• формат pdf
  • размер 2,50 МБ
  • добавлен 08 ноября 2013 г.
Захарова О.В., Шумаєва О.О. та ін. Організація діяльності державного службовця
Навчальний посібник/ О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина. — Донецьк, 2013. — 342с.
Навчальний посібник з організації праці державного службовця побудований на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України і містить три змістовні модулі: „Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного службовця, „Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків та „Ділова українська мова. Зміст кожного модуля розкривається нормативно визначеними темами, до яких включено практичні додатки, перелік літератури та ілюстративний матеріал. Навчальний посібник призначено для магістрів спеціальності 8.150101 „Державна служба напряму підготовки 8.150000 „Державне управління кваліфікації 2419.3 –„Спеціаліст державної служби у межах дисципліни „Організація праці державного службовця. Проте він може бути корисним для посадовців, керівників різного рівня, а також широкого кола читачів, яких цікавлять соціально-правові аспекти державної чи громадської діяльності та проблеми організації праці державних службовців в Україні.
Зміст
Передмова
Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного службовця
Мета й особливості діяльності державного службовця
Сутність, мета та принципи державної служби України
Управління державною службою України
Статус, права та обов’язки державного службовця України
Стратегічні напрями діяльності державної служби України
Сутність і зміст організації діяльності
Класифікація посадових рівнів державних службовців
Просування по службі державного службовця
Особливості організації праці державного службовця
Вимоги до кандидатів на посади державних службовців
Організація конкурсного відбору на посаду державного службовця
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади державного службовця
Вимоги до якостей кандидатів на заміщення вакантної посади державного службовця
Методи професійного підбору на вакантні посади
Особливості набору кандидатів та їх відбору в системі державної служби України
Формування кадрового резерву для державної служби
Інформаційні технології в управлінні людськими ресурсами на державній службі
Імідж та його значення в діяльності державного службовця
Сутність і складові іміджу державного службовця
Професіоналізм як головна складова ділового іміджу
Засоби формування позитивного іміджу державної служби
Специфіка формування іміджу керівника державного органу
Поділ і кооперування праці
Специфіка праці державних службовців
Сутність, види і критерії поділу праці на державній службі
Делегування повноважень в органах державної влади та місцевого самоврядування
Кооперування праці державних службовців
Регламентування посадових обов’язків
Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців
Посадові інструкцій державних службовців
Типові завдання, обов’язки та повноваження працюючих на державній службі
Організація робочого місця
Організація індивідуального робочого місця державного службовця
Принципи раціональної організації робочого місця державного службовця
Опис робочого місця державного службовця
Обслуговування робочого місця
Основи раціонального обслуговування робочого місця державного службовця
Умови праці та естетичне оформлення робочого місця державного службовця
Гігієна і культура праці. Режим праці й відпочинку
Особливості гігієни праці державного службовця
Культура праці державного службовця
Використання робочого часу державного службовця
Надання щорічних та додаткових відпусток державним службовцям
Контрольні запитання
Література
Ілюстративний матеріал
Додатки
Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків
Планування роботи
Особисте планування діяльності державного службовця
Види та принципи планування у сфері державного управління
Професійне спілкування
Мовна культура державного службовця
Практичні поради державним службовцям щодо професійного спілкування
Службові документи і діловодство
Документ, його роль та місце в державному управлінні та місцевому самоврядуванні
Види документів та їх класифікація
Стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських документів
Системи електронного документообігу
Підготовка нарад і офіційних зустрічей
Сутність та класифікація нарад
Організація і проведення наради
Організація і проведення офіційних зустрічей
Розгляд звернень і прийом громадян
Правові засади розгляду звернень і прийому громадян
Класифікація звернень та вимоги до їх подання
Процедура розгляду звернень
Організація особистого прийому громадян
Діловодство за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування
Контроль якості роботи
Загальні організаційно-методологічні засади оцінювання діяльності в державному секторі
Щорічне оцінювання та атестація державних службовців
Порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
Стимулювання діяльності державних службовців
Оплата праці державних службовців
Підвищення кваліфікації як один з видів мотивації державних службовців
Зарубіжний досвід оплати та стимулювання праці державних службовців
Контрольні запитання
Література
Ілюстративний матеріал
Додатки
Ділова українська мова
Українська мова та її норми
Походження та соціальні норми функціонування мови
Соціальні норми функціонування національної мови
Фонетико-орфоепічні та графічні норми української мови
Фонетика та орфографічні норми української мови
Граматика та морфологічні норми української мови
Синтаксис та пунктуаційні норми української мови
Лексичні норми ділової української мови
Стилі сучасної української літературної мови
Загальна характеристика форм і стилів мовлення
Розмовний, публіцистичний та художній стилі мовлення
Науковий та діловий стилі. Вимоги до мови документів
Усне ділове спілкування
Особливості приватного ділового спілкування
Особливості публічного ділового спілкування
Писемне ділове спілкування
Фонетичний принцип правопису
Морфологічний принцип правопису
Термінологія ділового спілкування
Офіційна передача власних назв в документах
Мова ділових документів
Класифікація й вимоги до документів
Особливості оформлення документів
Граматична форма ділових документів
Синтаксис ділової документації
Контрольні запитання
Література
Додатки
Глосарій основних понять та термінів