• формат pdf
  • размер 18,89 МБ
  • добавлен 27 октября 2015 г.
Соловйов С.Г. та ін., Грицяк Н.В. (ред.) Інформаційна складова державної політики та управління
монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. — Київ : К.І.С., 2015. — 320 с.
Монографія містить результати наукових досліджень у межах виконання НДР «Інформаційна складова державної політики та управління».
У монографії розкривається зміст ключових понять, висвітлюються особливості державного управління в умовах інформаційного суспільства, окреслюються його проблеми та перспективи.
Для слухачів спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Управління суспільним розвитком», «Електронне урядування», аспірантів, докторантів, науковців та практиків державного управління, а також для широкого кола читачів, які цікавляться інформаційними проблемами вітчизняного державотворення.
Інформація як об'єкт державної політики та управління
Інститут інформації як інфраструктурне підґрунтя комунікативної взаємодії держави та суспільства
Інформаційно-комунікативна функція сучасної держави
Державна політика в галузі управління національними інформаційними ресурсами
Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління
Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління
Доступ до публічної інформації: проблеми державного регулювання
Державна політика у сфері електронного доступу до публічної інформації: сутність, законодавство та державні механізми
Стан реалізації державної політики
Програмні засоби та сервіси доступу до публічної інформації
Проблеми та шляхи ефективної реалізації державної політики у сфері доступу до публічної інформації
Приватний сектор та об’єднання громадян
Співпраця в сфері електронного доступу до публічної інформації
Комунікації та комунікативні зв'язки в публічному управлінні
Державна інформаційна політика та засоби масової інформації
Проблемні питання формування і реалізації державної комунікативної політики в Україні
Інформаційна й комунікативна складові повідомлення у державній комунікації
Комунікативна компетентність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: соціально-психологічний аспект
Специфіка комунікативної діяльності органів публічної влади з громадськістю в умовах кризи
Інформаційні війни як інструмент міждержавних політик
Інформаційні операції і війни
Гуманітарна безпека як об’єкт інформаційної війни
Традиційні й конвергентні медіа як інструмент реалізації інформаційної агресії: прикладні засади протидії
Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства
Розвиток інформаційного суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи
Особливості державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства
Еволюція українського законодавства про електронне урядування: проблеми і перспективи
Механізми державного управління та регулювання розвитком зв’язку та інформатизації
Кадрове забезпечення електронного урядування в Україні