Билеты и вопросы
  • формат doc
  • размер 218,24 КБ
  • добавлен 01 февраля 2013 г.
Відповіді на екзамен з дисциліни Державне управління
70 відповідей. Влада й управління. Багатогранність державного управління та різні концепції його тлумачення.
Основні риси держави. Вплив типів і форм держави на державне управління.
Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру.
Поняття принципу державного управління. Застосування принципів державного управління.
Поняття та сутність функцій державного управління.
Поняття та сутність методів державного управління.
Статус глави держави в Україні та його функції.
Кабінет Міністрів України як вищий орган державного управління.
Місцеві державні адміністрації в Україні: організаційно-функціональна характеристика.
Діалектична єдність функції та структури в системі державного управління.
Посадові особи в системі державної служби. Політичні посади і державна служба.
Правовий статус державних службовців.
Особливості контролю у системі державної служби.
Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби.
Державна кадрова політика України на сучасному етапі: тенденції та перспективи.
Планування роботи з кадрами. Основи кадрового менеджменту.
Еволюція форм державного правління в Україні.
Аналіз соціально-культурних і політичних ідентичностей населення України по лінії Схід – Захід.
Професійна етика, управлінська етика, етика державного службовця: витоки, основні складові, сучасні тенденції розвитку.
Принципи етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави: особливості, форми закріплення та реалізації (зарубіжний та вітчизняний досвід).
Правові норми, їх основні види та форми реалізації.
Правопорушення та юридична відповідальність.
Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права.
Конституційно-правові засади прямої та представницької демократії.
Органи державної влади і управління як суб’єкти адміністративного права.
Правові акти державного управління, їх класифікація.
Поняття, структура й особливості політичного процесу.
Визначення, структура, функції та типологія політичних систем. Особливості політичної системи в Україні.
Демократичні і антидемократичні тенденції у розвитку сучасного світу.
Поняття національної безпеки. Об’єкти та основні принципи забезпечення національної безпеки України.
Поняття та сутність національних інтересів. Пріоритети національних інтересів України.
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО): призначення, функції, особливості формування, порядок прийняття рішень.
Характерні ознаки національної економіки як змішаної.
Зміст і основні проблеми сучасної економіки.
Державні фінанси, їх сутність, роль і види.
Склад доходів та видатків державного бюджету.
Бюджетний процес, його стадії та терміни здійснення.
Основні етапи циклу вироблення державної політики.
Джерела інформації та індикатори, які необхідні для визначення проблем політики.
Завдання державного регулювання економіки України.
Показники бідності та нерівності доходів як індикатори визначення результативності політики.
Інфляція: сутність, причини та види.
Соціально-економічна політика органів місцевого самоврядування.
Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування.
Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями.
Поняття регіону. Регіон і регіоналізм. Адміністративно-територіальний поділ України.
Функції регіонального управління та їх зміст.
Методи регулювання соціально-економічних процесів в регіоні.
Сутність понять соціальне забезпечення, соціальний захист, соціальна безпека людини, суспільства та держави. Їх відмінності.
Структура, зміст та особливості функціонування системи соціального захисту в умовах адміністративно-розподільчої та ринкової економіки.
Соціальна політика як чинник розвитку соціальних відносин. Характеристика суб'єктів та об'єктів соціальної політики України в сучасних умовах.
Гуманітарна політика в Україні: національні пріоритети, мета, завдання, принципи реалізації та тенденції розвитку.
Етапи формування, становлення та розвитку соціальної політики в незалежній Україні. Законодавче та нормативно-правове забезпечення щодо здійснення соціальної політики в Україні.
Сутність та зміст соціальної складової в Програмі економічних реформ на 2012-2014 роки в Україні.
Правове забезпечення інформаційної сфери в Україні.
Стан та перспективи розбудови системи електронного врядування в Україні.
Національні інтереси України в контексті європейських інтеграційних процесів.
Механізми політичної соціалізації українського населення відповідно до ціннісних орієнтацій європейського суспільства.
Системи регіонального управління у східноєвропейських країнах (політичний, економічний та соціальний аспекти).
Органи влади в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю. Зміст та структура регіональних механізмів управління в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Політичні виклики інтеграційних процесів в Європі.
Механізм адаптації законодавства України до норм і стандартів ЄС.
Концептуальні засади створення національної системи прогнозування та стратегічного планування розвитку територій.
Стратегічне планування як провідний засіб реалізації завдань трансформації сучасного публічного управління.
Особливості стратегічного планування на центральному, регіональному та місцевому рівнях.
Процес стратегічного планування: узагальнена модель, характеристика етапів, стратегічний аналіз і синтез.
Правова база державної статистики. Закони України про інформацію та про державну статистику.
Статистичні спостереження: форми, види, методи обробки.
Сутність та зміст інформації в діяльності органів державної влади.
Види інформаційно-аналітичних документів та основні принципи їх складання.