• формат doc
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Шейко В.М., Богуцький Ю.П., Германова де Діас Е.В. Культурологія: навчальний посібник
Харків: ХДАК, 2011. - 473с.

Пропонований навчальний посібник написаний на основі курсу лекцій, які автори протягом тривалого часу викладають студентам різних спеціальностей Харківської державної академії культури.
Головним завданням посібника є певне розкриття культурологічної думки в її історичному розвиткові, аналіз таких важливих культурологічних проблем як культура і цивілізація, релігія та культура, походження культури й ін. Тому історичний підхід у зазначеному посібнику доповнюється проблемним. Надалі проблемну частину посібника планується розширити.
Читать онлайн
Смотрите также

Баканурський А.Г. Культурологія

 • формат pdf
 • размер 920.52 КБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
Курс лекцій. — K.: ВД " Професіонал" , 2004 Навчальний посібник складається з курсу лекцій, мета яких прослідити формування української і зарубіжної культур, шо протягом століть зазнавали впливу різноманітних факторів — від біологічних і етнологічних (тобто пов'язаних з історією формування і розвитку народів) до соціально-політичних закономірностей і навіть історичних подій випадкового характеру. Кожна лекція містить питання для самоперевірки та...

Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В. Історія світової культури

 • формат pdf
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Навч. посібник/ Наук. ред. В. М. Шейко. — К.: Кондор, 2006. -404 с. У посібнику на підґрунті спеціальної літератури висвітлюються питання історії та розвитку світової культури. Історико-культурологічна еволюція художньо-мистецького життя всесвітньої спільноти простежується у тісному природному взаємозв'язку з глобальними соціально-економічними явищами земної цивілізації. Особлива увага приділяється історіософським проблемам трансформації культур...

Матвєєва Л.Л. Культурологія. Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 2.12 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 512 с. У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага...

Панич О. Теорія культури

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Донецьк: видавництво Донецького національного університету, 2009. – 116 с. Навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціальності "Культурологія", які вивчають курс "Теорія культури" і складають відповідний державний іспит. В посібнику описано зміст навчальних занять з даного курсу, подано рекомендації з вивчення студентами текстів, які включено до електронної хрестоматії з теорії культури, питання для самоконтролю, а також питанн...

Подольська Є.А., Лихвар В.Д. Культурологія

 • формат pdf
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Подольська Є. А., Лихвар В. Д. Культурологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Х.: Вид: во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 248 с. Навчальний посібник містить тематичний план курсу, загальний вик: лад основних теоретичних положень і концепцій культурології. Розгляда: ються питання природи і сутності культури, її інформаційно: семіотичне розуміння, властивості культурних форм, історичні типи соціокультурних світів та окремі види культурних...

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології

 • формат pdf
 • размер 23.06 МБ
 • добавлен 02 августа 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с. Навчальний посібник побудований за стандартами кредитно-модульно-рейтингової системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України в посібнику розглядаються питання природи і сутності культури, з’ясовуються основні властивості культурних форм, аналізуються історичні типи соціокультурних світів, ціннісні...

Тюрменко І. Культурологія: теорія та історія культури

 • формат pdf
 • размер 11.57 МБ
 • добавлен 04 августа 2011 г.
Навч. посіб. Видання 3-тє, перероб. та доп./За ред. І. І. Тюрменко. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 370 с. Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предметний покажчик. Призначений для студенті...

Тюрменко І.І. Культурологія: теорія та історія культури

 • формат docx
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 28 марта 2011 г.
Видання 2-ге, перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 368 с Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстрати...

Федорова І.І. Культурологія Київ Політехніка 2005

 • формат jpg
 • размер 14.22 МБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Федорова І.І. Культурологія: Навч. посіб. - К.:ІВЦ "Видавництво "Політехніка",2005. - 160 с. - Бібліогр. в кінці тем. Відповідно до програми розглянуто теоретико-методологічні засади нової навчальної дисципліни "Культурологія". Висвітлено інтегральну природу культурологічного знання, його звязок зі сферою природничих та гуманітарних дисциплін. В основу посібника покладено сучасні підходи до розуміння генезису, типології, процесів динаміки культур...