• формат pdf
  • размер 2,53 МБ
  • добавлен 20 ноября 2012 г.
Загорський В.С. (ред.) Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика
Матер. наук. практ. конф. за міжнар. уч. (8 квітня 2011 р.): у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 424 с.
Зміст
Концептуальні засади підвищення керованості суспільства в межах демократичної парадигми врядування
Буник М. З. Людвіг фон Мізес про бюрократію та ринок
Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б. Енергозбереження – політика суспільних змін
Воєдило А. А. GRIDтехнології як засіб державного управління і підвищення керованості суспільства при переході до економіки знань
Проців О. Р. Управління мисливством: парадигма демократичного врядування
Панфілова Т. О. Українська національна ідея: суть, формування та реалізація
Кіянка І. Б., Новик А. О. Реалізація популістських гасел у контексті політичних технологій: державницький аспект
Глубоченко К. О. Використання методології комунікативістики у дослідженні процесу державного управління
Глушкова О. В. Проблеми поєднання дисципліни та демократії як складових державного управління
Кашуба М. В. Суспільна консолідація як фактор демократизації управління
Лотоцький М. Я. Громадська думка як чинник демократизації політичної культури в Україні
Ничта Н. Л. Психологічні передумови взаємодії місцевих органів державної влади з громадськістю
Котовська С. П., Котовська О. П. Організаційна культура як складова культури державного управління
Тимофєєв С. П. Міжнародні стандарти державного регулювання етнонаціональних відносин
Наход М. А. Категорії вибори та виборчий процес у сучасній науці державне управління
Малюська В. А. Духовна культура як складова ціннісного підходу в державному управлінні
Рижко А. М. Соціальна відповідальність органів місцевого самоврядування як складова демократичної парадигми врядування
Свірська О. В. До питання участі громадськості на місцевому рівні задля досягнення сталого розвитку
Кардаш С. Ю. Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні
Пасічник В. М. Національна безпека
Кизима О. З. Політичні партії та представницька демократія
Куліш І. М. Демократичні цінності суспільства і расова дискримінація: державноуправлінський аспект
Новак-Каляєва Л. М. Формування інструментів захисту прав людини в Європі (II пол. XX – поч. XXI ст.)
Каляєв А. О. Основні напрямки удосконалення нормативноправового забезпечення державного управління у сфері обороноздатності держави
Новак Л. М. Україна й українці в процесі формування сучасного суспільства споживання
Макарчук О. Г. Західноукраїнське робітництво на рубежі XIX – XX ст. у контексті національновизвольного руху українського народу
Жижиян І. А. Перспективи консолідації українського суспільства на шляху демократичних перетворень
Петровський П. М. Проблема інституціоналізації громадянського суспільства
Євтушок С. М. Шляхи підвищення ефективності благодійної діяльності
Моторний В. О. Демократичний контроль над системою національної безпеки в сучасній Україні в контексті реформування збройних сил
Фінансові та економічні механізми реґіонального економічного розвитку
Крайник О. П. Державне регулювання розвитку ринку місцевих запозичень
Локтєв О. Г. Державний фінансовий контроль за виконанням місцевих бюджетів: комплексний підхід
Шмаленко О. І. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку соціального підприємництва
Олійник В. О. Наднаціональне регулювання глобальної продовольчої безпеки
Галанець В. В. Фінансові та економічні механізми розвитку аграрної сфери Львівської області
Тупичак Л. Л. Напрями посилення зв’язку систем професійної і вищої освіти з соціальноекономічним розвитком регіону
Гуменна К. Р. Інвестиційна привабливість регіону як складова державної інвестиційної політики
Шевченко С. Г. Оцінка грошового наповнення місцевого бюджету
Левкун Т. В. Напрями реалізації механізмів державної регуляторної політики в галузі будівництва та архітектури
Нюнько О. В. Механізми формування бюджетної політики в Україні
Попадюк М. М. Механізми управління регіональним розвитком
Голубятнікова Н. В. Регулювання регіонального сегменту фондового ринку
Коцовська О. С. Механізми фінансування шкіл у країнах Європейського Союзу та в Україні
Клименко Н. О. Щодо необхідності виявлення економічних
резервів регіонів
Лобас І. В. Регіональні аспекти інноваційної політики: досвід Європейського Союзу
Бліщук К. М. Інвестиційноінноваційний чинник у вирівнюванні регіонального розвитку
Кучеренко М. З. Аналіз новацій податкового законодавства
Клепікова-Чижова Ю. В. Аналіз норм Податкового кодексу України щодо адміністрування податків
Кожушко О. В. Механізм державного управління в сфері товарногрошового обігу
Лутчак В. Ф. Шляхи розвитку транскордонного співробітництва в сучасних умовах
Шаповал С. Ю. Співвідношення деяких законодавчих актів України в сфері підприємницької діяльності
Гура С. В. Формування механізмів державного управління ресурсним забезпеченням регіону
Державна кадрова політика та організація публічної служби
Лазор О. Я., Лазар І. Г., Моздір О. Я. Особливості професійної підготовки публічних службовців: зарубіжний досвід
Сурай І. Г. Розмежування політичних та адміністративних посад як базис для організації публічної служби
Побережна В. А. Проблеми вдосконалення механізму добору персоналу на державну службу
Побережний В. В. Причини поширення корупції в органах державної влади
Карпа М. І. Публічний службовець: визначення поняття
Стельмащук Л. С. Роль державної служби як невід’ємної складової державного управління
Пірен М. І. Кадрове забезпечення державної служби України відповідно до стандартів країн ЄС
Плецан Х. В. Засоби масової інформації як чинник інноваційного впливу на успішність професійної діяльності державного службовця
Петровський В. О. Професійне навчання посадових осіб місцевого самоврядування як інструмент формування кадрової політики
Поп’юк Л. В. Перспективи формування нової кадрової політики в системі органів місцевого самоврядування
Кіцак Т. М. Вплив державної політики у сфері підготовки державних службовців на ефективність державного управління
Кійко Л. О. Професіоналізація як основа кадрової політики у державній службі
Гончарук Н. Т., Декальчук П. В. Публічна служба в Україні: сучасний стан та шляхи реформування
Иманбердиев Д. Ч. Периодизация становления государственной службы в Киргизской Республике
Шикеринець В. В. Теоретикометодологічні засади підготовки фахівців для туристичнорекреаційної сфери України
Єремійчук О. Д. До питання вдосконалення підходів щодо правового регулювання процедур проходження державної служби в Україні
Філюк С. М. Проблеми підготовки кадрів сільського, зеленого туризму
Григорчак І. М. Оптимізація політикоуправлінських відносин у системі взаємодії політичних та адміністративних еліт
Собуцька Л. І. Концепція державної кадрової політики: гуманітарнопсихологічний аспект
Коцупей В. М. Теоретичні аспекти розробки державної кадрової політики
Батенчук М. М. Механізми управлінського контролю у сфері
забезпечення майнових прав дітей на регіональному рівні
Винник І. О. Державне управління процесом працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у контексті регулювання процесу зайнятості населення в Україні
Кохан А. І. Фактор громадської думки та суспільної підтримки влади в умовах становлення інституту публічної політики
Шкумбатюк К. Л. Інститут Президента як інтегруючий суб’єкт державної кадрової політики у соціогуманітарній сфері
Реформа системи державного управління та державної служби в країнах Європи: досвід для України
Когут П. В. Удосконалення політичних механізмів участі персони у владних відносинах
Криштанович С. В. Сутність та особливості державного регулювання соціальноекономічного
розвитку гірських територій України
Макота Г. З. Залучення міжнародної технічної допомоги в рамках програм транскордонного співробітництва (на прикладі ІваноФранківської області)
Сисоєва В. Г. Європейський досвід розподілу влади для вітчизняної системи державного управління
Слесарчук С. А. Шляхи підвищення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій
Сорока С. В. Парламентський вотум недовіри уряду як механізм подолання урядової кризи
Хомич Л. В. Реформування органів державної виконавчої влади: проблеми та перспективи
Байло Н. П. Діяльність органів державного управління із формування музичної культури населення західних областей України
Радиш Н. В. Проблеми вдосконалення поняття мотиви скоєння правопорушень державними службовцями
Максим’як Л. Л. Управлінські системи та державна політика європейських країн у сфері культури: досвід для України
Скоропад О. В. Важливість використання європейського досвіду в реформуванні системи державної служби України
Галаган М. О. Реформування державного управління в Хорватії (інституційний аспект): досвід для України
Дума Х. В. Реформа системи державного управління у Румунії: досвід для України в контексті євроінтеграції
Палагнюк Ю. В. Державна політика щодо європейської інтеграції України: інвестиційний аспект
Слабих Д. М. Концептуальні засади європеїзації державного управління в Україні
Красівський Д. О. Впровадження європейських стандартів публічного політичного управління в контексті становлення політичної опозиції
Ключкович А. Ю. Реформування територіального публічного управління у Словацькій Республіці: основні етапи та напрямки
Шевчук А. П. Проведення соціальних реформ у країнах Європи: досвід для України
Гончаренко О. М. Система державного управління в Німеччині: досвід для України
Зигало О. А. Реформування системи державного управління освітою: досвід Франції
Лисакова Л. І. Сучасна зарубіжна практика оцінювання державноуправлінської
діяльності
Кривачук Л. Ф. Зарубіжний досвід діяльності дитячих соціальних служб та спеціальних установ щодо соціальноправового захисту дітей
Хашиєва Л. В. Модель демократичного врядування: європейська концепція
Гейвах П. П. Реформування державного управління та державної служби Австрії та Німеччини: досвід для України
Лисенко О. Ю. Формування місцевих бюджетів у країнах Європи: досвід для України
Лазор А. О. Досвід формування та функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та можливість його законодавчого установлення в Україні
Камінська М. С. Новітня адміністративна реформа у Франції та її особливості
Дрозд Р. О. Реформа системи державної служби крізь призму національної безпеки України
Кохалик Х. М. Реформування сучасної системи комунального самоврядування в Німеччині: досвід для України
Добрєва Н. Ф. Шляхи розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України в рамках Європейської політики сусідства та партнерства
Решота О. А., Решота В. В. Демократичне врядування як модель реформування багаторівневого управління Європейського Союзу
Прокопенко Л. Л., Денисюк В. І. Демократизація системи управління освітою в Польщі
Жданова І. С. Стан адаптації законодавства України про державну службу до вимог Європейського Союзу
Бойко С. М. Новий зміст судового державного управління
Покрова Р. А. Реформування органів виконавчої влади як складової державного управління в Україні
Сенюшкіна Т. О. Досвід децентралізації державного управління в багатоетнічних країнах Центральної та Східної Європи
Роман В. Ф. Адміністративне реформування в Угорщині: досвід для України
Нагорничевський О. А. Основні напрямки модернізації транспортної політики в країнах ЄС: досвід для України
Відомості про авторів