• формат pdf
 • размер 57.71 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Ермантраут Е.Р., Малиновський А.С., Дідора В.Г. та ін. Методика наукових досліджень в агрономії
ISBN 978-966-8706-48-6, Житомир 2010, - 124 с.
Викладені сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми Statistica, що застосовуються дня оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічному експерименту.
Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Методика наукових досліджень в рослинництві».
Розрахований на студентів вищих аграрних закладів освіти III - IV рівнів акредитації за напрямами: 6.090101 «Агрономія»; 6.090105 «Захист рослин»; 7.130104 спеціаліст «Захист рослин»; ОКР 7.130102 спеціальності «Агрономія»; ОКР 8.130102 магістр з «Агрономії».
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Артеменко В.І., Балан А.Г. Методичні вказівки по проведенню польових дослідів на осушених землях

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Київ, 1972 - 40 с. У вирішенні питань ефективного використання осушених земель, розробці і впровадженні в сільськогосподарське виробництво прогресивних технологічних процесів вирішальна роль належить сільськогосподарській науці. Високий рівень наукових досліджень і їх узагальнення можливе лише при дотриманні єдиної методики проведення ДОСЛІДІВ. Методика досліджень, що прийнята для суходольних мінеральних ґрунтів, не може бути використана повніст...

Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів

 • формат djvu
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. - 320 с. Допущено Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для підготовки бакалаврів з напряму 1301 «Агрономія» в аграрних вищих навчальних закладах II—IV рівнів акредитації В посібнику наведено найбільш поширені у використанні методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів, в тому числі: фізіолого-біохімічні та анатомічні аналізи рослин; біохімічні аналізи плодів, ягід, овочів, виног...

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта

 • формат pdf
 • размер 28.1 МБ
 • добавлен 31 мая 2010 г.
5 изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. Учебник содержит теоретический курс методики полевого опыта: методы планирования эксперимента, наблюдений и учета, выбора и подготовки земельных участков, закладки и проведения опыта. Даны основы статистической обработки результатов исследований и техника математической обработки данных наблюдений однофакторных и многофакторных полевых и вегетационных опытов.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования)

 • формат djvu
 • размер 8.36 МБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
5 изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. Учебник написан в соответствии с программой одноименного курса. Содержит теоретический курс методики полевого опыта: современные методы планирования эксперимента, наблюдений и учетов, выбора и подготовки земельных участков, закладки и проведения опыта п т. д. Даны основы статистической обработки результатов исследований и техника математической обработки данных наблюдений, однофакторны...

Ермантраут Е.Р., Бобро М.А., Гопцій Т.І. та ін. Методика наукових досліджень в агрономії: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Xарків: Харківський національний аграрний університетт ім. В. В. Докучаєва, 2008. - 64 с. Викладені сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми STATISTICA, що застосовуються для оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічн...

Кельчевская Л.С. Методы обработки наблюдений в агроклиматологии

 • формат djvu
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 24 ноября 2010 г.
Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1971. – 216 с.: ил. 66, табл. 45 Предисловие Методы обработки наблюдений для оценки агроклиматических ресурсов территории Расчеты по оценке теплообеспеченности вегетационного периода Построение графика годового хода средней месячной температуры воздуха Графический метод обработки экстремальных температур Определение дат перехода температуры воздуха через различные пределы Построение интегральных кривых...

Мойсейченко В.Ф., Єщенко В.О. Основи наукових досліджень в агрономії

 • формат djvu
 • размер 3.89 МБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Підручник. - К.: Вища шк., 1994. - 334 с.: іл. Висвітлено історію дослідної справи в агрономії, класифікацію агрономічних дослідів, сучасні методи планування і проведення досліджень, обліків, спостережень. Значну увагу приділено основам статистичної обробки результатів. Для студентів вузів з агрономічних спеціальностей.

Никитенко Г.Ф.(ред.) Опытное дело в полеводстве

 • формат pdf
 • размер 12.02 МБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Москва: Россельхозиздат, 1982. - 190 с. Цель настоящего пособия - оказать помощь специалистам сельского хозяйства в проведении научных исследований в полеводстве. В книге даны методика и техника закладки опытов в производственных условиях. Изложены правила проведения агрометеорологических и полевых наблюдений, анализов растений и сельскохозяйственной продукции, а также ведение документации по учёту урожая. Рассчитана на специалистов и руководител...

Сагитов А.О., Васильев С.В., Перевертин К.А. Методика по обработке данных полевого опыта и построению прогностических моделей с использованием средств вычислительной техники

 • формат djvu
 • размер 576.73 КБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Алма-Ата: Кайнар, 1987. – 40 с.: ил., табл. В данной работе достаточно подробно дана методика проведения дисперсионного анализа и построения уравнения регрессии, которые являются одними из основных математических приемов обработки результатов полевых экспериментов. Элементом новизны является реализация этих трудоемких операций на средствах вычислительной техники (программируемых микрокалькуляторах Б3-34). Изложены также некоторые аспекты математи...

Єщенко В.О., Копитко П.Г., Опришко В.П., Костогриз П.В. Основи наукових досліджень в агрономії

 • формат pdf
 • размер 28.77 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
К.: Дія, 2005. - 288 с. Висвітлено основи наукових досліджень з класифікацією методів досліджень і агрономічних дослідів та з розкриттям методики планування і техніки проведення досліду. Значну увагу приділено проектуванню схем дослідів і плануванню в них основних спостережень та обліків. Окремими частинами представлено методику проведення експериментальних робіт в дослідах та статистичну обробку їх результатів.