Вспомогательные исторические дисциплины
Исторические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 5,18 МБ
  • добавлен 15 января 2016 г.
Яременко Максим. Спеціальні історичні дисципліни
Спеціальні історичні дисципліни: навч. посіб. для студ. істор. спеціальностей / Максим Яременко. - К.: Аграр Ме­діа Груп, 2010. - 197 с.
Посібник розроблено на основі викладання нормативного курсу на кафедрі історії НаУКМА і розраховано на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) історичних дисци­плін. Його головне завдання - якомога більше сприяти вироблен­ню у студентів практичних навичок роботи із джерелами упродовж обмеженого в часі розгляду відповідних тем. Тож тут запропонова­но не так набір абстрактних теоретичних знань, як аналіз конкретних ситуацій спілкування зі «свідками минулого», базованих на до­свіді істориків-практиків.
Адресовано студентам історичних спеціальностей.
Рецензенти:
Юрій Волошин, доктор історичних наук.
Олексій Сокирко, кандидат історичних наук, доцент.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф № 1/11-7236 від 03.08.2010)
ІSBN 978-966-2424-57-7
ББК 63.2я73
Зміст
Вступ
Методичні рекомендації до роботи зі студентами
Список скорочень назв видань
Спеціальні галузі історичної науки та спеціальні історичні дисципліни: теми, плани, література, короткий зміст
Вступ Предмет і завдання спеціальних галузей історичної науки та спеціальних історичних дисциплін, їх виникнення і розвиток
Джерелознавство
Архівознавство
Археографія
Дипломатика
Текстологія
Палеографія
Філігранологія
Історична ономастика
Геральдика
Сфрагістика
Нумізматика
Історична хронологія
Історична метрологія
Генеалогія
Спеціальні галузі історичної науки та спеціальні історичні дисципліни в роботі історика (приклади застосування)
Джерелознавство
Фальсифікація та містифікація
Пастки еґо-документів (документів особового походження)
Архівознавство
Система архівних установ України та що слід знати перед походом до архіву і його читального залу
Загальний міжнародний стандарт архівного описування (General Inteational Standard Archival Description (ISAD(G))
Археографія
Кілька нотаток на тему едиційної археографії
Про публікацію кириличних рукописних документів
Про видання джерел «усної історії»
Дипломатика
Конкретний та індивідуальний формуляр (на прикладі українських тестаментів ранньомодерного часу)
Палеографія
Письмо як маркер культурних взаємовпливів
Текстологія
Про важливість текстологічного дослідження при вивченні ідей
Про важливість вивчення конвою при дослідженні тексту зі збірника (на прикладі Густинського літопису)
Філігранологія
Про філіграні все ж не слід забувати: простий поворот у дослідженні джерела
Ономастика
Використання даних антропоніміки (на прикладі вивчення окремих груп християнського населення традиційного соціуму)
Про прізвищеві назви на -ський/-цький/-зький
Використання даних топоніміки (на прикладі простежування напрямків колонізаційних процесів за допомогою географічних назв)
Геральдика
Герби як декларація устремлінь
Геральдика як джерело для вивчення ідеології
Сфрагістика
Де у стародавньому Києві була колонія новгородських купців?
Нумізматика
Коли монети знайдено і коли про них лише згадано
Хронологія
Про те, що інколи важливо знати не лише дату події, а й її локалізацію у календарі церковного богослужбового року
Варто пам’ятати
Літерні позначення цифр та чисел
Головні церковні (східного обряду) неперехідні свята (юліанський календар)
Історична метрологія
Як простежується централізація держави за метричними даними (на прикладі Гетьманщини XVIII ст)
Генеалогія
Метричні книги в генеалогічних дослідженнях
Вибрані терміни родинних зв’язків
Окремі умовні знаки, вживані у генеалогічних таблицях
Зразки практичних завдань для студентів (для обговорення на практичних заняттях та самостійної роботи)
Архівознавство
Палеографія та археографія
Дипломатика
Текстологія
Ономастика
Нумізматика
Хронологія
Історична метрологія
Генеалогія
Джерелознавство
Сфрагістика
Загальна бібліографія та українські періодичні видання, що повністю чи частково містять матеріали зі СІД
Додатки-ілюстрації
Похожие разделы