Билеты и вопросы
  • формат doc
  • размер 305,34 КБ
  • добавлен 03 февраля 2013 г.
Відповіді на екзамен з дисципліни Управління на регіональному і місцевому рівнях
60 відповідей. Поняття кризи. Види кризових явищ.
Передумови, ознаки та наслідки виникнення кризових явищ.
Підходи до виявлення кризи.
Основні методи діагностики та аналізу криз у публічному управлінні.
Сутність антикризового управління.
Особливості механізму управління кризами в публічному розвитку.
Стратегічне планування та менеджмент-орієнтовані підходи як складові антикризового управління.
Роль інноваційних процесів в антикризовому управлінні.
Кризи в системі державного управління. Причини криз та механізми їх профілактики.
Поняття ризику, його сутність та роль в антикризовому управлінні.
Основні види ризиків та методи оцінювання їх негативних наслідків.
Ризики в системі соціально-економічного розвитку країни.
Сутність та особливості антикризового управління ризиками.
Роль персоналу в управлінні ризиками та виходом із криз.
Підходи до розроблення політик і стратегій управління ризиками та кризами на центральному, регіональному та місцевому рівнях.
Основні поняття інформаційно-комунікаційної діяльності.
Основи побудови системи інформаційно-комунікаційного забезпечення управління в організації
Еволюція розвитку інформаційних систем
Архітектура та основні компоненти інформаційних систем
Оцінка впливу інформаційних технологій на бізнес-процеси в організації
Формування інформаційної системи органу управління регіонального рівня.
Формування інформаційної системи органу управління місцевого рівня.
Технології побудови інформаційно-комунікаційних систем
Види інформаційних систем, що застосовуються на різних рівнях управління
Організація баз даних в інформаційній системі органу управління
Автоматизоване робоче місце керівника
Функціональне та програмно-прикладне забезпечення робочого місця керівника
Системи підтримки прийняття управлінських рішень
Експертні інформаційні системи
Інтернет: технології комунікації та пошуку інформації
Напрями впровадження підходів менеджменту до публічного управління.
Поняття, ключові ознаки й проблемне поле муніципального менеджменту.
Програмування розвитку міста: основні засади розробки сценаріїв, стратегій, програм, проектів розвитку міста.
Програмно-цільове структурування генеральної мети розвитку міста: від цілей до проектів їх реалізації.
Програмно-цільовий метод формування бюджету та його місце у системі стратегічного планування муніципального розвитку.
Сучасні моделі якості. Управління на основі моделей якості.
Характеристика сфери публічних послуг. Сучасний стан та проблеми надання публічних послуг в Україні.
Муніципальні послуги: зміст та проблеми підвищення їх якості.
Стандартизація порядку надання адміністративних послуг.
Менеджмент персоналу органу муніципального управління. Підходи до оцінювання успішності діяльності.
Муніципальний маркетинг та бенчмаркінг.
Основи управління муніципальною власністю на корпоративних засадах.
Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і ринкові аспекти їх обслуговування.
Основи розроблення муніципальних інвестиційних проектів та управління ними.
Формування проектів під гранти. Основи розроблення проектних пропозицій.
Управління, адміністрування, менеджмент: зміст понять. Менеджмент у публічному управлінні.
Організація: поняття, системно-структурні характеристики, середовище діяльності.
Основи побудови системи управління в організації.
Організація в зовнішньому середовищі. Ключові зовнішні стейкхолдери організації.
Організація у внутрішньому середовищі. Ключові внутрішні стейкхолдери організації.
Управлінська проблема і методи її розв'язання.
Інтегровані системи менеджменту.
Основи менеджменту якості.
Системи менеджменту якості на основі стандартів ISO 9000.
Аудит систем менеджменту.
Персонал та моделі управління персоналом.
Формування та розвиток колективу.
Конфлікти в організаціях та їх розв'язання. Влада, керівництво, лідерство.
Організаційна культура.
Корпоративна культура.