Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 73,20 КБ
  • добавлен 23 декабря 2012 г.
Шпаргалка - Судова бухгалтерія
Залік. – Одеса: НУ "ОЮА", 2012 (відповіді російською мовою)
Поняття, предмет бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як інформаційна система.
Мета й основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Правові засади організації і ведення бухгалтерського обліку.
Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Обов'язки головного бухгалтера або уповноваженої особи по веденню бухгалтерського обліку.
Характеристика журнально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку.
Поняття господарської операції. Характеристика первинних документів.
Поняття активів (господарських засобів) підприємства, їх класифікація за складом і розміщенням.
Методи бухгалтерського обліку.
Синтетичний і аналітичний облік.
Характеристика і структура плану рахунків бухгалтерського обліку та його призначення.
Характеристика бухгалтерських рахунків.
Фінансова звітність за діючим законодавством: характеристика її форм.
Порядок складання, представлення і публікування фінансової звітності.
Бухгалтерський баланс і його зміст.
Засоби виправлення помилкових облікових записів і порядок їх виконання.
Порядок обліку та документальне оформлення операцій з надходження, переоцінки та вибуття основних засобів.
Поняття амортизації основних засобів. Методи нарахування амортизації.
Порядок обліку та документальне оформлення операцій з надходження, переоцінки та вибуття нематеріальних активів.
Нарахування амортизації нематеріальних активів.
Порядок обліку та документальне оформлення операцій з надходження, переоцінки та витрачання виробничих запасів.
Облік малоцінних та швидкозношувальних предметів.
Облік праці і заробітної платні (характеристика первісних документів, операції за кореспондуючими рахунками).
Порядок ведення касових операцій. Відповідальність за порушення касових операцій за діючим законодавством.
Порядок обліку розрахункових операцій по рахунках, відкритих у банках (документація, операції за кореспондуючими рахунками).
Форми безготівкових розрахунків, їх документальне оформлення.
Порядок обліку та документальне оформлення операцій з обліку витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції.
Облік реалізації продукції і визначення результатів роботи підприємства.
Предмет і задачі судово-бухгалтерської експертизи.
Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи.
Порядок призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи.
Компетенція експерта-бухгалтера.
Методи судово-бухгалтерської експертизи і стадії її проведення.
Загальнонаукові методичні прийоми в дослідженні судово-бухгалтерської експертизи.
Дослідно-експертні та конкретно-емпіричні методичні прийоми у дослідженні судово-бухгалтерської експертизи.
Бухгалтерський аналіз та підстави його застосування на практиці.
Документальні прийоми в дослідженні судово-бухгалтерської експертизи.
Фактичний контроль, призначення, правова природа.
Поняття і зміст економічного аналізу.
Розрахунково-аналітичні прийоми в дослідженні судово-бухгалтерської експертизи.
Характерні особливості первинних документів як речових доказів та інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
Висновок експерта-бухгалтера, його структура, методика складання.
Оцінка висновку експерта слідчим і адвокатом.
Порядок призначення повторної та додаткової судово-бухгалтерської експертизи.
Порядок здійснення основних засобів.
Порядок здійснення нематеріальних активів.
Порядок здійснення виробничих запасів.
Порядок здійснення розрахунків з оплати праці.
Експертне дослідження операцій з грошовими коштами в касах і на рахунках у банках.
Порядок здійснення експертного дослідження операцій з витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції, та реалізації готової продукції.
Похожие разделы