Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 163,60 КБ
  • добавлен 09 июня 2014 г.
Історія української політичної думки
Выходные данные не приведены, — 66 стр. Даны ответы на 90 вопросов, украинский язык.
Орієнтовний перелік питань для складання іспиту
Політична думка давньокиївського періоду.
Іларіон «Слова про закон і благодать».
Політичні ідеї «Повісті минулих літ».
«Повчання» В. Мономаха.
«Слово о полку Ігоревім».Його соціально-політичний зміст.
Політична концепція Ст. Оріховського-Роксолана.
Проблема організації державної влади в політичній концепції Ст. Оріховського-
Ст. Оріховський-Роксолан «Напучення королеві польському Сігізмунду-Августу».
Політичний зміст полемічної літератури.
Хр.Філалет «Апокрисис».
Соціально-політичні погляди Хр. Філалета.
Соціально-політичний ідеал Івана Вишенського.
Особливості політичної організації Запорізького козацтва.
Політичні ідеї І. Виговського та Ю. Немирича.
Політичні погляди І. Мазепи.
П.Орлик «Конституція»,
П.Орлик «Вивід прав України».
Політичні погляди Я. Козельського.
Ідеал держави Я. Козельського.
Проблема суспільного договору та природного стану людини в інтерпретації Я. Козельського.
Апологетика абсолютизму Ф. Прокоповичем.
Проблема суспільного договору в трактуванні Ф. Прокоповича.
Ф.Прокопович «Слово о власти и чести царской».
Декабристський рух і масонство в Україні на поч. XIX ст.
Політичний зміст «Історії Русів».
Кирило-Мефодіївське Товариство.
«Книги буття українського народу».
М. Гулак — «Юридичний побут поморських слов'ян».
Проекти Конституції Г. Андрузського,
Політичні погляди М. Костомарова.
М.Костомаров «Дві руські народності».
Політичний світогляд Т. Шевченка.
Еволюція політичних поглядів П. Куліша.
Політична концепція М. Драгоманова.
М. Драгоманов «Рай і поступ».
Федералізм та «громадівський соціалізм» М. Драгоманова.
Національне питання в трактуванні М. Дрогоманова.
М. Драгоманов «Чудацькі думки про українську національну справу».
Політичний ідеал С. Подолинського.
Політичні погляди О. Тсрлецького.
Основні політичні течії серед українців Галичини в другій половині XIX ст.
Політична доктрина Ю. Бачинського.
Ю. Бачинський «Україна irredenta».
Політична концепція І. Франка.
І. Франко про походження, сутність і форми організації державної влади.
Суспільно-політичний ідеал І. Франка.
І.Франко про національне питання.
І. Франко «Що таке поступ».Оцінка І. Франком основних сучасних йому політичних доктрин.
І. Франко «За межею можливого».
Еволюція політичних поглядів М. Грушевського.
Українське питання в інтерпретації М. Грушевського,
Ідея федералізму у М. Грушевського.
М. Грушевський про походження і сутність держави.
Грушевський «На порозі нової України».
Національна ідея в творчості М. Грушевського.
М. Грушевський «Початки громадянства (генетична соціольогія)».
Політична концепція В. Винниченка.
Ідея колектократії В. Винниченка.
В. Винниченко «Відродження нації».
В. Винниченко про причини поразки в революції 1917—1921 pp.
В. Винниченко «Заповіт борцям за визволення».
М. Міхновський — засновник революційного націоналізму.
М. Міхновський «Самостійна Україна».
Обгрунтування М. Міхновським права України на державну самостійність.
Основні засади українського націоналізму М. Міхновського.
Інтегральний націоналізм Д. Донцова.
Ідея нації і національна ідея Д. Донцова.
Національна еліта як чинник державотворення в політичній концепції Д. Донцова.
Д. Донцов «Націоналізм».
Народ, нація, держава в політичній концепції Д. Донцова.
Політична концепція В. Липинського.
Ідея трудової монархії В. Липинського.
Нація і національний месіанізм в політичній концепції В Липинського.
В.Липинський про національну еліту як феномен державотворення.
Класократія В. Липинського.
Основні ідеї «Листів до братів-хліборобів» В. Липинського.
ВЛипинський «Хам і Яфет».
ВЛипинський «Націоналізм, патріотизм і шовінізм», «Народи поневолені і народи бездержавні».
Нація в інтерпретації В. Липинського і Д. Донцова.
Геополітична концепція С. Рудницького.
Підстави українського націоналізму в інтерпретації С. Рудницького.
Чорноморська доктрина Ю. Липи.
Геополітична концепція Ю. Липи.
Ю. Липа «Призначення України».
Націократичні ідеї в українській політичній думці,
Теорії еліт в українській політичній думці.
Ідея українського месіанізму.
Соціалістична течія в історії політичної думки в Україні.
Радикально-націоналістичний напрямок в українській політичній думці.
Консервативний напрямок в українській політичній думці.
Похожие разделы