Похожие разделы

Авдеев В.И. Современные методы биометрии в исследовании растений

 • формат pdf
 • размер 739.9 КБ
 • добавлен 26 января 2017 г.
Оренбург : Оренбургский государственный аграрный университет, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-88838-946-1. Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов бакалавров и магистров, обучающихся по программам высшего образования, специальности 35.03.01 Лесное дело, 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия. Пособие содержит набор основных методов, применяемых в биологии и агрономии. Особое внимание уделено малоизвестным методам (расчёту наследуемос...

Автор не вказаний. Методика післяреєстраційного вивчення сортів рослин

 • формат pdf
 • размер 393,40 КБ
 • добавлен 06 января 2014 г.
Затверджено наказом Держсортслужби від «19» листопада 2008 р. № 1345, Київ, 2008. — 25с. Методика стосується щодо післяреєстраційного вивчення сортів рослин. Дефіцит інформації щодо реакції нових зареєстрованих сортів стосовно екстремальних чинників довкілля, стійкості до найшкідливіших хвороб та шкідників і порівняння ступеня їхнього прояву з результатами науково - технічної експертизи можна компенсувати результатами післяреєстраційного сортовив...

Автор не вказаний. Методика проведення експертизи сортів ячменю звичайного (Hordeum vulgare L.) на відмінність, однорідність і стабільність

 • формат pdf
 • размер 429,92 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
УПОВ TG/19/10, 1994. Перелік вітчизняних сортів-еталонів доповнено фахівцями Харківського Центру Генресурсів, 2005. Доповнено сорти-еталони Кривицьким К.М., к.б.н., УІЕСР, 2010.- 17 c. Методика стосується всіх сортів Hordeum vulgare L. Загальні рекомендації. Предмет Методики. Необхідний рослинний матеріал. Метод експертизи. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності. Групування сортів для експертизи на відмінність. Умовні позначення. Таблиця...

Артеменко В.І., Балан А.Г. Методичні вказівки по проведенню польових дослідів на осушених землях

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Київ, 1972 - 40 с. У вирішенні питань ефективного використання осушених земель, розробці і впровадженні в сільськогосподарське виробництво прогресивних технологічних процесів вирішальна роль належить сільськогосподарській науці. Високий рівень наукових досліджень і їх узагальнення можливе лише при дотриманні єдиної методики проведення ДОСЛІДІВ. Методика досліджень, що прийнята для суходольних мінеральних ґрунтів, не може бути використана повніст...

Витковская С.Е. Методы оценки неоднородности почвенного покрова при планировании и проведении полевых опытов

 • формат pdf
 • размер 790,21 КБ
 • добавлен 12 апреля 2013 г.
СПб.: АФИ, 2011. — 52 с. — ISBN 978-5-9900138-7-2. Представлено подробное описание существующих методов оценки пространственной изменчивости почвенных свойств, которые могут быть использованы при планировании и проведении полевых опытов. Детально рассматривается понятие неоднородности почвенного покрова. Сформулированы критерии, характеризующие пространственную однородность агрохимических параметров агроземов. Предложен метод, позволяющий оценить...

Держкомісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. Методика проведення фітопатологічних дослідів за штучного зараження

 • формат pdf
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 31 марта 2014 г.
Київ: ТОВ Алефа, 2001. – 41 с. Оцінка сортів сільськогосподарських культур на стійкість до шкідливих організмів - невід’ємна частина дослідної роботи в системі держсортомережі. Для точної і об’єктивної оцінки сортів на стійкість їх перевірка провадиться у природних умовах на спеціалізованих ентомофітопатологічних дільницях, а також за штучного зараження. При розробці методики використано пропозиції фахівців із захисту рослин, фахівців держсортост...

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта

 • формат pdf
 • размер 28.1 МБ
 • добавлен 31 мая 2010 г.
5 изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. Учебник содержит теоретический курс методики полевого опыта: методы планирования эксперимента, наблюдений и учета, выбора и подготовки земельных участков, закладки и проведения опыта. Даны основы статистической обработки результатов исследований и техника математической обработки данных наблюдений однофакторных и многофакторных полевых и вегетационных опытов.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования)

 • формат djvu
 • размер 8.36 МБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
5 изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. Учебник написан в соответствии с программой одноименного курса. Содержит теоретический курс методики полевого опыта: современные методы планирования эксперимента, наблюдений и учетов, выбора и подготовки земельных участков, закладки и проведения опыта п т. д. Даны основы статистической обработки результатов исследований и техника математической обработки данных наблюдений, однофакторны...

Дубовик В.І. Методи і організація досліджень в агрономії

 • формат doc
 • размер 135,31 КБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
Курс лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. - Суми: Сумський національний аграрний університет, 2012. - 50 с. Методичні вказівки спрямовані на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Методи і організація досліджень в агрономії». Містять теоретичний матеріал всіх необхідних для вивчення тем лекцій. З м і с т. Вступ. Завдання курсу Методи і організація досліджень в агрон...

Ермантраут Е.Р., Бобро М.А., Гопцій Т.І. та ін. Методика наукових досліджень в агрономії: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Xарків: Харківський національний аграрний університетт ім. В. В. Докучаєва, 2008. - 64 с. Викладені сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми STATISTICA, що застосовуються для оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічн...

Ермантраут Е.Р., Малиновський А.С., Дідора В.Г. та ін. Методика наукових досліджень в агрономії

 • формат pdf
 • размер 57.71 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
ISBN 978-966-8706-48-6, Житомир 2010, - 124 с. Викладені сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми Statistica, що застосовуються дня оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічному експерименту. Навчальний посібник відпо...

Есин T.А. К вопросу повышения надежности полевого опыта

 • формат pdf
 • размер 867,30 КБ
 • добавлен 15 сентября 2015 г.
Винница: Калиновская районная типография - 71 c. Данная публикация является продолжением работ, опубликованных в 1994 и 2005 гг. На основании проведенных исследований установлено: 1) Площадь учетной делянки полевого опыта, без ущерба для его точности, может быть умень- шена до 60 – 80 растений на делянке; 2) При использовании в опыте микроделянок площадью 60 – 80 растений наибольшее повышение точности полевого опыта происходит при увеличении повт...

Законодательство Республики Казахстан в области сельского хозяйства (октябрь 2015 г.)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 571,38 КБ
 • добавлен 17 декабря 2016 г.
Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, 2015. Закон РК от 29 октября 2015 года №372-V ЗРК "О сельскохозяйственных кооперативах" Закон РК от 29 октября 2015 года №373-V ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сельскохозяйственных кооперативов"

Зудилин С.Н., Шеченко С.Н., Кутилкин В.Г. Методика опытного дела

 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 24 ноября 2016 г.
Учебное пособие. — Кинель : РИЦ СГСХА, 2016. — 148 с. — ISBN 978-5-88575-444-6 Рассмотрены особенности методов научной агрономии, принципы и этапы планирования эксперимента. Приведены основа математической статистики, дисперсионного анализа, корреляции и регрессии. Представлены примеры статистической обработки результатов исследования. Учебное пособие предназначено для аспирантов, обучающихся по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство.

Казас О.Н., Шишкіна О.Л. та ін. Методика державної науково-технічної кваліфікаційної експертизи сільськогосподарських видів рослин на придатність до поширення в Україні плодові, ягідні, горіхоплідні, субтропічні, виноград та шовковиця

 • формат pdf
 • размер 972,02 КБ
 • добавлен 20 марта 2013 г.
Кандидати с.-г. наук О.Н. Казас, О.Л. Шишкіна, І.Г. Чернобай, наукові співробітники: Т.В. Литвинова, Л.Ф. Мязіна (Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр кандидат с.-г. наук М.Ф. Кучер, В.М. Гибало (Інститут помології ім. Л.П.Симиренка НААН), кандидат с.-г. наук Н.О. Олексійченко (Інститут шовківництва). Кандидат біологічних наук А.В. Андрющенко, кандидат с.-г. наук А.В.Пількевич, провідні спеціалісти: Л.М. Глазачова, Л.І. Пількев...

Кирюшин Б.Д., Усманов Р.Р., Васильев И.П. Основы научных исследований в агрономии

 • формат pdf
 • размер 179.21 МБ
 • добавлен 01 декабря 2014 г.
М.: Колос С, 2009. — 398 с. Описаны методы агрономических исследований: лабораторные, вегетационные, лизиметрические и полевые опыты; классификация полевых опытов и требования к ним, особенности методики опытов, проводимых в условиях производства. Рассмотрены сущность и значение выборочного метода исследований, задачи математической статистики в агрономических исследованиях, применение наиболее распространенных статистических методов обработки оп...

Корниенко А.В., Нанаенко А.К. Методика полевого опыта в свекловодстве

 • формат doc
 • размер 176,11 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
М.: ВНИИ сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова, 2004. - 104 с. Методика предназначена для научных учреждений, ученых и аспирантов, занимающихся исследованиями в области свекловодства, и может быть использована в качестве учебно-методического пособия для подготовки и повышения квалификации кадров. Одобрена и рекомендована к опубликованию Ученым Советом ВНИИСС 3 февраля 2003 года.

Крючков А.Г. Основы математического моделирования на сельскохозяйственном поле

 • формат pdf
 • размер 6,77 МБ
 • добавлен 06 сентября 2013 г.
Научное издание. Оренбург, 2012. – 162 с. В книге выполнено обобщение отечественных и иностранных разработок по математическому моделированию роста и развития растений. Рассчитана на исследователей, агрономов, студентов в качестве методического пособия. Рассмотрены вопросы: Введение Теоретические основы математического моделирования роста и развития сельскохозяйственных культур Краткая история и современное состояние проблемы моделирования продук...

Кузнецова Е.И., Алещенко М.Г., Закабунина Е.Н. Методы полевых, вегетационных и лизиметрических исследований в агрономии

 • формат djvu
 • размер 966,52 КБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
Учебное пособие. – Москва: ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2010. – 130 с. В учебном пособии рассмотрены методы полевых, вегетационных и лизиметрических исследований, применяемых в агрономии. Дана классификация полевых опытов, сформулированы общие принципы планирования полевого опыта и требования к его качеству, рассмотрены основные элементы методики полевого опыта (число вариантов, повторность и повторение, площадь, направление и форма делянок). Даны методики п...

Ламан Н.А., Самсонов В.П. и др. Методическое руководство по исследованию смешанных агрофитоценозов

 • формат djvu
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 19 декабря 2010 г.
— Мн.: Навука i тэхника, 1996. — 101 с. — ISBN 5-343-01747- 9. Рассматриваются специфические особенности планирования исследований смешанных агрофитоценозов, обсуждаются общепринятые в отечественной и англоязычной литературе термины, экспериментальные схемы смешанных посевов с изменением пространственного расположения компонентов, методы съема информации, критерии эффективности смешанных агрофитоценозов и морфофизиологические показатели оценки пр...