• формат pdf
  • размер 4,32 МБ
  • добавлен 15 декабря 2015 г.
Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз)
Монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 680 с..
У монографії проаналізовано основні теоретико-методологічні аспекти впливу глобалізації на систему державного управління, відповідно до чого розкрито сутність, основні передумови тафактори виникнення глобалізації, досліджено особливості розвитку суспільства та держави в умовах глобалізації, наведено обернені форми глобалізації, ідентифіковано основні глобалізаційні виклики суспільного розвитку, охарактеризовано основніформи, засоби ймеханізми глобальної інтеграції, розкрито особливості впливу глобалізації на систему державного управління перехідних суспільств, запропоновано механізми оптимізації системи державного управління України в умовах глобалізації.
Тематика монографії може бути цікавою для студентів, аспірантів, докторантів зі спеціальності державне управління, політологія, філософія, соціологія, менеджмент, а також посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських і політичних діячів та всіх тих, хто цікавиться проблемами глобалізації.
Зміст:
Передмова.
Історико-методологічний аналіз впливу глобалізації на систему державного управління
.
Основні передумови та фактори виникнення процесів глобалізації.
Історичні та соціально-економічні передумови виникнення сучасних процесів глобалізації.
Інформаційна революція як необхідна передумова виникнення сучасних процесів глобалізації.
Теоретико-методологічні засади дослідження процесів глобалізації в контексті сучасних дослідницьких підходів.
Сутність глобалізації з позицій глобалізму.
Сутність глобалізації з позицій антиглобалізму.
Ідеологія глобалізації та її вплив на систему державного управління.
Особливості розвитку суспільства та держави в умовах впливу глобалізації.
Глобалізація як новий тип суспільного розвитку.
Основні принципи та критерії суспільного розвитку в умовах глобалізації.
Нормативізм як інструмента.
Основні форми соціальної організації в умовах впливу глобалізації.
Глобальне суспільство.
Глобальне інформаційне суспільство.
Глобальне масове суспільство.
Глобальне мережеве суспільство (суспільство мережевих структур).
Глобальне суспільство ризику.
Механізми функціонування національної держави в умовах глобалізації.
Місце, роль та функції держави в умовах глобалізації.
Глобальна держава як альтернатива національної держави в умовах глобалізації.
Особливості формування “сильної” держави та механізми її функціонування в умовах глобалізації.
“Корпоративна держава” та її роль в умовах глобалізації.
Обернені форми глобалізації та їх вплив на систему державного управління.
Обернені форми як альтернативи глобалізації: теоретичний та ідеологічний аспекти.
Регіоналізація та її вплив на систему державного управління.
Американізація та її вплив на систему державного управління.
Китаїзація як обернена форма глобалізації в сучасних умовах суспільного розвитку.
Бразилізація як нова тенденція та альтернатива глобалізації в сучасних умовах суспільного розвитку.
Глобалізаційні виклики суспільного розвитку та їх вплив на систему державного управління.
Глобальні проблеми як виклики суспільного розвитку.
Глобальний інтерес як виклик реалізації національного інтересу.
Глобалізаційні виклики національної безпеки.
Глобальний тероризм як виклик суспільного розвитку.
Глобальна міграція та її виклики суспільному розвитку.
Глобальна політична експансія як виклик суспільного розвитку.
Механізми долання глобалізаційних викликів.
Основні форми і засоби глобальної інтеграції та їх вплив на державне управління.
Глобальна інтеграція як нова форма суспільного розвитку.
Основні форми глобальної інтеграції та їх вплив на систему державного управління.
Євроінтеграційна форма глобалізаційного розвитку.
Євроатлантична інтеграція як форма глобалізаційного розвитку.
Основні засоби реалізації глобальної інтеграції.
“Розширення проти інтеграції” як засіб здійснення глобальної інтеграції.
Глобальна контракція як засіб здійснення глобальної інтеграції.
Інтеграційний процес та рівні управління ним.
Механізми функціонування державного управління в умовах глобальної інтеграції.
Адаптація системи державного управління до процесів глобальної інтеграції.
Трансформація системи державного управління в умовах глобальної інтеграції.
Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції.
Глобальна політична реструктуризація як умова реалізації глобальної інтеграції.
Шляхи забезпечення сталого розвитку в умовах глобальної інтеграції.
Особливості впливу глобалізації на систему державного управління перехідних суспільств.
Глобалізація як універсальна форма історичної динаміки перехідних суспільств.
Вплив “глобальної демократії” на розвиток системи державного управління перехідних суспільств.
“Спіралевидний розвиток” перехідних суспільств в умовах глобалізації.
“Наздоганяючий розвиток” як механізм оптимізації державного управління перехідних суспільств.
Роль та функції національної державно-управлінської еліти в перехідних суспільствах в умовах глобалізації.
Специфіка реалізації кадрової політики в перехідних суспільствах в умовах глобалізації.
Особливості діяльності державних службовців в умовах глобалізації.
Концептуальні засади Кодексу взаємовідносин країн в умовах глобалізації.
Механізми оптимізації системи державного управління України в умовах глобалізації.
Державне управління України в умовах глобалізації: проблеми та перспективи.
Механізми долання деструктивних проявів впливу глобалізації на систему державного управління України.
Розробка та впровадження ефективних механізмів інтеграції України у світову спільноту.
Місце та роль України в сучасних глобалізаційних процесах.
Післямова.
Список використаних джерел
.