Дисертация
  • формат pdf
  • размер 3,10 МБ
  • добавлен 26 июня 2015 г.
Дъбова В. Езикова практика на българско-говорящите в чешка езикова среда
Univerzita Karlova v Praze, 2012. — 316 с.
Настоящият труд се състои от пет глави: теоретична част; в която се конкретизира теоретичната основа на текста (преди всичко понятия, свързани с билингвизма и езиковите контакти); методологическа част, в която се специфицират целите и методите на теренното проучване (определяне на целевата група, предмет на изследването, качествени и количествени методи, техническа страна на проучването); историческа част, отнасяща се до възникването и живота на българското малцинство в Чехия; социолингвистическа част, анализираща социолингвистичните влияния на ЧЕ върху БЕ; езикова част, анализираща интерференциите от езикова гледна точка.
Целта на настоящия труд е социолингвистичен и езиков анализ на речевото поведение на българско-говорящите в чешка езикова среда, въз основа на който да разберем какво влияние най-общо казано оказва чуждият език – чешки (Е2) върху майчиния език – български (Е1) при речеви прояви на Е1, кои са факторите, които го пораждат и как се проявява то в речевите прояви на билингвните индивид.
Влиянието на Е2 върху Е1 разглеждаме първо от социолингвистичен аспект, взимайки предвид всички социолингвистични фактори, които влияят при речевите прояви на индивида, след това е направен езиков анализ или граматичен разбор на интерферираните единици.
За целта на проучването са напрaвени социолингвистични профили на 44 респондента, обработени в карта въз основа на различни методи за събиране на релевантна информация: попълнена анкетна карта с 45 въпроса, пряко наблюдение, записки, аудио записи. По този начин се цели да се предостави пълна информация за речевото поведение на респондента, а оттам и на общността. По-голямата част от избрания материал е в приложение към настоящата работа.
Ключови думи: билингвизъм, социолингвистика, речево поведение, интерференции, превключване на кодовете.