Биологические дисциплины
Академическая и специальная литература
Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 4.46 МБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Шпаргалки по биологическим дисциплинам
Орнітологія
Дати характеристику морфо-фізіологічним пристосування птахів до польоту.
Особливості розмноження птахів.
Характеристика екологічної групи чагарниково-лісових птахів.
Характеристика екологічної групи водяних птахів.
Характеристика екологічної групи хижих птахів.
Сезонні міграції птахів, їх значення.
Характеристика польоту птахів як локомоторної функції.
Теріологія
Характеристика шкіри ссавців та її похідних.
Особливості будови і функції системи травлення жуйних ссавців.
Характеристика підкласу сумчастих, їх розмноження.
Характеристика підкласу яйцекладних ссавців, їх розмноження.
Характеристика ряду ластоногих, їх розмноження.
Характеристика ряду китоподібних, їх особливості фізіології та розмноження.
Характеристика екологічної групи наземних ссавців, підгрупи мешканців відкритих просторів.
Характеристика екологічної групи підземних ссавців.
Порівняльна анатомія хордових
Дати порівняльну характеристику будови шкіряних покровів амфібій, рептилій і ссавців.
Дати порівняльну характеристику будови кровоносної системи рептилій і ссавців.
Дати порівняльну характеристику будови кровоносної системи риб і амфібій.
Дати порівняльну характеристику будови дихальної системи рептилій і птахів.
Дати порівняльну характеристику будови видільної системи амфібій і рептилій.
Зоологія хребетних
Ряд Подвійнодихаючі риби: загальна характеристика, особливості кровообігу та дихання.
Екологія і систематика плазунів: Ряд Крокодили, Ряд Черепахи – поширення, вимоги до середовища, особливості здобування їжі, розмноження на прикладі представників.
Зоологія безхребетних тварин
Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні. Особливості зовнішньої та внутрішньої морфології. Фізіологія та розвиток. Значення у житті людини.
Тип Молюски (Mollusca). Систематика. Головні ознаки типу. Значення у житті людини.
Тип Голкошкірі (Echinodermata). Систематика. Головні ознаки типу. Значення у житті людини.
Гідробіологія
Гідробіологія як наука. Предмет, метод і задачі гідробіології. Історія виникнення і розвитку гідробіології. Місця мешкання гідробіонтів. Методика гідробіологічних досліджень.
Рух гідробіонтів. Сприйняття середовища та орієнтація руху. Активні рухи гідробіонтів. Пасивні рухи гідробіонтів.
Автотрофне живлення гідробіонтів. Фотосинтез. Хемосинтез. Мінеральне живлення автотрофних організмів.
Гетеротрофне живлення гідробіонтів. Форми живлення та їжа гетеротрофних гідробіонтів.
Дихання гідробіонтів. Адаптація гідробіонтів до газообміну.
Малакологія
Загальна характеристика типу «Молюски». Підтип Раковинні (Conchifera). Клас Черевоногі молюски (Gastropoda). Морфологія, фізіологія, розвиток
Підтип Боконервні (Amphineura). Клас Панцирні, або Хітони (Loricata, Polyplacophora). Морфологія, фізіологія, розвиток
Підтип Раковинні (Conchifera). Клас Пластинчастозяброві, або Двостулкові (Lamellibranchia, Bivalvia). Морфологія, фізіологія, розвиток.
Гістологія, цитологія, вікова фізіологія
Клітина та її морфологія. Клітинна оболонка.
Мембранні органели загального призначення: мітохондрії, лізосоми, пероксісоми, ЕПС, комплекс Гольджи.
Включення цитоплазми: жирові, глікогенові, пігментові, секреторні, білкові.
Ядро клітини: оболонка, каріоплазма, ядерце, хроматин.
Поділ клітини. Фази клітинного циклу. Хромосоми.
Основи ембріології. Статеві клітини: яйцеклітина, сперматозоїд.
Провізорні органи ссавців. Вивчення препаратів: амніоні стична оболонка плода людини , поперечний розріз пуповини, ворсинка хоріону.
Епітеліальні тканини.
Кров.
Власне сполучна тканина.
Хрящова тканина.
Кісткова тканина.
Розвиток кісткової тканини.
М’язові тканини.
Нервова тканина.
Анатомо-фізіологічна характеристика вікових періодів розвитку дитячого організму. Вікова періодизація за А.А. Маркосяном.
Ріст та розвиток організму. Закономірності.
Анатомо-фізіологічні та вікові особливості опорно-рухового апарату.
Анатомо-фізіологічні та вікові особливості серцево-судинної системи.
Анатомо-фізіологічні та вікові особливості органів дихання.
Анатомо-фізіологічні та вікові особливості органів травлення.
Анатомо-фізіологічні та вікові особливості органів виділення.
Анатомо-фізіологічні та вікові особливості ендокринної системи.
Анатомо-фізіологічні та вікові особливості нервової системи.
Фізіологія ВНД дітей та підлітків.
Біохімія, фізіологія людини та тварин
Формені елементи крові. Структурні і функціональні особливості клітин крові. Показники нормальної кількості клітин крові у периферичній крові чоловіків і жінок. Проведення підрахунку клітин крові.
Назвіть види гемопоезу. Особливості поділу стовбурних, родоначальних клітин і бластів. Еритропоез. Гранулоцитопоез. Мегакаріоцитопоез (тромбоцитопоез). Лімфоцитопоез. Основні механізми і чинники регуляції гемопоезу.
Головний комплекс гістосумісності. Гени ГКГС.
Система компліменту. Лізини.
Запалення – етапи, роль, білки гострої фази.
Антигени. Класифікація антигенів. Рецептори лімфоцитів, розпізнавання антигенів.
Антитіла. Класи Ig, їх будова, функції. Біосинтез антитіл. Гібридоми та моноклональні антитіла. Гібридомна технологія.
Т- і В-лімфоцити, їх субпопуляції, роль. Онтогенез В-лімфоцитів. CD-кластери диференціювання. Онтогенез Т-лімфоцитів, маркери, функції, етапи антигеннезалежного диференціювання та дозрівання.
Імунна пам`ять, клітини пам’яті.
Цитокіни. Номенклатура цитокінів. Функції цитокінів (інтерферонів, інтерлейкінів).
Загальні імунологічні феномени: протиінфекційний імунітет (відповідь на бактеріальні, паразитарні та вірусні інфекції, вакцини); алогенні реакції. Аутоімунні захворювання.
Неадекватні реакції імунної системи: анафілаксія і алергія, антитіло-залежна клітинна цитотоксичність.
Групи крові. Резус фактор.
Фізіологія дихання. Поняття про дихання. Газообмін. Транспорт газів кров’ю. Регуляція дихання.
Фізіологія травної системи. Загальна характеристика процесів травлення. Ферменти травної системи. Особливості травлення в різних відділах кишково-шлункового тракту.
Травлення в ротовій порожнині. Слиновиділення. Склад слини. Ферменти. Нервова та гуморальна регуляція роботи слинних залоз.
Травлення в кишечнику. Секреторна функція підшлункової залози. Печінка та її роль в травленні. Всмоктування продуктів травлення.
Залози внутрішньої, зовнішньої та змішаної секреції.
Функції гормонів. Функціональна класифікація гормонів.
Характеристика гіпофізу. Гормони гіпофізу.
Гормон паращитовидних залоз. Гіпо- і гіперфункція паращитовидних залоз.
Розташування і будова статевих залоз. Загальна характеристика гормонів статевих залоз, їх функції та регуляція. Гіпо- і гіперфункція статевих залоз.
Розташування і будова підшлункової залози. Загальна характеристика гормонів підшлункової залози, їх функції та регуляція. Гіпо- і гіперфункція підшлункової залози.
Розташування і будова епіфізу. Загальна характеристика гормонів епіфізу, їх функції та регуляція. Гіпо- і гіперфункція епіфізу.
Прооксидантно-антиоксидантна система організму (ПАС).
Класифікація антиоксидантів.
Перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ). Активні форми кисню.
Вільно радикальне перекисне окиснення. Джерела активних форм кисню.
Серологічні дослідження (РГАд, РГГА, РН, РЗК). Використання цих реакцій на практиці.
Імуноферментний аналіз (ІФА). Прямий і непрямий імунопероксидазний тест.
Механізми дії радіаційного опромінення.
Дози радіо опромінення. Летальні та тривалі.
Основні еколого-токсикологічні чинники на Україні.
Детоксикація в печінці.
Захист людини від надмірного опромінення.
Екологія водоростей та грибів
Мікориза як тип симбіотичної взаємодії гриба та рослини.
Поняття про консорції. Характеристика типів консорцій.
Роль ґрунтових водоростей в природі.
Характеристика планктонних водоростей.
Класифікація трофічних груп грибів.
Лишайники як симбіотичні організми.
Характеристика відозмін гіфів та міцелія.
Морфологічні типи будови талому водоростей.
Характеристика грибів-герботрофів.
Морфологічне різноманіття водоростей.
Ботаніка
Загальна характеристика, особливості морфології та розмноження Мохоподібних (Bryophyta). Екологія та поширення мохоподібних. Класифікація відділу. Походження та філогенія Мохоподібних.
Загальна характеристика відділу Хвощеподібні (Equisetophyta). Особливості будови гаметофіта і спорофіта. Поділ на класи і порядки.
Загальна характеристика відділу Папоротеподібні (Polypodiophyta). Особливості морфології та розмноження. Макрофілія. Будова органів нестатевого розмноження. Рівно- та різноспоровість. Класифікація відділу.
Загальна характеристика відділу Голонасінні (Equisetophyta). Цикл відтворення, особливості будови спорофіта і гаметофіта. Поділ на класи і порядки.
Загальна характеристика відділу Квіткові рослини (Magnoliophyta). Основні ознаки квіткових рослин. Квітка. Суцвіття. Цикл розвитку покритонасінних.
Загальна характеристика відділу Зостерофілофіти (Zosterophyllophyta). Основні представники (зостерофілум, гослінгія). Філогенетичне значення відділу.
Загальна характеристика відділу Риніофіти (Rhyniophyta). Основні представники (куксонія, ринія, псилофіт). Філогенетичне значення риніофітів.
Фізіологія рослин
Особливості фіксації СО2 у С4 – рослин. Цикл Хетча-Слейка.
Фіксація СО2 у Сз – рослин (цикл Кальвіна).
Світлова фаза фотосинтезу, механізм функціонування фотосистеми 1 і 2.
Аеробна фаза дихання. Цикл Кребса, його біологічна суть.
Структура, хімічний склад і функції АТФ в рослинній клітині.
Дихання, енергетичний баланс. Взаємозв’язок з іншими процесами.
Інтродукція та акліматизація рослин
Інтродукція рослин як ботанічна наука.
Теоретичні основи інтродукції рослин.
Вивчення інтродукційних властивостей рослин. Оцінка ступеню натурализації інтродуцентів.
Методи інтродукції рослин. Добір вихідного матеріалу для інтродукції.
Екологія рослин
Екологічні групи рослин по відношенню до зволоження субстрату.
Життєві форми рослин за класифікацією Раункієра.
Екологічні групи рослин по відношенню до трофності субстрату.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Биология
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ВНО / ЗНО
 3. ЗНО по биологии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ЕГЭ
 3. ЕГЭ по биологии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по биологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Физическая (биологическая) антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Междисциплинарные материалы
 3. Бионика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания биологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Латинский язык
 4. Для биологических специальностей
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на английском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Биология
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Биология
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Биологические дисциплины
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Биологические дисциплины
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для средней школы
 3. Биология
Смотрите также

Курбатова Н.С., Козлова Е.А. Общая биология. Шпаргалки

 • формат fb2
 • размер 115.96 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
М.: Издательство «Эксмо», 2008. — 32 с. Информативные ответы на все вопросы курса «Общая биология» в соответствии с Государственным стандартом. Оглавление История развития клеточной теории Жизнь. Свойства живой материи Уровни организации жизни Состав клетки Биосинтез белка. Генетический код Общие сведения о прокариотической и эукариотической клетках Функции и строение цитоплазматической мембраныи клеточного ядра Строение и функции митохондрий и...

Программа - Шпаргалки для старшеклассников. Биология

software
 • формат exe
 • размер 31.22 МБ
 • добавлен 31 октября 2011 г.
Мультисофт, 2010 «Шпаргалки. Биология» — это краткие изложения основных вопросов по курсу биологии за 9-11 классы, которые можно использовать для повторения и закрепления пройденного материала. В продукте подробно рассмотрены следующие темы: «Ботаника», «Ученые-биологи», «Зоология», «Биологические закономерности», «Анатомия и физиология человека», «Общая биология», «Генетика» и «Эволюция». Весь материал можно распечатать в виде шпаргалок. Это обн...

Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4.89 МБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
М.: "Наука", 1991. - 544 с. Настоящее издание занимает промежуточное положение между "Биологическим энциклопедическим словарем" и словарем для учителей "Основные биологические термины и понятия". В отличие от "Биологического энциклопедического словаря" оно уделяет больше внимания вопросам биологии и меньше биохимии. Поскольку в нем не даны описания систематических категорий животных, растений, грибов и микроорганимов, объем его невелик. Словарь с...

Шпаргалки - Биология с основами экологии

Шпаргалка
 • формат docx, doc
 • размер 202.13 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
КБГУ, 50 вопросов по биологии с основами экологии для химиков-бакалавров 4 курса, 8 семестр. Вопросы 1. Предмет, методы и задачи биологии. 2. Нуклеопротеиды клетки как субстрат жизни. 3. Фундаментальные свойства живого: самовоспроизведение, саморегуляция и самообновление. 4. Фотосинтез и особенности организации растительной клетки. 5. Особенности дыхания анаэробов. Понятие о кисломолочном, спиртовом, уксуснокислом брожении. 6. Особенности дыхани...

Шпаргалки - Ответы на вопросы по общей биологии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
УрГУ, 5 курс. 70 стр. Структура популяций и их динамика. Вирусы: строение, принципы классификации, положение в системе живой природы. Пути видообразования. Биотехнология. Определения, достижения, проблемы Роль полового отбора в эволюции. Теория дифференциальной активности генов. Экологические факторы. Закон лимитирующего действия факторов Культура клеток и тканей. Использование в прикладных и фундаментальных исследований. Виды. Расы. Популяции....

Шпаргалки - Энтомология

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 498 КБ
 • добавлен 19 марта 2011 г.
Внешнее строение насекомых с полным превращением Голова и ее придатки насекомых с полным превращением Грудь и ее придатки насекомых с полным превращением Брюшко и его придатки насекомых с полным превращением Развитие насекомых с полным превращением Типы личинок насекомых с полным превращением Типы куколок насекомых с полным превращением Характеристика отрядов насекомых с полным превращением. Определительные таблицы отрядов, подотрядов и с...

Шпаргалки по биологии

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 539.98 КБ
 • добавлен 19 декабря 2010 г.
В состав шпор входит следующие разделы: клеточный уровень организации живого медицинская гельминтология молекулярно генетический уровень организации живого общая закономерность филогенез хордовых общая экология и экология человека онтогенетический уровень организации живого основы закономерности наследственности и изменчивости признаков паразитизм как экологический феномен происхождения жизни на земле. В архиве десять файлов в формате doc. отред...

Шпаргалки по биологии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 363 КБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Организм, строящий вещества своего тела за счёт неорганических веществ. Закон толерантности» о лимитирующем влиянии максимума установил. Бионта (биота) - это. Биосфера - это Живая экосистема. В чём заключается закон Либиха? Виды, совместно обитающие на одной территории Индекс Жанкара используют Фотосинтез - это Селекция - Что означает ЮНЕП?

Шпаргалки по биологии

pottee
 • формат jpg, htm
 • размер 36.17 МБ
 • добавлен 31 октября 2009 г.
Шпоры по Биологии в фориате .jpg и в .htm. Можно заначать в КПК и расматривать шпоры как веб страницы или распечатать на принтере и пользоваться в своё удовольствие. В состав шпор вошли такие темы и разделы: Ботаника Растительная клетка, ее строение. Корень. Побег. Лист. Стебель. Цветок - видоизмененный побег Размножение растений. Опыление. Оплодотворение. Строение семян. Прорастание и распространение. Развитие растительного мира....

Юсуфов А.Г., Магомедова М.А. История и методология биологии: Учебное пособие для вузов

 • формат djvu
 • размер 10.97 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
М.: Высшая школа, 2003. - 238 с.: ил. Освещение истории биологии проводится в связи с оценкой событий по переломным в социально-экономическом отношении эпохам развития человечества, начиная с древнейших времен. Показаны путь развития основных идей и концепций о живой природе в общечеловеческом масштабе, последовательные этапы дифференциации биологии, взаимосвязь в развитии разных областей естествознания и биологии. Для студентов высших учебных з...