназнач...

Здроевский А.Л. Белорусы Дисненского уезда, Виленской губ

 • формат pdf
 • размер 24,50 МБ
 • добавлен 04 декабря 2016 г.
Москва: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1907. — 26 с. — (Оттиск из "Русского Антропологического Журнала", 1905 г., №№ 3—4). Дисненскій уѣздъ занимаетъ сѣв.-восточный уголъ Виленской губ.; границы его: на сѣверѣ — по Западной Двинѣ Дриссенскій у., Витебской губ., съ бѣлорусскимъ населеніемъ, на сѣв.-западѣ — Двинскій у., Витебской, и Иллукскій, Курляндской губ., съ населеніемъ, состоящимъ изъ литвино-латышей; на западѣ — Ново-Александровскій у., Ков...