• формат pdf
  • размер 18,80 МБ
  • добавлен 03 апреля 2010 г.
Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України Про акціонерні товариства
Пропонований коментар до Закону «Про акціонерні товари­ства» (прийнятий 17 вересня 2008 p., набув чинності 30 квітня 2009 р. ) є однією з перших спроб аналізу цього важливого законо­давчого акта. У коментарі розглядаються основні питання право­вого регулювання відносин щодо створення, діяльності та припи­нення акціонерних товариств відповідно до зазначеного Закону (у порівнянні з відповідними положеннями інших актів законо­давства), в тому числі порядку їх заснування, формування і вико­ристання майнової бази, повноважень та організації роботи ор­ганів управління і контролю, прав та обов'язків акціонерів, особ­ливостей вчинення значних правочинів і правочинів з елемента­ми заінтересованості, реорганізації та ліквідації акціонерних то­вариств.
Видання стане у пригоді акціонерам та потенційним учасни­кам акціонерних товариств -інвесторам, юристам, посадовим особам органів зазначених товариств, усім, кого цікавлять про­блеми правового регулювання корпоративних відносин, і певним чином допоможе в усуненні колізій, прогалин, інших вад відпо­відного законодавства.