Наноматериалы и нанотехнологии
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 51,00 МБ
  • добавлен 02 августа 2015 г.
Заячук Д.М. Нанотехнології і наноструктури
Львів: Львівська політехніка, 2009. — 581 с.
Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, квантових точок, фулеренів і вуглецевих нанотрубок, принципи епітаксії і основні режими гетероепітаксійного росту, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок. Розглянуто основні фізичні властивості дво-, одно- і нульвимірних квантових напівпровідникових і вуглецевих структур, питання розмірного квантування і умови спостереження квантово-розмірних явищ, особливості функції густини станів у системах різної вимірності, кінетичні та оптичні характеристики низькорозмірних систем, фізичні явища, які спричиняє зниження вимірності системи – квантовий ефект Холла, квантування провідності балістичних 2D-контактів і вуглецевих нанотрубок, кулонівську блокаду й одноелектронні процеси у резонансо-тунельних структурах, від’ємний диференційний опір надґраток тощо.
Для студентів технічних та фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути рекомендований аспірантам і науковим працівникам, що займаються фундаментальними і прикладними дослідженнями в галузі фізики, техніки і технології квантово-розмірних структур.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Мікро- та наноелектроніка».
Зміст
Передмова.
Вступ.
Нанотехнології.
Технологічні методи вирощування тонких плівок і квантово-розмірних шарів.
Технологічні методи одержання квантових ниток.
Технологічні методи одержання квантових точок.
Квантово-розмірні структури та їхні властивості.
Потенціальна яма і потенціальний бар’єр.
Вимірність системи і густина станів вільних електронів.
Енергетичний спектр електронів у сильному магнітному полі. Рівні Ландау.
Двовимірні структури.
Фізичні властивості систем з двовимірними електронами.
Одновимірні структури.
Нульвимірні структури.
Напівпровідникові надґратки.
Класифікація надґраток.
Енергетичний спектр надґраток.
Фізичні властивості надґраток.
Структури на основі вуглецю.
Деякі вступні відомості про вуглець і його структури.
Фулерени.
Вуглецеві нанотрубки.
Список літератури.
Предметний покажчик.
Похожие разделы