Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат doc
  • размер 621,07 КБ
  • добавлен 25 августа 2011 г.
Чуркина О.В. English for Students of Economics and Law Part 1
Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України), 1 частина.
— К.: КНЕУ, 2006. — 396 с.
ВСТУП
Актуальні потреби сучасного розвитку суспільства поставили перед вищою школою низку принципових завдань, пов'язаних з удосконаленням системи професійної підготовки фахівців. Реалізація цих завдань неможлива без комплексного розв’язання проблем освіти, кожна з яких передбачає інтенсифікацію освітнього процесу. Одним з технологічних способів інтенсифікації може стати активізація самостійної роботи студентів в умовах аудиторної й позааудиторной діяльності.
Цей навчальний посібник є першою частиною навчального комплексу English for students of economics and law, призначеного для самостійного вивчення англійської мови студентами першого курсу вищих економічних навчальних закладів і складеного згідно з вимогами навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для підготовки бакалаврів з економіки і права.
Мета посібника полягає в розширенні та засвоєнні лексики з побутової, загальнокультурної, країнознавчої, загальноекономічної та загальноюридичної тематики, формуванні вміння працювати з автентичними текстами, удосконаленні вмінь і навичок активного використання навчального матеріалу в мовній діяльності з урахуванням комунікативних потреб майбутніх економістів та юристів.
Посібник передбачає вивчення п’ятнадцяти тематично спрямованих уроків, в яких розглядаються такі теми: «Подорожі», «У готелі», «Погода», «Їжа», «Покупки», «Географічне положення Великобританії та США», «Політична система Великобританії та США», «Система освіти у Великобританії та США», «Типи економічних систем», «Форми організації бізнесу», «Правоохоронні органи», «Обвинувачення».
Кожен з уроків включає автентичний тематичний текст, ключові терміни, список слів і словосполучень тематичного характеру, що підлягають активному засвоєнню, систему вправ, спрямованих на перевірку розуміння тексту, закріплення тематичної лексики, граматики, на розвиток усного та писемного професійно-тематичного мовлення.
Для якнайефективнішого засвоєння матеріалу посібник містить англо-український словник нових лексичних одиниць, розташованих за алфавітом, словник економічних та юридичних термінів, таблицю неправильних дієслів, які трапляються в текстах і вправах посібника, словник синонімів, граматичний довідник, ключі до окремих лексичних і граматичних вправ, тести на перевірку засвоєння лексичного, граматичного і тематичного матеріалу.
Структура навчального посібника та система вправ забезпечують ефективне засвоєння студентами необхідних знань і розвиток умінь і навичок професійної, усної та письмової комунікації.
Посібником може користуватися широке коло осіб, котрі опанували основи англійської мови, її нормативну граматику і мають запас загальновживаної лексики в межах 1000 – 1500 лексичних одиниць, студенти різних форм навчання, зокрема заочної та вечірньої, аспіранти, викладачі, усі, хто бажає вдосконалити свій рівень володіння англійською мовою.
Похожие разделы