Похожие разделы

Авдеев В.И. Современные методы биометрии в исследовании растений

 • формат pdf
 • размер 739.9 КБ
 • добавлен 26 января 2017 г.
Оренбург : Оренбургский государственный аграрный университет, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-88838-946-1. Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов бакалавров и магистров, обучающихся по программам высшего образования, специальности 35.03.01 Лесное дело, 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия. Пособие содержит набор основных методов, применяемых в биологии и агрономии. Особое внимание уделено малоизвестным методам (расчёту наследуемос...

Автор не вказаний. Методика післяреєстраційного вивчення сортів рослин

 • формат pdf
 • размер 393,40 КБ
 • добавлен 06 января 2014 г.
Затверджено наказом Держсортслужби від «19» листопада 2008 р. № 1345, Київ, 2008. — 25с. Методика стосується щодо післяреєстраційного вивчення сортів рослин. Дефіцит інформації щодо реакції нових зареєстрованих сортів стосовно екстремальних чинників довкілля, стійкості до найшкідливіших хвороб та шкідників і порівняння ступеня їхнього прояву з результатами науково - технічної експертизи можна компенсувати результатами післяреєстраційного сортовив...

Автор не вказаний. Методика проведення експертизи сортів ячменю звичайного (Hordeum vulgare L.) на відмінність, однорідність і стабільність

 • формат pdf
 • размер 429,92 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
УПОВ TG/19/10, 1994. Перелік вітчизняних сортів-еталонів доповнено фахівцями Харківського Центру Генресурсів, 2005. Доповнено сорти-еталони Кривицьким К.М., к.б.н., УІЕСР, 2010.- 17 c. Методика стосується всіх сортів Hordeum vulgare L. Загальні рекомендації. Предмет Методики. Необхідний рослинний матеріал. Метод експертизи. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності. Групування сортів для експертизи на відмінність. Умовні позначення. Таблиця...

Артеменко В.І., Балан А.Г. Методичні вказівки по проведенню польових дослідів на осушених землях

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Київ, 1972 - 40 с. У вирішенні питань ефективного використання осушених земель, розробці і впровадженні в сільськогосподарське виробництво прогресивних технологічних процесів вирішальна роль належить сільськогосподарській науці. Високий рівень наукових досліджень і їх узагальнення можливе лише при дотриманні єдиної методики проведення ДОСЛІДІВ. Методика досліджень, що прийнята для суходольних мінеральних ґрунтів, не може бути використана повніст...

Витковская С.Е. Методы оценки неоднородности почвенного покрова при планировании и проведении полевых опытов

 • формат pdf
 • размер 790,21 КБ
 • добавлен 12 апреля 2013 г.
СПб.: АФИ, 2011. — 52 с. — ISBN 978-5-9900138-7-2. Представлено подробное описание существующих методов оценки пространственной изменчивости почвенных свойств, которые могут быть использованы при планировании и проведении полевых опытов. Детально рассматривается понятие неоднородности почвенного покрова. Сформулированы критерии, характеризующие пространственную однородность агрохимических параметров агроземов. Предложен метод, позволяющий оценить...

Держкомісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. Методика проведення фітопатологічних дослідів за штучного зараження

 • формат pdf
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 31 марта 2014 г.
Київ: ТОВ Алефа, 2001. – 41 с. Оцінка сортів сільськогосподарських культур на стійкість до шкідливих організмів - невід’ємна частина дослідної роботи в системі держсортомережі. Для точної і об’єктивної оцінки сортів на стійкість їх перевірка провадиться у природних умовах на спеціалізованих ентомофітопатологічних дільницях, а також за штучного зараження. При розробці методики використано пропозиції фахівців із захисту рослин, фахівців держсортост...

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта

 • формат pdf
 • размер 28.1 МБ
 • добавлен 31 мая 2010 г.
5 изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. Учебник содержит теоретический курс методики полевого опыта: методы планирования эксперимента, наблюдений и учета, выбора и подготовки земельных участков, закладки и проведения опыта. Даны основы статистической обработки результатов исследований и техника математической обработки данных наблюдений однофакторных и многофакторных полевых и вегетационных опытов.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования)

 • формат djvu
 • размер 8.36 МБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
5 изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. Учебник написан в соответствии с программой одноименного курса. Содержит теоретический курс методики полевого опыта: современные методы планирования эксперимента, наблюдений и учетов, выбора и подготовки земельных участков, закладки и проведения опыта п т. д. Даны основы статистической обработки результатов исследований и техника математической обработки данных наблюдений, однофакторны...

Дубовик В.І. Методи і організація досліджень в агрономії

 • формат doc
 • размер 135,31 КБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
Курс лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. - Суми: Сумський національний аграрний університет, 2012. - 50 с. Методичні вказівки спрямовані на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Методи і організація досліджень в агрономії». Містять теоретичний матеріал всіх необхідних для вивчення тем лекцій. З м і с т. Вступ. Завдання курсу Методи і організація досліджень в агрон...

Ермантраут Е.Р., Бобро М.А., Гопцій Т.І. та ін. Методика наукових досліджень в агрономії: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Xарків: Харківський національний аграрний університетт ім. В. В. Докучаєва, 2008. - 64 с. Викладені сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми STATISTICA, що застосовуються для оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічн...

Ермантраут Е.Р., Малиновський А.С., Дідора В.Г. та ін. Методика наукових досліджень в агрономії

 • формат pdf
 • размер 57.71 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
ISBN 978-966-8706-48-6, Житомир 2010, - 124 с. Викладені сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми Statistica, що застосовуються дня оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічному експерименту. Навчальний посібник відпо...

Есин T.А. К вопросу повышения надежности полевого опыта

 • формат pdf
 • размер 867,30 КБ
 • добавлен 15 сентября 2015 г.
Винница: Калиновская районная типография - 71 c. Данная публикация является продолжением работ, опубликованных в 1994 и 2005 гг. На основании проведенных исследований установлено: 1) Площадь учетной делянки полевого опыта, без ущерба для его точности, может быть умень- шена до 60 – 80 растений на делянке; 2) При использовании в опыте микроделянок площадью 60 – 80 растений наибольшее повышение точности полевого опыта происходит при увеличении повт...

Законодательство Республики Казахстан в области сельского хозяйства (октябрь 2015 г.)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 571,38 КБ
 • добавлен 17 декабря 2016 г.
Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, 2015. Закон РК от 29 октября 2015 года №372-V ЗРК "О сельскохозяйственных кооперативах" Закон РК от 29 октября 2015 года №373-V ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сельскохозяйственных кооперативов"

Зудилин С.Н., Шеченко С.Н., Кутилкин В.Г. Методика опытного дела

 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 24 ноября 2016 г.
Учебное пособие. — Кинель : РИЦ СГСХА, 2016. — 148 с. — ISBN 978-5-88575-444-6 Рассмотрены особенности методов научной агрономии, принципы и этапы планирования эксперимента. Приведены основа математической статистики, дисперсионного анализа, корреляции и регрессии. Представлены примеры статистической обработки результатов исследования. Учебное пособие предназначено для аспирантов, обучающихся по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство.

Казас О.Н., Шишкіна О.Л. та ін. Методика державної науково-технічної кваліфікаційної експертизи сільськогосподарських видів рослин на придатність до поширення в Україні плодові, ягідні, горіхоплідні, субтропічні, виноград та шовковиця

 • формат pdf
 • размер 972,02 КБ
 • добавлен 20 марта 2013 г.
Кандидати с.-г. наук О.Н. Казас, О.Л. Шишкіна, І.Г. Чернобай, наукові співробітники: Т.В. Литвинова, Л.Ф. Мязіна (Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр кандидат с.-г. наук М.Ф. Кучер, В.М. Гибало (Інститут помології ім. Л.П.Симиренка НААН), кандидат с.-г. наук Н.О. Олексійченко (Інститут шовківництва). Кандидат біологічних наук А.В. Андрющенко, кандидат с.-г. наук А.В.Пількевич, провідні спеціалісти: Л.М. Глазачова, Л.І. Пількев...

Кирюшин Б.Д., Усманов Р.Р., Васильев И.П. Основы научных исследований в агрономии

 • формат pdf
 • размер 179.21 МБ
 • добавлен 01 декабря 2014 г.
М.: Колос С, 2009. — 398 с. Описаны методы агрономических исследований: лабораторные, вегетационные, лизиметрические и полевые опыты; классификация полевых опытов и требования к ним, особенности методики опытов, проводимых в условиях производства. Рассмотрены сущность и значение выборочного метода исследований, задачи математической статистики в агрономических исследованиях, применение наиболее распространенных статистических методов обработки оп...

Корниенко А.В., Нанаенко А.К. Методика полевого опыта в свекловодстве

 • формат doc
 • размер 176,11 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
М.: ВНИИ сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова, 2004. - 104 с. Методика предназначена для научных учреждений, ученых и аспирантов, занимающихся исследованиями в области свекловодства, и может быть использована в качестве учебно-методического пособия для подготовки и повышения квалификации кадров. Одобрена и рекомендована к опубликованию Ученым Советом ВНИИСС 3 февраля 2003 года.

Крючков А.Г. Основы математического моделирования на сельскохозяйственном поле

 • формат pdf
 • размер 6,77 МБ
 • добавлен 06 сентября 2013 г.
Научное издание. Оренбург, 2012. – 162 с. В книге выполнено обобщение отечественных и иностранных разработок по математическому моделированию роста и развития растений. Рассчитана на исследователей, агрономов, студентов в качестве методического пособия. Рассмотрены вопросы: Введение Теоретические основы математического моделирования роста и развития сельскохозяйственных культур Краткая история и современное состояние проблемы моделирования продук...

Кузнецова Е.И., Алещенко М.Г., Закабунина Е.Н. Методы полевых, вегетационных и лизиметрических исследований в агрономии

 • формат djvu
 • размер 966,52 КБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
Учебное пособие. – Москва: ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2010. – 130 с. В учебном пособии рассмотрены методы полевых, вегетационных и лизиметрических исследований, применяемых в агрономии. Дана классификация полевых опытов, сформулированы общие принципы планирования полевого опыта и требования к его качеству, рассмотрены основные элементы методики полевого опыта (число вариантов, повторность и повторение, площадь, направление и форма делянок). Даны методики п...

Ламан Н.А., Самсонов В.П. и др. Методическое руководство по исследованию смешанных агрофитоценозов

 • формат djvu
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 19 декабря 2010 г.
— Мн.: Навука i тэхника, 1996. — 101 с. — ISBN 5-343-01747- 9. Рассматриваются специфические особенности планирования исследований смешанных агрофитоценозов, обсуждаются общепринятые в отечественной и англоязычной литературе термины, экспериментальные схемы смешанных посевов с изменением пространственного расположения компонентов, методы съема информации, критерии эффективности смешанных агрофитоценозов и морфофизиологические показатели оценки пр...

Матвеева Н.М., Валеева А.А. Статистическая обработка результатов полевых агрохимических исследований с помощью пакета STATGRAPHICS PLUS for Windows

Практикум
 • формат pdf
 • размер 4,39 МБ
 • добавлен 14 октября 2016 г.
Казань: Казанский университет, 2012. — 63 с. Методическое пособие разработано для проведения практических занятий со студентами 4-го курса, обучающихся по специальности «Почвоведение», к дисциплине «Методы полевых агрохимических исследований». В пособие рассматривается решение задач статистической обработки данных полевого опыта, так как математическая интерпретация результатов – непременное условие успешного получения ответов на вопросы, интерес...

Математичне моделювання. Прогнозування рівня сезонного розвитку альтернаріозу картоплі в Поліссі України

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 228,77 КБ
 • добавлен 07 марта 2013 г.
Украина, 2013г., 26с. Класифікація математичних моделей. Особливості математичних моделей. Основні етапи математичного моделювання. Емпіричний засіб складання математичної моделі. Експериментально - аналітичний засіб складання математичної моделі. Теоретичний засіб складання математичної моделі. Адекватність математичної моделі. Точність математичної моделі. Прогнозування рівня сезонного розвитку альтернаріозу картоплі в Поліссі України.

Методика кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів рослин з визначення показників придатності до поширення в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 26 января 2013 г.
У підготовці до перевидання цього випуску Загальної частини методики брали участь: заст. директора Українського інституту експертизи сортів рослин канд. с. -г. наук Києнко З.Б., зав. відділом наукової координації та розроблення методик, канд. с.-г. наук Лещук Н.В., ст. науковий співробітник відділу, канд. біол. наук Андрющенко А.В., ст. науковий співробітник відділу Павлюк В.А., заст. зав. відділом сортознавства Загинайло М.І. Методику затвердже...

Методика проведення експертизи сортів вівса посівного (Avena sativa L.) і голого (A. nuda L.) на відмінність, однорідність і стабільність

 • формат pdf
 • размер 574,11 КБ
 • добавлен 26 января 2013 г.
UPOV, TG/20/10, 1994.- 18 c. Методика стосується всіх сортів видів Avena sativa L. і A. nuda L. проведення експертизи сортів вівса посівного (Avena sativa L.) і голого ( A. nuda L.) на відмінність, однорідність і стабільність. Український інститут експертизи сортів рослин визначає скільки, якої якості, коли і куди постачається насіння і волоті для експертизи сорту. Загальні рекомендації. Предмет Методики. Необхідний рослинний матеріал. Метод експ...

Методика проведення експертизи сортів еспарцету закавказького (Onobrychis transcaucasica Grossh.) на відмінність, однорідність і стабільність

 • формат pdf
 • размер 351,71 КБ
 • добавлен 10 февраля 2017 г.
Słupia Wielka: COBORU, 1994. — 11 c. Методика стосується всіх сортів виду Onobrychis transcaucasica Grossh. Загальні рекомендації. Предмет Методики. Необхідний рослинний матеріал. Метод експертизи. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності. Групування сортів для експертизи на відмінність. Умовні позначення. Таблиця ознак сортів Пояснення до Таблиці ознак сортів Література.

Методика проведення експертизи сортів кукурудзи звичайної (Zea mays L.) на відмінність, однорідність і стабільність

 • формат pdf
 • размер 811,77 КБ
 • добавлен 20 февраля 2013 г.
УПОВ TG /02/7, 2009. - 38 c. Методика стосується всіх сортів виду Zea mays L. проведення експертизи сортів кукурудзи звичайної на відмінність, однорідність і стабільність Загальні рекомендації. Предмет Методики. Необхідний рослинний матеріал. Метод експертизи. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності. Групування сортів для експертизи на відмінність. Умовні позначення. Таблиця ознак сортів Пояснення до Таблиці ознак сортів Література.

Методика проведення експертизи сортів соняшника однорічного (Helianthus annuus L.) на відмінність, однорідність і стабільність

 • формат pdf
 • размер 614,13 КБ
 • добавлен 06 февраля 2013 г.
UPOV TG/81/6, 2000. - 25 c. Методика стосується всіх сортів Helianthus annuus L. Методика проведення експертизи сортів соняшника однорічного (Helianthus annuus L.) на відмінність, однорідність і стабільність Загальні рекомендації. Предмет Методики. Необхідний рослинний матеріал. Метод експертизи. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності. Групування сортів для експертизи на відмінність. Умовні позначення. Таблиця ознак сортів Пояснення до Т...

Методика проведення експертизи сортів шавлії мускатної (Salvia sclarea L.) на відмінність, однорідність та стабільність

 • формат doc
 • размер 299,46 КБ
 • добавлен 15 декабря 2013 г.
Методику підготували: Савченко Л.Ф. , к. б. н., с.н.с. відділу селекції і насінництва Інституту ефіроолійних та лікарських рослин (ІЕЛР); Андріанова О.О. , н. с. відділу селекції і насінництва ІЕЛР, 2007. - 11с. Методика стосується всіх сортів та гібридів виду Salvia sclarea L. Загальні рекомендації. Предмет методики. Необхідний рослинний матеріал – насіння. Метод експертизи. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності. Групування сортів для...

Методы исследований в растениеводстве

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 04 апреля 2016 г.
Краткий курс лекций для аспирантов. — Саратов: Саратовский государственный аграрный университет, 2014. — 83 с. Краткий курс лекций по дисциплине «Методы исследований в растениеводстве» составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины и предназначен для аспирантов направления подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство. Растениеводство. Краткий курс лекций содержит теоретический материал по современным методам планирования экспериментов, заклад...

Миронов С.К., Цыбиков Б.Б. Методические указания к учебной практике по основам научных исследований

Практикум
 • формат pdf
 • размер 465,89 КБ
 • добавлен 01 июня 2014 г.
Улан-Удэ: Издательство БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2008. — 48 с. В данном учебном пособии даются описание основных методик проведения полевого опыта, наиболее распространенные наблюдения, характерные для опытов различной направленности, методики уборки и учета урожая различных культур. Пособие предназначено для проведения учебной практики по дисциплине «Основы научных исследований в агрономии» со студентами агрономического и технологического факу...

Моисейченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.X., Ещенко В.Е. Основы научных исследований в агрономии

 • формат pdf
 • размер 33.01 МБ
 • добавлен 19 июня 2009 г.
Основы научных исследований в агрономии /В. Ф. Моисейченко, М. Ф. Трифонова, А. X. Заверюха, В. Е. Ещенко. — М.: Колос, 1996. — 336 с: ил. Описаны современные методы планирования исследований, рассказано о закладке опытов и особенностях агротехники на опытных участках, приведены унифицированные методики учета и наблюдений, программы для многофакторных дисперсионных, а также корреляционных и регрессионных анализов результатов опытов. Для студентов...

Мойсейченко В.Ф., Єщенко В.О. Основи наукових досліджень в агрономії

 • формат djvu
 • размер 3.89 МБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Підручник. - К.: Вища шк., 1994. - 334 с.: іл. Висвітлено історію дослідної справи в агрономії, класифікацію агрономічних дослідів, сучасні методи планування і проведення досліджень, обліків, спостережень. Значну увагу приділено основам статистичної обробки результатів. Для студентів вузів з агрономічних спеціальностей.

Науково-дослідні лабораторії

Презентация
 • формат ppt
 • размер 9,38 МБ
 • добавлен 20 сентября 2015 г.
НУБіП, 2014. 28 слайдів. Тонха О.Л. Лабораторії Лабораторне забезпечення від лану - до столу Науково-дослідні лабораторії НДЛ «Аналітичні дослідження в рослинництві » НДЛ Геоботаніки та морфогенезу рослин НДЛ Якості насіння та садивного матеріалу Проблемні науково-дослідні лабораторії ПНДЛ «Гербологія» ПНДЛ Хімізації та агроекології ПНДЛ "Фітовірусології та біотехнології" Міжінститутська навчально-наукова лабораторія біоконверсій в АПК ПНДЛ...

Основи наукових досліджень в агрономії

Статья
 • формат pdf
 • размер 616,60 КБ
 • добавлен 04 июня 2013 г.
Автор - Липовий В.Г. (Вінницький НАУ), 2010. - 64 с. З м і с т. Теоретичні основи наукових досліджень. Рівні та види наукових досліджень. Системний підхід у науці. Методи наукових досліджень. Методика досліду. Дослід та його класифікація. Вимоги до досліду та засоби підвищення достовірності дослідів. Вибір і підготовка земельної ділянки під дослід. Основні елементи методики досліду. Кількість варіантів та контролів у досліді. Розміри дослідних ді...

Основи наукових досліджень в агрономії

Лабораторная
 • формат pdf
 • размер 318,09 КБ
 • добавлен 22 апреля 2013 г.
Автор - Липовий В.Г, Вінницький НАУ, 2010. - 45 с. Зміст. Сукупність і вибірка. Статистичні характеристики якісної мінливості. Статистичні характеристики кількісної мінливості. Розподіл частот та їх графічне зображення. Оцінка істотності різниці між середніми вибірок по t-критерію або критерію Стьюдента. Перевірка гіпотези про належність «сумнівного» варіанта до сукупності. Оцінка відповідності між отриманими та очікуваними теоретичними розподіла...

Основы научных исследований в агрономии

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 114,55 КБ
 • добавлен 23 февраля 2012 г.
Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I Кафедра земледелия, 2012 г., 30 стр. Содержание: Задание 1 Кратко охарактеризовать основные методы исследования, применяемые в научной агрономии Написать определения полевого опыта и сельскохозяйственного производственного опыта. Если между ними имеются различия, то в чем их суть? Перечислить основные методологические требования к полевому опыту Классификация полевых опыт...

Пересыпкин В.Ф., Коваленко С.Н. и др. Практикум по методике опытного дела в защите растений

 • формат pdf
 • размер 5,53 МБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: Агропромиздат, 1989. — 175 с.: ил. — ISBN 5-10-000895-4. Изложены основные методы экспериментальных исследований по защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков, вопросы организации и проведения опытов по энтомологии и фитопатологии. Описаны формы научно-исследовательской работы студентов, методики полевого опыта. По каждой теме даны конкретные задания и зада...

Пифо Х.-П. Статистика для бакалавров по специальностям: Агробиология, Аграрные науки и Возобновляемые природные ресурсы в Университете Хоэнхайм

 • формат pdf
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 09 сентября 2013 г.
М.: Изд. ВНИИА, 2011. – 288 с. ISBN 978-5-9238-0124-8. Издание представляет собой перевод курса лекций по статистике, который с 2001 читается профессором кафедры Биоинформатики Ханс-Петером Пифо в университете Хоэнхайм (Штутгарт, Баден-Вюртенберг, ФРГ). Настоящий курс был специально разработан для студентов аграрных специальностей. Он включает широкий спектр базовых статистических методов, без которых сегодня невозможно представить постановку зад...

Полоус Г.П. Основные элементы методики полевого опыта

 • формат pdf
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 11 декабря 2013 г.
Учебное пособие. - Ставрополь: СтавГАУ, 2009. - 108 с.: ил. Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Основы научных исследований в агрономии» для специальностей 110201.65 – «Агрономия», 110203.65 – «Защита растений», 110305.65 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», аспирантов, научных работников и преподавателей. Содержание: Введение Вариант, схема, опыт Площадь, форма и направление опы...

Полоус Г.П., Войсковой А.И. Основные элементы методики полевого опыта

 • формат pdf
 • размер 3,73 МБ
 • добавлен 08 октября 2016 г.
2-е, изд. доп. — Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. — 116 с. — ISBN: 978595966152 Дана подробная характеристика основных элементов методики полевого опыта, составляющих его структуру. Разработаны задания для самоконтроля и определения уровня усвоения знаний студентами. Пособие рекомендуется бакалаврам и магистрам, обучающимся по направлениям 110400 «Агрономия» и 022000 «Экология и природопользование», а также аспирантам...

Презентация - Методы научного познания в агрономии

Презентация
 • формат pptx
 • размер 152.56 КБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
ОмГАУ, г. Омск, 2011 год. В презентации подробно рассмотрены все методы научного познания используемые в агрономии. Приведены примеры из опытного дела в агрономии. Приведены схемы для лучшего восприятия. Информация хорошо оформлена и структурирована.

Рожков В.А. Методы изучения корневых систем растений в поле и лаборатории

 • формат pdf
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
Учебно-методическое пособие / В.А. Рожков, И.В. Кузнецова, Х.Р. Рахматуллоев. - 2-е изд.- М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. - 51 с. В новом дополненном и исправленном издании учебно-методического пособия обобщены распространённые методы изучения корневых систем древесных, кустарниковых и травянистых растений в поле и лаборатории. Пособие предназначено для студентов и аспирантов МГУЛ, а также может быть полезным для студентов и аспирантов сельскохозяйственн...

Сагитов А.О., Васильев С.В., Перевертин К.А. Методика по обработке данных полевого опыта и построению прогностических моделей с использованием средств вычислительной техники

 • формат djvu
 • размер 576.73 КБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Алма-Ата: Кайнар, 1987. – 40 с.: ил., табл. В данной работе достаточно подробно дана методика проведения дисперсионного анализа и построения уравнения регрессии, которые являются одними из основных математических приемов обработки результатов полевых экспериментов. Элементом новизны является реализация этих трудоемких операций на средствах вычислительной техники (программируемых микрокалькуляторах Б3-34). Изложены также некоторые аспекты математи...

Соколов В.М., Вишневський В.В. та ін. Методика проведення інспектування насінницьких посівів зернових культур

 • формат doc
 • размер 109,61 КБ
 • добавлен 26 февраля 2013 г.
Розробники: Селекційно-генетичний інститут – НЦНС: Соколов В.М., Вишневський В.В., Кіндрук М.О., Чайка В.Г., Маматов М.О., Вишневська А.М., Павлюченко С.О. Одеський державний аграрний університет: Герасименко В.П., Кіріяк О.Ю. Міністерство аграрної політики України: Мельник С.І., Демидов О.А., Пісковий М.Б. Українська академія аграрних наук: Гаврилюк М.М., Трепет В.А., Рубель В.А. Українська державна насіннєва інспекція: Храпійчук Н.М., Ілюченко...

Сорока В.І. та ін. Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 06 марта 2013 г.
Сорока В.І., директор УІЕСР. А.В. Андрющенко, ст. н. с. відділу наукової координації та розроблення методик. О.О. Шовгун, завідувач лабораторії визначення біохімічних та ехнологічних показників якості. А.П. Іваницька, старший науковий співробітник. В.І. Яремко, старший науковий співробітник. С.О. Ляшенко, науковий співробітник. О.О. Бадяка, молодший науковий співробітник. — Київ: УІЕСР, 2011. — 108 с. Вступ Технологічна оцінка рослинницької проду...

Ткаченко В.М. та ін. Методика проведення державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 16 марта 2013 г.
Упорядники: А.В. Андрющенко, к.б.н.; А.В. Пількевич, к. с.-г. н.; О.М. Нікітенко, О.В. Нетяга, наукові співробітники (Український інститут експертизи сортів рослин). — Київ: Український інститут експертизи сортів рослин, 2013. — 132 с. Висловлюємо вдячність за суттєву допомогу у складанні методики: В.Ф.Горобцю, в. о. зав. відділом квітково-декоративних рослин, к. б. н.; О. Л. Рубцовій, в. о. провідного наукового співробітника відділу зеленого буд...

Ушкаренко В.О. Статистичний аналіз результатів польових дослідів у землеробстві

 • формат pdf
 • размер 11,34 МБ
 • добавлен 25 декабря 2013 г.
Ушкаренко В.О., Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Коковіхін С.В. - Херсон: Айлант, 2013. - 378 с. Наведено статистичний аналіз результатів лабораторних досліджень і врожайних даних сільськогосподарських культур, отриманих в однофакторних, двофакторних, трифакторних, чотирифакторних і п'ятифакторних польових дослідах, проведених в умовах зрошуваного та неполивного землеробства південного регіону України. У виданні враховано результати науково-досл...

Фрид А.С. Пространственное варьирование и временная динамика плодородия почв в длительных полевых опытах

 • формат djvu
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 07 августа 2011 г.
Москва: Россельхозакадемия, 2002. - 80 с. Рассматривается пространственная и временная динамика свойств почв и продуктивности афоценозов, их выявление, оценка и математический анализ в рамках длительных полевых опытов. Предложенные разработки позволяют увеличить количество извлекаемой из опытов информации и повысить достоверность результатов. Для земледелов, почвоведов, афохимиков и специалистов опытного дела, участвующих в проведении полевых оп...

Царенко О.М. та ін. Комп'ютерні методи в сільському господарстві та біології

 • формат pdf
 • размер 14,34 МБ
 • добавлен 09 февраля 2013 г.
Навчальний посібник. - О.М. Царенко, Ю.А. Злобін, В.Г. Скляр. — Суми: Університетська книга, 2000. — 203 с. Навчальний посібник для студентів сільськогосподарських вузів III та IV рівнів акредитації та спеціалістів сільського господарства. Подаються відомості з математичної статистики, необхідні при комп'ютерному обробленні даних в галузі агрономії, зооінженерії, економіки сільського господарства, переробки продукції сільського господарства та ве...

Шевченко Л.Г., Пількевич А.В. та ін. Методика державної науково-технічної експертизи сортів на придатність до поширення в Україні (картопля, овочеві, баштанні та пряно-смакові види)

 • формат pdf
 • размер 931,80 КБ
 • добавлен 07 февраля 2013 г.
Шевченко Л.Г., Пількевич А.В., Андрющенко А.В. (Український інститут експертизи сортів рослин); методики щодо експертизи сортів овочевих, баштанних та інших видів – Горова Т.К., Лісіцин В.М., Кравченко В.А., Дрокін М.Д., Яковенко К.І., Чернишенко Т.В. (Інститут овочевих і баштанних культур); Сич З.Д., Бобусь І.М. (НУБіП України), Хареба В.В. (НААН України). — Київ: Державна ветеринарна і фітосанітарна сортслужба, 2013. — 92 с. Експертиза сортів к...

Єщенко В.О., Копитко П.Г., Костогриз П.В., Опришко В.П. За ред. В.О. Єщенка Основи наукових досліджень в агрономії

 • формат pdf
 • размер 7,37 МБ
 • добавлен 09 апреля 2015 г.
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К»», 2014. — 332 с. Висвітлено основи наукових досліджень в агрономії з класифікацією методів досліджень і агрономічних дослідів та з розкриттям методики планування і техніки проведення досліду. Велику увагу приділено проектуванню схем дослідів і плануванню в них основних спостере- жень та обліків залежно від напряму досліджень. Окремими частина- ми представлено методику проведення експериментальних робіт в дослідах т...

Єщенко В.О., Копитко П.Г., Опришко В.П., Костогриз П.В. Основи наукових досліджень в агрономії

 • формат pdf
 • размер 28.77 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
К.: Дія, 2005. - 288 с. Висвітлено основи наукових досліджень з класифікацією методів досліджень і агрономічних дослідів та з розкриттям методики планування і техніки проведення досліду. Значну увагу приділено проектуванню схем дослідів і плануванню в них основних спостережень та обліків. Окремими частинами представлено методику проведення експериментальних робіт в дослідах та статистичну обробку їх результатів.