• формат pdf
 • размер 914.85 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Бабаларов С. Як скликати і провести загальні збори акціонерного товариства. Практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів
К.: Корпоративний розвиток в Україні, 2005.- 142 с.
Зміст:

Вступ.
Розділ перший. Загальні збори як вищий орган акціонерного товариства.
Нормативне регулювання.
Статут та внутрішні документи.
Компетенція загальних зборів: оптимізація повноважень.
Виключна компетенція загальних зборів.
Невиключна компетенція загальних зборів.
Делегування зборами своїх повноважень іншим органам.
Чергові та позачергові загальні збори.
Строки та терміни.
Розділ другий. Скликання та підготовка до проведення загальних зборів.
Прийняття рішення про скликання загальних зборів.
Порядок денний загальних зборів: помилки та поради.
Повідомлення акціонерів про збори.
Спосіб персонального повідомлення.
Особливості поштової розсилки.
персональних повідомлень.
Коло осіб, які персонально повідомляються про скликання зборів.
Зміст повідомлення.
Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним.
Зміна опублікованого порядку денного.
Органи, які забезпечують підготовку і проведення загальних зборів 39.
Складання реєстру учасників загальних зборів.
Розділ третій. Проведення загальних зборів.
Учасники загальних зборів.
Оформлення повноважень представників акціонерів.
Участь у загальних зборах дитини.
Місце та час проведення загальних зборів.
Реєстрація учасників загальних зборів.
Кворум загальних зборів.
Голова та секретар зборів.
Порядок голосування.
Правомочність рішень загальних зборів.
Актуальні питання щодо процедури проведення загальних зборів.
Підрахунок голосів.
Процедурні питання.
Черговість розгляду питань порядку денного.
Пропозиції акціонерів щодо питань порядку денного, висловлені безпосередньо на зборах.
Документальне оформлення ходу та результатів загальних зборів.
Додатки.
Витяг із статуту АТ.
Внутрішні положення.
Положення про загальні збори.
Положення про організаційний комітет.
Положення про реєстраційну комісію.
Положення про лічильну комісію.
Протоколи в АТ.
Протокол засідання правління щодо скликання загальних зборів.
Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів.
Протокол про підсумки голосування.
Протокол загальних зборів.
Персональне повідомлення про скликання загальних зборів.
Бюлетені в АТ.
Зразок бюлетеню для голосування з питання затвердження звіту ревізійної комісії.
Зразок бюлетеню для голосування з питання обрання членів наглядової ради.
Довіреності на загальних зборах АТ.
Генеральна довіреність.
Довіреність на участь у окремих (конкретних) загальних зборах.
Довіреність на участь у загальних зборах із завданням на голосування .
Смотрите также

Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством

Дисертация
 • формат doc
 • размер 138 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / С.В. Артеменко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20 с. — укp. Проведено комплексний аналіз теоретичних та практичних питань щодо управління акціонерним товариством, виникнення та реалізації даного права. Відзначено, що відносини з управління акціонерним товариством є частиною корпоративних відносин і належать до немайнових корпоративних відносин. В...

Блюмхардт О. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 861 КБ
 • добавлен 20 мая 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 / О. Блюмхардт; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2002. - укp. На підставі комплексного аналізу господарського законодавства та правозастосовної практики України та інших країн розглянуто теоретичні та практичні питання правового статусу органів акціонерного товариства (АТ). Досліджено правові аспекти управління АТ, порядок взаємодії його органів (за...

Васильчак С.В., Попович Р.С. Корпоративний шантаж як загроза економічної безпеки підприємства

Статья
 • формат pdf
 • размер 194.37 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. ? Вип. 19.12. - С. 293-298 Розглянуто питання деструктивного впливу корпоративних конфліктів, а саме "корпоративного шантажу" на бізнес-середовище України, вказано на негативні нас- лідки рейдерства та грінмейлу. Встановлено, що наявність в тому або іншому госпо- дарському товаристві конфліктних груп тільки сприяє розширенню конфлікту, що надалі призводить до загрози економічної безпеки акціонерного товариств...

Кравчук В.М. Загальні збори акціонерів: порядок скликання та проведення

Статья
 • формат doc
 • размер 138.5 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Юридичний журанал.- 2003.- № 5.- С. 47-54 Загальні збори акціонерів традиційно є вищим органом акціонерного товариства. Це обумовлено передусім правовим статусом акціонерів як осіб, що мають право на участь в управлінні справами товариства. Незважаючи на те, що дослідники проблем акціонерного права часто критикують загальні збори, а їх роль в управлінні акціонерним товариством піддається сумніву, на нашу думку, загальні збори в Україні не втрати...

Мельник О.О. Корпоративне право

 • формат pdf
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
К.: КНЕУ, 2009. — 274 с. Загальна частина Загальна характеристика корпоративного права Господарське товариство — основний суб’єкт корпоративного права Порядок створення господарських товариств Правове положення учасників господарського товариства Майно господарського товариства Засади корпоративного управління Припинення господарського товариства Припинення господарського товариства за судовим рішенням щодо визнання його банкрутом Особлива част...

Оприско М.В. Особливості відчуження частки в статутному капіталі товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

Статья
 • формат doc
 • размер 51.5 КБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Учасник товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі чи її частину одному або кільком учасникам цього товариства, а за відсутності заборони у статуті – також і третім особам. При цьому в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю виявляються значні особливості, зумовлені складною правовою природою частки учасника таких товариств.

Реферат - Акціонерні товариства

Реферат
 • формат docx
 • размер 83.81 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Маріуполь, Маріупольський державний університет, викладач - Іванюта Наталя Валеріївна,Економіко-правовий факультет, Кафедра цивільного, трудового права, спеціальність "правознавство", дисципліна - цивільне та сімейне право України, 2010 рік, 15стор Поняття акціонерного товариства. Установчі документи акціонерного товариства. Статутний капітал акціонерного товариства. Кросворд на тему «Акціонерне товариство». Тестові завдання до теми

Цікало В.І. Корпоративне право України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 235.46 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, – 2009. – 14 с. Зміст: Вступ Поняття та місце корпоративного права в системі права України Корпоративн правовідношення Корпоративні права. Обовязки учасників корпоративних відносин Корпоративні права акціонерів Корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою в...

Чижмар К.Ю. Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді

 • формат doc
 • размер 174 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
2011 р., К.: Міністерство юстиції України. У посібнику фахівцями Міністерства юстиції України надаються практичні поради, що вчинення та оформлення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді підприємств. Зміст: Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді. Приватне підприємство. Як змінити власника. Роль нотаріуса при створенні господарських товариств. Повне товариство. Акціонерне товариство. Товариство з об...

Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 126 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / О.В. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 15 с. — укp. Комплексно проаналізовано теоретичні та практичні питання, пов'язані з регулюванням правового становища акціонерів в Україні. Досліджено правову природу прав та обов'язків акціонерів, розкрито зміст корпоративних правовідносин, підстави їх виникнення та припинення. Розроблено та сформульовано основні положення...